Kort Vlaams HBO concurreert

Nieuws | de redactie
14 april 2014 | Hoewel Bussemaker het betreurt, kan zij niets doen aan de ‘Hasseltse route’. Dit is een verkort traject voor het studeren aan een lerarenopleiding in Vlaanderen. Hogescholen in de grensregio, zoals Fontys, hadden zich hier eerder over beklaagd, omdat ze vrezen studenten mis te lopen.

In februari van dit jaar heeft Paul van Meenen (D66) vragen gesteld aan OCW over deze verkorte HBO-route. Van Meenen had klachten uit het veld opgepikt, dat veel studenten uit de grensregio een lerarenopleiding in Hasselt verkiezen boven die aan Nederlandse instellingen. Ook Fontys heeft aan de minister laten weten dat zij hier hinder van ondervindt en die effecten terugzien in de aanmeldingen. Van Meenen wilde in dit verband van de NVAO weten of Nederlandse leraren wel de juiste bevoegdheid halen in Vlaanderen om vervolgens in ons land les te kunnen geven.

Hij wees op een aantal zaken die “de gelijkheid tussen geaccrediteerde deeltijd lerarenopleidingen in Nederland en België ter discussie stellen vanwege de ongelijkheid in opleidingsduur (België 1 jaar korter), kosten (België €600.-) en studielast. Door schoolleiders wordt aangegeven dat er sprake is van een structurele deeltijd scholingsroute van Nederlandse studenten naar België.” Daarom wilde hij van de minister weten wat zij “van deze situatie vindt, welke rol de NVAO als verschaffer van accreditaties voor opleidingen in zowel Nederland als Vlaanderen en de NUFFIC volgens haar spelen en wat de gevolgen zijn.”

Vervelend voor grensregio’s

De minister laat nu weten dat zij niet in deze zaak kan treden en dat hier afspraken over zijn gemaakt tussen beide landen. “Studenten kunnen verschillende redenen hebben om de ‘Hasseltse route’ te kiezen. De kwaliteit en/of lengte van de opleiding kunnen een rol spelen, maar ook het profiel van de instelling die de opleiding verzorgt, de aantrekkelijkheid van Hasselt, de opleidingskosten et cetera. Ik kan daarin niet treden.”

Toch kan Bussemaker zich wel indenken dat de impact hiervan voor sommige instellingen vervelend kan zijn. “Ik kan mij voorstellen dat het voor onderwijsinstellingen in de grensregio’s vervelend is als studenten zich wenden tot onderwijsinstellingen aan de andere kant van de grens. Tegelijk moet ik vaststellen dat de regelgeving voorziet in mogelijkheden om in Nederland als leraar te worden benoemd op grond van het bezit van een getuigschrift dat is behaald in een ander EU-land.”

De minister wijst op de feiten, die zij niet kan veranderen: “Er zijn in Hasselt twee hogescholen die geaccrediteerde (180 EC) opleidingen tot leraar aanbieden. Gelet op die accreditatie, heb ik geen reden om te twijfelen aan de ‘academische erkenning’ die het gevolg is van bovengenoemd verdrag.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK