Minder geld voor R&D

Nieuws | de redactie
2 mei 2014 | Het kabinet erkent dat de investeringen in R&D wegzakken, zoals het Rathenau Instituut voorrekende. Staatssecretaris Dekker meldt de Kamer niettemin enige lichtpuntjes, waardoor de neergang nog wat getemperd zou worden.

Dekker schrijft de Kamer in reactie op het Rathenau-rapport dat “de directe en indirecte uitgaven van het Rijk voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie volgens TWIN een daling [laten] zien van € 5,8 miljard in 2012 naar € 5,2 miljard in 2018. Dit betekent relatief een daling van 0,96% naar 0,82% van het BBP. Dit komt voort uit de afspraken in het regeerakkoord van 2010 (afschaffen FES, innovatieprogramma’s, bezuinigingen op TO2 instituten) die de komende jaren leiden tot een daling van de directe overheidsuitgaven voor R&D, zowel in absolute als in relatieve zin.“

Valt het nog mee?

De bewindsman poogt de Kamer door een vergelijking met eerdere jaren en statistieken ervan te overtuigen dat de voorziene achteruitgang eigenlijk nog meevalt. “In TWIN wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2012-2018. Indien de cijfers uit 2018 worden vergeleken met de cijfers van de situatie van voor de crisis (2008), dan geeft dit een stabieler beeld.”

Dankzij het beleid van Balkenende-IV was in voorgaande jaren namelijk sprake van “een historisch hoog niveau” van investeringen in kennis. “In de jaren 2009 tot en met 2011 lagen de R&D-middelen van het Rijk in verhouding tot het BBP op een historisch hoog niveau (2011: 0,98% BBP). Hiervoor zijn twee redenen. In de jaren 2009 en 2010 droegen crisis/stimuleringsmaatregelen bij aan de verhoging. Daarnaast was sprake van een minder snel groeiend BBP, waardoor de uitgaven aan R&D als percentage van het BBP relatief hoog uitvielen.”

Stijging in de markt

In de huidige kabinetsperiode is inmiddels sprake van een lichte correctie op het negatieve beeld op basis van het regeerakkoord, zo benadrukt Dekker. “Daarbovenop komen de gelden uit de Begrotingsafspraken 2014, die het kabinet samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen op 11 oktober 2013 presenteerden. Over de uitwerking hebben we u met de brief van 3 maart jl. geïnformeerd (Kamerstuknummer 33750-VIII-95). In deze brief is aangegeven dat vanaf 2015 € 600 mln. structureel beschikbaar is voor onderwijs en onderzoek en dat daarvan € 100 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor cofinanciering en matching. Daarnaast is met de Begrotingsafspraken 2014 € 25 mln. beschikbaar gekomen voor de open competitie bij NWO.”

Door de inzet van fiscale middelen en topsectoren-investeringen is in de particuliere sector een meer positief beeld merkbaar, zo schrijft de bewindsman. De investeringen vanuit de markt in R&D vertonen een lichte stijging van 1,14% naar 1,22% BBP.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK