Nog geen sluitstuk Inholland

Nieuws | de redactie
11 april 2014 | Het was een moeizaam en zo nu en dan een venijnig debat in de Tweede Kamer over Inholland. De neiging tot micromanagement in een instelling kon niet elke fractie onderdrukken. Een coalitie van SP, PVV en D66 bleek te ontstaan. De minister hoopte dat dit debat het sluitstuk zou zijn van de diplomakwestie, maar dat blijkt niet het geval.

Een deel van de Kamer wil dat de minister de studenten die niet meer in staat zijn om hun eerdere opleiding af te ronden financieel zou compenseren met kwijtschelding van de studielening. Bussemaker was bang voor precedentwerking. Wel zegde zij de Kamer toe dat een commissie van Inholland alsnog gaat kijken naar de moeilijke gevallen, om deze eventueel uit het profileringsfonds bij te staan.

Opmerkelijke coalitie

De opmerkelijke coalitie van D66, PVV en SP bepleitte dat de studenten die door de verhoogde kwaliteitseisen van de MEM en CE-opleidingen bij Inholland hun diploma niet of met moeite kunnen halen, financieel gecompenseerd zouden worden.

Paul van Meenen (D66) verwees naar de verantwoordelijkheid van de minister. “Ik feliciteer de instelling met de geleverde kwaliteit, er zijn ook door de instelling inspanningen gedaan om studenten die de opleiding volgden alsnog te begeleiden naar een diploma. Maar ik heb een grote zorg over studenten die deze nieuwe eisen niet kunnen halen en stoppen met de opleiding. Ik vind werkelijk dat de instelling noch de overheid hun verantwoordelijkheid hier in hebben genomen.”

“In dit geval is soms in het derde, vierde of vijfde jaar van de studie pas duidelijk geworden dat studenten niet op de juiste plek zitten. Daar heeft uiteraard de instelling een eerste verantwoordelijkheid in gehad, maar ook de overheid heeft hier gefaald en wel in het toezicht daarop. Ook met het oog op de toekomst.”

Jasper van Dijk van de SP wil daarom dat studenten financieel gecompenseerd worden als zij de opleiding niet konden afronden. “U bent als minister verantwoordelijk voor het onderwijs en dus ook voor Inholland. Moet u er niet voor zorgen dat deze studenten geholpen worden? Ook het profileringsfonds voldoet niet in de geleden schade. Ik vind dat het ministerie hier een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Zou de minister niet met studenten om tafel moeten gaan zitten om een schikking of een schadevergoeding te regelen die redelijk is.”

De SP had ook vragen bij het functioneren van de NVAO in deze kwestie. “Hoe kan het dat opleidingen geaccrediteerd worden die op meerdere terreinen onvoldoende scoren?Tekortkomingen zijn door de NVAO gesignaleerd maar deze opleidingen krijgen toch een positief advies.”

“Functioneert de NVAO dan wel naar behoren? Nu wordt er alleen gekeken naar de standaarden waarop de opleiding gefaald heeft. In dit geval was dit bij het gerealiseerd eindniveau. Maar tijdens de visitatie kwamen ook andere problemen aan de orde, zoals gebrekkige studiebegeleiding, maar die zijn niet meegenomen in de positieve beoordeling van de opleidingen. Moet de NVAO niet kunnen handelen als ze tekortkomingen signaleert?”

PVV prijst Terpstra

De VVD liet weten volledig achter de NVAO te staan. “Wij steunen de lijn van de NVAO om geen concessies te doen aan de onderwijskwaliteit, daarom ben ik blij dat er zoveel is verbeterd bij Inholland.” In dit verband legde woordvoerder Pieter Duisenberg op tafel dat wat de VVD betreft in de toekomst bij de prestatieafspraken veel meer naar kwaliteit zou worden gekeken. 

“Ik zie de factor kwaliteit als een enorme uitdaging, ik weet dat we dat hier met collega’s in de Kamer met elkaar delen. De huidige afspraken worden in 2016 herzien en dan gaan we naar een nieuwe versie toe. Dan moeten we gaan kijken hoe we de factor kwaliteit een veel belangrijkere factor kunnen maken. Minder sturen op aantallen, meer op kwaliteit.”

Wat betreft de oplossing van de perikelen bij Inholland prees PVV-woordvoerder Beertema de rol van collegevoorzitter Doekle Terpstra. “Doekle Terpstra is geen vriend van de PVV, dat wil ik nog wel even gezegd hebben, maar ik heb hem voluit geprezen om de ondankbare en zeer risicovolle taak die hij op zich nam om de boel te gaan redden bij Inholland.

Zijn acties hebben daar zuiverend gewerkt. Studenten worden weer aangesproken op kennis en individuele prestaties. Competentieonderwijs heeft hij vrijwel onmiddellijk vaarwel gezegd, daar prijs ik hem nog steeds voor, tot op de dag van vandaag.”

Het laatste overleg?

De minister liet in haar reactie weten dat zij dit debat ziet als een sluitstuk over deze kwestie. “Ik zie dit overleg en de rapporten van de NVAO als een sluitstuk van de algemene overleggen die de algehele kwaliteit van deze opleidingen betreffen. Ik hoop dan ook – en eerlijk gezegd verwacht ik dan ook – dat dit het laatste overleg is dat wij hebben met als titel ‘Inholland’.”

“De opleidingen zijn aan de maat. Voor de bewaking daarvan hebben we de NVAO. Ik hoor de heer van Dijk daar weer allemaal vragen over stellen, maar we moeten met elkaar vaststellen dat de afgelopen jaren echt substantiële stappen bij deze opleidingen zijn gezet. De opleidingen zijn accreditatiewaardig volgens de NVAO en daar vertrouw ik op.”

De minister liet daarom weten niets te voelen voor een compensatieregeling voor studenten die zijn afgehaakt door de verhoogde eisen. “Inholland heeft zelf al een commissie ingesteld, om studenten te compenseren.  Er zijn 79 die een aanvraag hebben gedaan voor compensatie door geleden schade, daarvan zijn er 52 gehonoreerd door Inholland. 80 studenten van de 553 zullen geen diploma halen, zoiets is bij andere opleidingen ook wel eens het geval.”

Als studenten zich onvoldoende gehoord voelen, dan is er maar één weg, zo stelde Bussemaker. “Als studenten vinden dat ze niet gehoord zijn of geen compensatie hebben gekregen, dan is er maar één weg en dat is naar de rechter. Dat zal dan ook een individuele beoordeling moeten zijn.”

PvdA botst met D66

De minister wilde niet ingaan op voorstellen uit de Kamer om generiek deze 80 studenten te compenseren en hun studielening om te zetten in een gift. “Ik kan dat echt niet zomaar doen, want dan zou ik tegen deze 80 studenten zeggen ‘nou jullie krijgen je studieschuld omgezet in een gift’, maar wat betekent dat dan voor al die andere studenten? Er zijn heel veel studenten die hebben wel iets gekregen uit het profileringsfonds van Inholland.”

PvdA-woordvoerder Mohandis steunde de minister en kreeg als reactie van D66-collega Van Meenen: “Een oud collega-raadslid van mij vatte zoiets altijd als volgt samen: ‘PvdA goed voor het volk, slecht voor de mensen’. Kortom, het komt er neer dat de PvdA de studenten naar de rechter verwijst.” Mohandis stelde daarop vast dat “als het aan de heer Van Meenen ligt moet het eindniveau omlaag om de studenten tegemoet te komen. Dat lijkt me niet de juiste oplossing.”

Van Meenen reageerde furieus: “Voorzitter dit is echt zo vuil… De heer Mohandis zegt nu dat ik zeg dat het niveau omlaag moet. Ik heb gezegd dat dit totaal niet aan de orde is. Ik heb gezegd dat de instelling en overheid studenten die daar niet aan kan voldoen daar tijdig op te wijzen en daar zit het falen van het systeem, dus ook het falen van de minister. Dat ik een concessie wil doen aan het niveau is absoluut niet het geval.”

Nadat de minister de indruk kreeg dat de zorgen nog niet weg waren bij de Kamer, gaf zij aan dat ze bereid was nogmaals met Inholland om tafel te gaan zitten en te bezien hoe het Inholland-panel dat studenten zou compenseren uit het profileringsfonds het beste kan werken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK