ArtEZ onder vuur

Nieuws | de redactie
28 april 2014 | OCW is ‘not amused’ over de “onvolledige informatie” over en de bezoldiging van de tijdelijke leiding van kunsthogeschool ArtEZ. Minister Bussemaker informeert de Kamer met nauwelijks ingehouden irritatie. “Overschrijding van genoemde regeling vind ik maatschappelijk onaanvaardbaar.”

Op vragen van Jasper van Dijk van de SP gaat de minister in op de ontwikkelingen bij de Arnhemse hogeschool, die na een bestuurlijke en financiële crisis de zaken weer op de rails probeert te krijgen. De wijze waarop dit gebeurt, geeft de minister niet al te veel vertrouwen, zo blijkt uit haar antwoorden. Een zinnetje als “Uiteraard betreur ik het dat nog altijd niet is voorzien in definitieve opvolging”, geeft dat al aan.

Schijn van verstrengeling

Dat het interim-bestuur onduidelijk is geweest over de eigen rol en positie, vindt Bussemaker storend. Zij meldt de Kamer daarover: “Ik betreur het dat tot voor kort ArtEZ onvolledige informatie heeft gegeven over het feit dat één van de leden associé is van Boer & Croon Business Creators. In december 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs de RvT daarop bevraagd.”

“De RvT heeft vervolgens schriftelijk aan de Inspectie laten weten op welke wijze hij bij de aanstelling van de interim voorzitter van het CvB belangenverstrengeling heeft trachten te voorkomen. Op basis daarvan heeft de Inspectie besloten op dit punt geen nader onderzoek te doen. Om de schijn van belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen heeft de Inspectie van het Onderwijs de Raad van Toezicht bovendien conform de Branchecode goed bestuur hogescholen 2013 en de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs aangesproken op transparantie op dit punt. Door ArtEZ is toegezegd dat de desbetreffende functie van dit lid wordt vermeld op de website (inmiddels gerealiseerd) en in het jaarverslag 2013.”

Belangrijk speerpunt

De aanpak om te komen tot een nieuwe leiding blijkt tot nu toe niet ergdoeltreffend te zijn geweest, zo geeft de minister droogjes aan.” Volgens ArtEZ zijn er drie wervingsrondes voor een nieuwe voorzitter CvB geweest, maar hebben deze nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. De Raad van Toezicht zal daarom 1 mei 2014 een nieuwe interim-voorzitter van het College van Bestuur aanstellen. Uiteraard betreur ik het dat nog altijd niet is voorzien in definitieve opvolging.”

Tussen de bedrijven door bleek de minister dat de interim-voorzitter een salaris wordt betaald, dat “de norm mogelijk overschrijdt.” Hier is de inspectie op afgestuurd. “Eind 2013 heb ik ArtEZ laten weten dat ik het betreur dat de bezoldiging van de interim-voorzitter van het College van Bestuur (CvB) de norm mogelijk overschrijdt. Maximering van topinkomens is een belangrijk speerpunt in mijn beleid, zoals moge blijken uit de door mij vastgestelde sectorale maxima onder de Wnt-norm en mijn moreel appel  op bestuurders om hun bezoldiging boven de voor hen toepasselijke norm te matigen. Overschrijding van genoemde regeling vind ik maatschappelijk onaanvaardbaar.”

“Het is voor mij de aanleiding geweest om de Inspectie van het Onderwijs te vragen een onderzoek te starten naar de naleving van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) bij ArtEZ. De Inspectie heeft dit opgepakt, maar een zorgvuldige procedure is vereist en dit kost de nodige tijd. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de gebruikelijke werkwijze en bijbehorende procedures. Dat betekent onder andere ook dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar gemaakt worden en aan uw Kamer worden toegestuurd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK