Werkt de HO-profilering?

Nieuws | de redactie
3 april 2014 | In de Tweede Kamer leven indringende vragen over de waarde en betekenis van de prestatieafspraken in HBO en WO. Daarbij kijkt men ook naar de werkwijze van de Review Commissie. De PvdA bepleit nu de introductie van “een overheadnorm voor het onderwijs.”

In dit verband vragen de VVD leden aan minister Bussemaker wat eigenlijk de waarde is van de Review Commissie. “Wat is de waarde van de review, nu in 2012 géén gegevens beschikbaar waren. Is de inschatting van de reviewcommissie gebaseerd op feitelijke voortgang of op verwachte voortgang? Hoe hard is dit oordeel en wat is de conclusie van de minister hier dan over? Welke conclusies kan de minister trekken ten aanzien van benodigde bijsturing?” In welke fase wordt de feitelijke voortgang gemeten, zo wil de VVD weten.

Borging van advies-Bruijn

Groot belang hechten de liberalen aan de uitwerking van de aanbevelingen van commissie Bruin in ‘Vreemde ogen dwingen’. “De commissie Bruijn  heeft geadviseerd tot betere externe controle van toetsing en examinering om over het niveau van hbo-diploma’s geen twijfel te laten bestaan. Hoe ver is men in het verwezenlijken hiervan? De Vereniging Hogescholen geeft in de jaarrapportage aan dat iedere hogeschool in het jaarverslag zal tonen hoe dit ervoor staat. Hoe wordt gewaarborgd dat iedere instelling de aanbevelingen van de commissie Bruijn uitvoert?”

De leden van de PvdA-fractie zijn zeer benieuwd naar de efficiencyverbeteringen op grond van de hoofdlijnenakkoorden. Zij pleiten daarbij voor pleiten voor een krachtiger instrumentering met behulp van een overheadnorm. “Bewust is hier gekozen voor het niet vastleggen van uniforme doelstellingen, maar de PvdA vraagt of het niet wenselijk is om op termijn te komen tot een overheadnorm voor het onderwijs aan de hand van de nu gerealiseerde inperking van de indirecte kosten. Acht de minister dit opportuun? En zo nee, waarom niet? Deelt de minister de opvatting van deze leden dat onderwijsgeld aan onderwijs dient te worden besteed.”

Kwaliteit hbo-docenten

De SP hecht grote waarde aan de observatie van de Review Commissie dat de prestatieafspraken zouden kunnen gaan leiden tot spanningen tussen kwaliteit en rendement. “Wil de minister reageren op de stelling van de reviewcommissie dat er spanning bestaat tussen het streven naar rendement en de kwaliteit van het onderwijs. Geeft deze minister de voorkeur aan kwaliteit of aan rendementsdoelen.“

De D66-fractie zou graag zien dat er in de uitwerking van de afspraken eenverschuiving plaats vindt van focus op rendementen naar focus op onderwijskwaliteit. D66 noemt dit “van rendements- en prestatieafspraken naar kwaliteitsafspraken” en stellen daarom “vraagtekens bij de manier waarop daar nu invulling aan wordt gegeven. Zij lezen dan ook met instemming dat de minister het pleidooi van studenten, om meer aandacht te besteden aan andere aspecten van onderwijskwaliteit en minder aan rendementen, omarmt.”

“Maar onduidelijk is welke stappen de minister vervolgens gaat nemen. Hoe gaat zij invulling geven aan dit pleidooi; betekent dit dat er minder financiering op basis van rendementen zal plaatsvinden in de reguliere-, dan wel prestatiebekostiging? Of zal het aantal prestatieafspraken op basis van rendement worden teruggebracht of zelfs helemaal herzien.”

Hoe, zo vragen de leden van de SP, wordt ingezet op het verhogen van het opleidingsniveau van hbo-docenten. “Hoe gaan de financiële belemmeringen die de hogescholen zeggen te ervaren worden opgelost, zo informeren zij. De genoemde leden vragen op welke wijze de docenten meer tijd en ruimte krijgen om zelf aan professionalisering te werken. Is al meer duidelijk welk percentage van de docenten werk heeft gemaakt van verdere professionalisering en op welke wijze dit gebeurt, zo informeren deze leden.”

Smoort efficiency diversiteit?

Bijzondere aandacht wordt gegeven vanuit de Kamer aan de impact van profilering op de diversiteit van het onderwijs- en onderzoekaanbod. “In het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), ‘Witte Vlekken’ , wordt de noodklok geluid over de (mogelijke) verschraling van het universitair onderwijs en onderzoek, “zegt bijvoorbeeld de PvdA. Zij is van mening dat een doelmatige inrichting van het onderwijs de voorkeur geniet, “maar niet waar deze doelmatigheid diversiteit van onderwijs en onderzoek smoort.”

De PvdA onderschrijft op dit punt de opvatting van de Review Commissie, “wanneer deze stelt dat de ‘urgentie van herordening onverminderd aanwezig is, zeker gezien de tendens van de afgelopen jaren naar een afnemende diversiteit in het onderwijsaanbod’. Hoe beziet de minister deze zorg van de reviewcommissie en hoe zal deze zorg meegewogen worden in de midterm review van de prestatieafspraken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK