Stagnatie in onderwijs

Nieuws | de redactie
27 februari 2014 | Nederland moet het “nog meer dan voorheen” hebben van kennis die vertaald wordt in “slimme, pragmatische toepassingen.” Bussemaker trekt met haar collega's conclusies uit het WRR-advies ‘Lerende economie’. “Streven naar consensus mag geen keurslijf zijn.” Sterker nog: “uitdagers van de status quo moeten de kans krijgen."

“Onze economie drijft op kennis, innovatie en creativiteit,” benadrukt het kabinet. Bussemaker zegt daarover: “Nederland zal het, nog méér dan voorheen, moeten hebben van slimme, pragmatische toepassingen. En juist op dat terrein zijn goede vakmensen onontbeerlijk. Investeren in een sterkere economie begint met investeren in de ontwikkeling van mensen zelf. Zodat zij worden uitgedaagd om hun talenten te blijven ontwikkelen. Leren houdt immers niet op als je je diploma ontvangt. De wereld verandert continue en om breed inzetbaar te blijven moet je je steeds blijven ontwikkelen.”

Nu al aan de slag

Willen we succesvol kunnen inspelen op trends en maatschappelijke uitdagingen van de toekomst, dan moet onze economie wendbaar en innovatief zijn. Om deze lerende economie te verwezenlijken gaat het kabinet maximaal inzetten op ambitieus ondernemerschap, onderwijs en innovatie. De actuele hervormingen van het kabinet zijn daartoe niet afdoende, zegt minister Kamp. “Deze hervormingen moeten we snel en zorgvuldig doorvoeren maar daar mag het niet bij blijven. We moeten nu al aan de slag met de uitdagingen van morgen.”

Om ervoor te zorgen dat onze kennisinfrastructuur en menselijk kapitaal optimaal bijdraagt [sic] aan ons toekomstige verdienvermogen, is een betere en intensievere wisselwerking noodzakelijk tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. “We stimuleren innovatief en ambitieus ondernemerschap. Daarvoor brengen we innovatie, onderzoek, onderwijs en ondernemerschap op steeds slimmere en effectievere wijze samen. Zo dragen we bij aan het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing en klimaatverandering. Dat levert ons toekomstige banen en inkomsten op,” voegt minister Kamp daar aan toe.

Niet vooruit

Het kabinet geeft aan, dat bij alle waardering voor de onderwijsprestaties hun niveau stagneert. “In absolute zin gaan de onderwijsprestaties in Nederland niet vooruit.” De curricula moeten meer gericht gaan worden op de ‘21st century skills’ en het beleid van verbetering van de overdracht van de basiskennis en –vaardigheden wordt voortgezet, omdat men beseft dat dit “nu eenmaal een lange adem vergt.”

Het kabinet volgt de WRR niet op een cruciaal punt: het uitstellen van de keuzes voor studie en beroep door jongeren, om hen zo beter te oriënteren en kansen op sociale en intellectuele mobiliteit te vergroten. Wel kondigt men dit voorjaar een visie aan op de toekomst van het MBO.

Onvoldoende en onaantrekkelijk

In het onderwijs moet men vooral zelf zijn verantwoordelijkheid nemen voor het meer leren van elkaar en van de maatschappelijke omgeving. Scholen moeten een modern HRM-beleid gaan voeren. Ook valt het op, dat het kabinet scherp er op, wijst dat het onderwijs bij de inzet van ICT “nog steeds onvoldoende” presteert, ondanks “de stijgende lijn” hierin en ontwikkelingen als de komst van MOOC’s.

Ook de dalende deelname van volwassenen aan het (deeltijd)onderwijs wordt in dit kader van achterblijvend elan gezet. Dat geldt ook voor het niet zo aantrekkelijke karakter van ons land voor buitenlands talent. Gemiddeld is binnen de OECD-lidtaten 4,2% van de bevolking kennismigrant, in ons land is dat 2,4%, zo noteert het kabinet.

Minder strakke scheidingen

De onderzoeksector moet zich met de topsectoren nadrukkelijker richten op de thema’s van Horizon 2020. Daarbij moeten HBO en WO afraken van “een te strakke verdeling tussen fundamenteel. Toegepast en industrieel onderzoek.” De wijze waarop dit nu nog gebeurt, noemt met “onproductief.” De visie op deze ontwikkelingen en uitgangspunten zal het kabinet naar buiten brengen bij zijn reactie op het aanstaande IBO, “naar verwachting medio 2014.”

Voor onderwijs en onderzoek – waar een beeld van een zekere stagnatie over geschetst wordt in de kabinetsreactie – geldt in het bijzonder wat in de slotwoorden aangegeven is: “streven naar consensus mag geen keurslijf zijn.” Sterker nog: “uitdagers van de status quo moeten de kans krijgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK