HBO wil af van wantrouwen

Nieuws | de redactie
19 maart 2014 | Hogescholen hebben zorgen over de toenemende administratieve lasten en de regeldruk. Volgens de Vereniging Hogescholen heeft dat voor een belangrijk deel te maken met de onduidelijke rolverdeling tussen instelling, toezichthouders en OCW.

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over lastendruk in het onderwijs. In aanloop van dit debat vraagt de VH in een brief  aandacht voor de toegenomen regeldruk. En stelt dat goede bedoelingen van alle betrokken partijen om de lastendruk terug te dringen stranden nog voordat met de invoering ervan wordt begonnen.

Een andere oorzaak heeft volgens de Vereniging Hogescholen te maken met een geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Hogescholen lopen niet weg voor hun verantwoordelijkheid, zoals mag blijken uit de verplichtingen die zij met de vernieuwde code goed bestuur op zich hebben genomen.

Fnuikend voor besturingsmodel

Dit blijkt ook uit de afspraken die hogescholen hebben gemaakt om de kwaliteit van toetsing en examinering te borgen. Al deze afspraken brengen extra administratieve lasten met zich mee en zijn voorbeelden van zelf opgelegde regeldruk. Zij geven echter ook uitdrukking aan de werking van het besturingsmodel dat de minister en de hogescholen wenselijk achten, getypeerd als systeemsturing.

Het is fnuikend voor de werking van dat model als de uitkomst is dat elke vorm van zelfsturing, verantwoording en correctie die door de instellingen individueel en gezamenlijk wordt nagestreefd, zijn echo vindt in extra regels van de overheid en extra toezicht door externe toezichthouders.

Uit de brief blijkt ook dat ondanks de recente afspraken tussen de NVAO en de Inspectie over het terugbrengen van de lastendruk, er nog wel zorgen zijn. “Over het  soms overlappende toezicht van de NVAO en de Inspectie is al veel gezegd. Recent hebben beide organisaties afspraken gemaakt die moeten leiden tot een heldere taakafbakening. Wij vrezen echter dat op belangrijke dossiers toch sprake zal blijven van overlap.”

Doordachte verantwoordingsfunctie

Gedoe rond examens leidt tot veel regels waar Den Haag kritisch naar moet kijken volgens de VH. “De examencommissies die met wijzigingen van de WHW in 2010 expliciet verantwoordelijk zijn gemaakt voor de borging van de kwaliteit van de tentamens en examens. De inhoud van de oordelen van de examencommissie en de naleving van regels die daarbij in acht worden genomen zijn analytisch misschien te scheiden, in de praktijk zijn beide nauw met elkaar verweven. Meer algemeen zou de invulling van de  onderscheiden functies van extern toezicht zoals verbeterfunctie en de verantwoordingsfunctie nog eens goed moeten worden doordacht.”

Meer algemeen wil de Vereniging Hogescholen dat de rol van de Inspectie en de NVAO verder worden aangescherpt. “Functies van extern toezicht zoals verbeterfunctie en de verantwoordingsfunctie moeten nog eens goed moeten worden doordacht. Dat zou bij kunnen dragen aan een beperking van de lastendruk die nu van het accreditatiestelsel wordt ervaren en het zou de rollen van de NVAO en Inspectie verder kunnen helpen aanscherpen. Het is voor de hogescholen een belangrijk ontwerpvereiste voor het nieuwe te ontwikkelen ‘accreditatiestelsel 3.0’”

Geen zinvolle bijdrage

Een specifiek aspect van lastendruk ondervinden de instellingen van de grote hoeveelheid onderzoek waarmee zij worden geconfronteerd, veelal geïnitieerd door de onderwijsinspectie, zo staat in de brief. “Laat het volstrekt duidelijk zijn dat wij niet wensen af te doen aan de taken van de inspectie en het belang dat in het dat kader aan onderzoek toe kan komen. Maar helaas stellen wij te vaak vast dat onderzoek wordt uitgezet op een veel te vroeg moment, waardoor het onderzoek (veel) werk oplevert voor de hogescholen maar geen zinvolle bijdrage kan leveren aan de beleidsdiscussie. “

Aan het slot van de brief roept de VH de Kamer op om de sector vooral vertrouwen te geven.  “Wij stellen vast  dat in zijn algemeenheid geldt dat de hogescholen zorgen hebben over het evenwicht tussen een begrijpelijke vraag naar transparantie en verantwoording enerzijds en anderzijds de administratieve last die dat met zich brengt.”

“Waar van ons wordt gevraagd sober en verantwoord met de ons toevertrouwde middelen om te gaan vragen wij u om vertrouwen in de instellingen als uitgangspunt voor nieuwe regelgeving en extern toezicht te nemen. Dat draagt naar onze stellige overtuiging bij aan een hoger onderwijs dat zich ten volle kan richten op de realisatie van de zijn maatschappelijke opdracht.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK