Bussemaker contra PVV

Nieuws | de redactie
21 januari 2014 | “De eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en het respecteren van ieders geloofsovertuiging zijn fundamentele waarden van onze samenleving.” Zo antwoordt Jet Bussemaker op Kamervragen van de PVV over een multiculturele ontmoeting van vrouwen op het VUmc.

11 januari j.l. organiseerde het VUmc ‘Een multiculturele ontmoeting van vrouwen, met als centraal thema de geneeskunde opleiding.’ De PVV leden Beertema en Van Klaveren stelden daaromtrent Kamervragen. Zij achtten deze ontmoeting een vorm van “sekse-apartheid” en wilden van de minister weten of zij de toenemende islamisering van het onderwijs erkent.

Diverse praktijk met 175 nationaliteiten

Bussemaker reageert daar nu uitvoerig en inhoudelijk op. “VUmc geeft aan dat de doorstroom van studentes van niet Nederlandse afkomst naar de vervolgopleiding voor medisch specialisten gering is. Dat is jammer, omdat het vaak om goede studentes gaat, met de potentie een goed medisch specialist te worden. Het doel van de ontmoetingsdag was om deze studentes te laten kennismaken met twee vrouwelijke rolmodellen en ze tijdig te informeren over de mogelijkheden voor specialisatie in een vervolgopleiding.”

Mede namens haar collega Asscher wijst de minister er op, dat deze aanpak bij het VUmc aansluit bij de onderwijsinhoudelijke noodzaak om studenten in de professies en disciplines van deze tijd een besef van een grote verscheidenheid van achtergronden mee te geven. “Goede zorg heeft een belangrijk cultureel aspect: in Amsterdam wordt zorg gegeven aan circa 40% patiënten van niet-Nederlandse origine, uit zeer diverse culturen en met 175 nationaliteiten. VUmc wil al zijn studenten besef van diverse culturele achtergronden meegeven, zodat ze later in de beroepspraktijk de patiënt centraal kunnen stellen, op medisch en cultureel vlak. Dit helpt studenten om te gaan met lastige dilemma’s in hun toekomstige beroepspraktijk.”

Meer dan triest?

Van Klaveren en Beertema wilden van de minister weten of zij deze vorm van “sekse-apartheid” niet “meer dan triest” vindt. Zij gaven aan te betreuren, “dat we geneeskundeworkshops in een Nederlandse universiteit hebben waar de vraag centraal staat of mensen van het andere geslacht wel behandeld kunnen worden.”

De visie van de minister blijkt een andere te zijn. Zij vindt het juist goed dat bijvoorbeeld het VUmc zulke ontwikkelingen en  onderwerpen niet uit de weg gaat. “In de geneeskunde in Nederland, en dus ook in VUmc, helpen artsen eenieder, zonder aanzien des persoons. Dat is ook in overeenstemming met de eed c.q. gelofte die artsen afleggen. Net als praktiserende artsen, houden de geneeskundestudenten zich hier aan. Zowel artsen als geneeskundestudenten mogen dus geen onderscheid maken naar de sekse van patiënten. Ik vind het goed dat VUmc deze onderwerpen niet uit de weg gaat, maar ze bespreekbaar maakt.”

De PVV ziet een multiculturele ontmoeting als de onderhavige als een onderdeel van een veel bredere, haar benauwende maatschappelijke ontwikkeling. Die stellen de Kamerleden als volgt aan de orde:  “In hoeverre erkent u de toenemende invloed van de islam op onder andere de Vrije Universiteit, met haar islamitische gebedsruimte, halalvoedsel, islamitische geestelijk verzorger, uitnodigingen in onder meer het Arabisch en workshops over islamitische sekse-apartheid binnen de geneeskunde?”

De minister wijst in haar reactie erop, dat het inhoudelijk ingaan op deze maatschappelijke veranderingen hoort bij het profiel van het VUmc. “Een groeiende groep studenten in het Nederlands hoger onderwijs is moslim. Ik vind het terecht dat de Vrije Universiteit en VUmc zich hiervan rekenschap geven. VUmc leidt geneeskundestudenten op die verantwoordelijkheid willen dragen in onze pluriforme samenleving. VUmc vindt het een profielkenmerk dat binnen zijn academische gemeenschap ruimte bestaat om met elkaar in gesprek te gaan over de invloed van uiteenlopende levensbeschouwingen op de uitoefening van de geneeskunde.”

Fundamentele waarden

De PVV eist niettemin “dat er geen cent belastinggeld dient te worden verspild aan dit soort multiculprojecten.” Bussemaker gaat op die gedachte niet in. “Om studenten voor te bereiden op hun rol en verantwoordelijkheid in onze pluriforme samenleving organiseert VUmc op menig terrein activiteiten die aanvullend zijn op de reguliere onderwijsactiviteiten. VUmc is vrij de middelen die zij van de overheid krijgt in te zetten voor verdiepingsactiviteiten. Het past bij de autonomie van onderwijsinstellingen om hierin een eigen afweging te maken, de instelling heeft bestedingsvrijheid. Hierbij geldt als voorwaarde dat de uitgaven doelmatig en rechtmatig zijn en dat zij gecontroleerd en goedgekeurd worden door een accountant.”

De minister gaat in dat verband ook meer in den brede in op de gedachte van de PVV dat er sprake zou moeten zijn van een bestrijding van “de voortgaande islamisering van ons (universitair) onderwijs tegen te gaan.” Bussemaker zegt daarover: “Ik ben niet voornemens maatregelen te treffen. Als minister sta ik voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het Nederlandse (hoger) onderwijs. Als de kwaliteit of de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding zijn, heb ik de mogelijkheid om in te grijpen. In dit geval is er geen sprake van dat de kwaliteit of toegankelijkheid van het onderwijs in het geding zijn.”

Bussemaker benadrukt dat toegankelijkheid van onderwijs en de  eerbiediging van de vrijheid van godsdienst fundamentele waarden zijn. “Het onderwijs [in het specifieke VUmc geval] is en blijft toegankelijk voor mannelijke en vrouwelijke studenten en daarom niet in strijd met de wet. Het staat VUmc vrij om op deze wijze invulling te geven aan een bijeenkomst, met respect voor de culturele diversiteit van de studentenpopulatie. De eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en het respecteren van ieders geloofsovertuiging zijn fundamentele waarden van onze samenleving.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK