Klein bier in Utrecht

Nieuws | de redactie
13 mei 2014 | Is het soms verkiezingstijd? De VVD beklaagde zich over kosten die de top van de UU maakte voor “etentjes en reisjes”. Bussemaker tikt dat ongenoegen bijna achteloos weg. Het bedrag van €24.000 betreft drie bestuurders gedurende drie jaar en “geen lunches en diners in sterrenrestaurants.”

VVD-woordvoerder Pieter Duisenberg heeft op basis van een bericht in ‘de Telegraaf’ aan de minister gevraagd of zij nader kon toelichten hoe de kosten voor “etentjes en reisjes” bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.  Hieronder leest u de vragen, met de antwoorden van de minister.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “Bestuur UU declareert 24 mille aan onkosten”?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het bericht dat het bestuur 24.000 euro heeft uitgegeven aan onder andere  etentjes bij sterrenrestaurants en buitenlandse reisjes?

Antwoord 2

Dit bedrag betreft representatiekosten, reiskosten en overige kosten die volgens het reis-en declaratiereglement van de Universiteit Utrecht voor vergoeding in  aanmerking komen. Volgens de verantwoordingen van Universiteit Utrecht en de  informatie die ik recentelijk van Universiteit Utrecht heb ontvangen betreft het  bedrag van 24.000 euro het totaal aan declaraties van de drie bestuurders over drie jaren.

Uit de informatie die ik van Universiteit Utrecht heb gekregen blijkt dat de vergoedingen betrekking hebben op 7 lunches en diners waarmee in 2012 in  totaal een bedrag van 470 euro is gemoeid. De declaraties betreffen verder geen lunches en diners in sterrenrestaurants. In het kader van de noodzakelijke internationalisering was Universiteit Utrecht vertegenwoordigd bij buitenlandse partners en heeft daarvoor buitenlandse dienstreizen moeten maken.

Universiteit Utrecht onderhoudt diverse strategische samenwerkingsrelaties met  universiteiten in het buitenland, niet alleen met het oog op studentenuitwisseling,  maar ook in verband met samenwerking op onderzoeksgebied. Deze relaties, van belang voor de positie van de universiteit, ook op bestuurlijk niveau, moeten worden onderhouden.

Vraag 3

Kunt u aangeven wat het doel was van de etentjes en reisjes en op welke wijze deze een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs dat wordt  gegeven aan de Universiteit Utrecht?

Antwoord 3

Bestuurders van onderwijsinstellingen mogen bepaalde (on)kosten die zij voor de  uitoefening van hun taken maken, declareren. Bij een instelling zoals Universiteit  Utrecht is, naast binnenlandse contacten ook sprake van veel internationale  contacten om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek.  Daarvoor moeten de bestuurders ook reis-, verblijfs- en overige kosten maken.  Iedere onderwijsinstelling moet over een reis- en declaratiereglement beschikken. Net als andere onderwijsinstellingen moet Universiteit Utrecht in het jaarverslag  een overzicht opnemen waarin per bestuurder het totaal gedeclareerde bedrag  wordt weergegeven. Dat overzicht wordt door de accountant gecontroleerd. 

Vraag 4

Deelt u de mening dat geld dat is uitgegeven aan sterrenrestaurants beter  besteed zou kunnen worden aan de kwaliteit van het onderwijs? Zo nee, waarom  niet?

Antwoord 4

Zie mijn antwoorden op vraag 2 en 3.

Vraag 5

Het hoger onderwijs is bezig met het schrijven van een governance code; ziet u  naar aanleiding van dit bericht alsook het rapport van de commissie Behoorlijk  Bestuur (commissie Halsema) aanleiding om soberheid van uitgaven van  instellingen in het hoger onderwijs beter te verankeren in deze code?

Antwoord 5

Enkele jaren geleden zijn de eisen ten aanzien van declaraties en de verantwoording aangescherpt. Om de medezeggenschap en de andere horizontale  en verticale toezichthouders goed in positie te plaatsten moet iedere instelling  over een declaratiereglement beschikken en de accountant moet controleren of de  declaraties conform dat reglement zijn verstrekt. Ook moeten de instellingen  declaraties verantwoorden in hun jaarverslag. Ik zie geen aanleiding om de versobering nog verder te verankeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK