Extra’s om EU-geld te lokken

Nieuws | de redactie
4 maart 2014 | Met geld uit het ‘herfstakkoord’ van VVD en PvdA met de ‘C3’ wordt een lastig punt in de investeringen in onderzoek gerepareerd. Geld voor het ‘matchen’ in grote EU-projecten kunnen HBO en WO nu toch via OCW vrijspelen. Europees succes wordt zo minder riskant.

Minister Bussemaker legt in een brief aan de Kamer uit op welke wijze zij hiervoor vanuit de extra’s in het overleg met D66, CU en SGP geld heeft kunnen reserveren. Dit zet zij onder meer in om het risico in te perken voor instellingen die er in slagen hoog te scoren met hun kennis in Europa. 

“De partij die een dergelijke projectsubsidie ontvangt, krijgt echter nooit alle kosten vergoed. De bijdrage die een deelnemer daarmee zelf nog moet leveren wordt aangeduid met de term matching. Aangezien deze kosten vaak aanzienlijk zijn, betekent dit voor met name universiteiten, hogescholen en andere publieke  kennisinstellingen een drempel om mee te dingen naar Europese  onderzoeksmiddelen.”

De toelichting en de cijfers uit de brief van de minister vindt u hieronder.

€100 miljoen impuls

“Er wordt door de betrokken partijen maximaal ingezet op Nederlandse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s. Daarom wordt er in totaal € 100 miljoen  beschikbaar gesteld voor cofinanciering, matching en open competitie. Hierbij is  het doel de Nederlandse kennisinstellingen (wat betreft cofinanciering en  matching) en het Nederlandse bedrijfsleven (wat betreft cofinanciering) optimaal  te positioneren en accommoderen in hun deelname aan Europese programma’s in  het kader van Horizon 2020.

Onder cofinanciering wordt de bijdrage verstaan die door de nationale overheid  (inclusief publieke onderzoekfinanciers) vooraf moet worden geleverd aan een  Europees programma om het voor de deelnemers in dat land mogelijk te maken  mee te doen aan het programma. Voor dit doel is een bedrag van € 50 miljoen  beschikbaar. Dit wordt onder meer ingezet voor het Europese  technologieprogramma ECSEL en de daarmee samenhangende Eureka-clusters  evenals voor het MKB programma Eurostars. 

€25 miljoen extra matching

Naast cofinanciering worden er vanuit Brussel in het kader van Horizon 2020 ook  projecten met louter Europese subsidies gefinancierd waarbij de deelnemer als  individuele onderzoeker of publieke kennisinstelling (waaronder universiteiten en  hogescholen), al dan niet in een consortium, een voorstel kan indienen. De partij  die een dergelijke projectsubsidie ontvangt, krijgt echter nooit alle kosten vergoed.

De bijdrage die een deelnemer daarmee zelf nog moet leveren wordt  aangeduid met de term matching. Aangezien deze kosten vaak aanzienlijk zijn,  betekent dit voor met name universiteiten, hogescholen en andere publieke  kennisinstellingen een drempel om mee te dingen naar Europese  onderzoeksmiddelen. Met de partijen is daarom afgesproken om vanuit de  overheid € 25 miljoen matchingsmiddelen beschikbaar te stellen voor Nederlandse  onderzoekers die een Europese projectsubsidie ontvangen in het kader van Horizon 2020.

Met deze middelen kunnen wij deze onderzoekers een opslag op de  Europese projectsubsidie geven. Hierdoor wordt de eigen bijdrage van de  deelnemer verlaagd. Er wordt momenteel nog onderzocht op welke wijze die  opslag ten goede kan komen aan onderzoekers die succesvol een poging hebben  ondernomen Europese subsidie te verwerven. Het gaat er om dit op een effectieve  manier zonder toename van de lastendruk te doen, waarbij er echter wel degelijk een prikkel is voor deelname in Europa.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK