Kamer argwanend over Inholland

Nieuws | de redactie
21 januari 2014 | Moet er een lijst van HO-instellingen worden vastgesteld die volgens OCW ‘too big to fail’ zijn? De recente heraccreditatie na verscherpt toezicht van twee Inholland-opleidingen leidt in de Tweede Kamer tot een reeks kritische vragen aan de minister.

In december werd bekend dat Inholland de accreditatie van haar twee opleidingen MEM en Commerciële economie succesvol had doorlopen na een fase van verscherpt toezicht. De minister constateerde in haar beleidsreactie: “Realisatie van het hbo-bachelorniveau is gewaarborgd.” Bij OCW is nu sprake van “vertrouwen in de duurzame verhoging van het bachelorniveau.” 

Met de nieuwe en complete accreditatie van de twee meest omstreden Inholland-opleidingen en groen licht van Bussemaker en NVAO zag collegevoorzitter Doekle Terpstra “een markant moment gekomen. Het ‘andere Inholland’ staat er nu, maar klaar zijn we nog niet.”

Genoeg reden bij NVAO

De Tweede Kamer is echter nog kritisch over deze bevindingen, zo blijkt uit de vragen die nu hierover zijn gesteld. De SP verbaast zich er over dat de minister erg positief reageerde op de vorderingen die zijn gemaakt, terwijl de rendementen en de begeleiding van de opleiding ook na de heraccreditatie in hun ogen nog steeds tekort schieten. “Deze leden constateren dat ook buiten de berichtgeving in verschillende media het rapport van de NVAO genoeg reden gaf om niet uitermate positief over de opleiding in het geheel te oordelen.”

“Het percentage studenten dat afstudeert is erg laag, studenten hebben vaak meerdere beoordelingsrondes nodig om aan de eisen te voldoen, de studeerbaarheid van het programma is volgens veel studenten nog niet goed en de regelingen rondom het afstuderen ervaren zij als ondoorzichtig door veranderende regels en eisen,” stelt de SP in nadere vragen aan de minister.

Recht op goede begeleiding

Ook D66 wil van de minister weten op grond van welke feiten zij haar opvatting nu vestigt.. “Van de onderzoeksvoorstellen voor het afstuderen die in 2012-2013 werden voorgelegd werd 22% voor de derde, en eveneens 22% voor de vierde keer ter beoordeling aangeboden. Hieruit blijkt dat veel studenten grote moeite hebben om aan de nieuwe eisen te voldoen. De minister achtte de maatregelen die zijn getroffen door Inholland eerder voldoende. De genoemde leden vragen of de minister dit standpunt nog steeds huldigt nu zoveel studenten nog altijd in afstudeerproblemen verkeren, ondanks de begeleiding die door Inholland wordt geboden.”

De PVV-fractie vraagt aan de minister of bij de aanpak en beoordeling de regels tijdens de wedstrijd veranderd zouden zijn. “MEM-studenten geven onder andere aan dat de regels tijdens het spel regelmatig zijn aangepast, docenten niet op één lijn zitten, de procedures om feedback te krijgen omslachtig zijn, begeleiders wisselen zonder dat daar goed over wordt gecommuniceerd, de begeleiding onder de maat is, het beoogde ‘collaborerend leren’ niet van de grond komt en de inbreng en betrokkenheid van de docenten onderzoeksvaardigheden in veel gevallen tekortschieten. De PVV-leden vragen hoe dit zich verhoudt tot de bewering van de voorzitter van de hogeschool dat studenten recht hebben op een goede begeleiding.”

Too big to fail?

Volgens de SP zijn de problemen bij de betrokken opleidingen nog steeds fors en zou daarom ook meer in den brede naar de toetsing en beoordeling van grote instellingen gekeken moeten worden. Ten principale vraagt de SP daarom “wanneer de Kamer een lijst [krijgt] met instellingen die ‘too big to fail’ zijn.”

Dit raakt namelijk het functioneren van de borging zelf, zo vreest deze fractie. “Hoe schat de minister het risico in dat de NVAO ondanks jarenlange slechte resultaten niet tot intrekken van de accreditatie durft over te gaan, omdat de NVAO de consequenties voor de studenten te groot vindt? Deelt zij de mening dat wanneer dat het geval is, er sprake is van een systeemfout?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK