Kamer achterdochtig over Inholland

Nieuws | de redactie
21 februari 2014 | De Kamer is niet overtuigd van de krachtige steun van minister Bussemaker voor de aanpak en borging bij Inholland. Ondanks het verscherpte toezicht daarop komt er nu een debat om de blijvende aarzelingen uit te spreken.

De minister meldde aan de hand van de extra strenge analyses door de NVAO, dat “volgens het advies van 19 november 2013 van de NVAO de opleidingen [voldoen] aan standaard 16 ‘ toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties’. Op basis van de panelrapporten wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de opleidingen aan de maat is.”

“Wel wijzen de panels op de overgangsproblemen die groepen ouderejaarsstudenten ondervinden die nog niet (voldoende) hebben kunnen profiteren van de verbeteringen in het curriculum. Deze problemen zijn het gevolg van de verhoging van de norm om een hbo-waardig diploma te kunnen behalen. Genoemde opleidingen zijn kwalitatief aan de maat en ze staan borg voor een eindniveau dat van een hbo-opleiding mag worden verwacht.”

Vragen blijven hangen

De Kamer blijft niettemin met vragen en argwaan zitten, zo bleek in een procedurevergadering. De redenering van de minister had veel fracties nog niet overtuigd. Bussemaker legde tegenover de kritische vragen vanuit de Kamer namelijk een andere analyse van de ontwikkeling bij de betrokken HBO-opleidingen.  

“De lage slagingspercentages kunnen er juist een uitdrukking van zijn dat Inholland erin slaagt de kwaliteit van de opleidingen naar een hoger niveau te tillen en daarmee het beoogde eindniveau te garanderen. Uit het panelrapport en het advies van de NVAO blijkt dat Inholland geen concessies doet aan de kwaliteit en dat betekent dat een aantal studenten – in het bijzonder de studenten uit de cohorten vóór de transformatie van de opleidingen – een achterstand moet inhalen om aan de nieuwe verhoogde eisen te voldoen.”

Nu zal er een Algemeen Overleg komen met de minister, om de verschillen in visie en de aarzelingen uit te diepen. Daarbij speelt dat een meer principiële vraag volgens veel woordvoerders nog niet echt uit devef kwam in de eerdere reacties van de minister, zo hoort ScienceGuide. 

Een systeemfout?

De vraag vanuit de Kamer of de perikelen bij een grote instelling als Inholland niet laten zien, dat bij zo’n ‘systeemhogeschool’ de rol van de NVAO nader zou moeten worden bezien, zweeft namelijk nog boven de markt. Zo vroeg de SP hoe hoog OCW het risico inschatte, dat de NVAO niet durft over te gaan tot het intrekken van accreditaties in zulke omstandigheden, omdat de consequenties daarvan niet te overzien zouden zijn.

Bussemaker reageerde daar als volgt op: “Ik heb geen signalen ontvangen die erop duiden, dat de NVAO mij niet durft te adviseren om tot intrekken van de accreditatie over te gaan omdat zij de consequenties voor de studenten te groot zou vinden (de bevoegdheid tot intrekking ligt bij mij, het advies dat daaraan ten grondslag ligt, komt van de NVAO). Ik heb dan ook geen aanleiding de rol van de NVAO nader te onderzoeken. De NVAO voert haar wettelijke taak naar behoren uit, wat ook blijkt uit genoemde evaluatie van het huidige accreditatiestelsel. Er is dus geen sprake van een systeemfout.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK