Onvolkomenheden OCW hardnekkig

Nieuws | de redactie
21 mei 2014 | "OCW stelt de nodige eisen aan de bedrijfsvoering van de duizenden (onderwijs)instellingen in Nederland. Het is daarom extra belangrijk dat het ministerie de eigen bedrijfsvoering op orde heeft," zegt de Rekenkamer scherp. De conclusies zijn niet mals.

OCW heeft in 2013 wederom veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit heeft nog onvoldoende effect gehad om de tekortkomingen in het subsidiebeheer en de informatiebeveiliging op te lossen, stelt de Rekenkamer vast op ‘Woensdag Gehaktdag’ in Den Haag.

Niet ordelijk

Een erg vervelend punt betreft de wijze waarop OCW de kwaliteit van leraren wil bevorderen. De objectivering daarvan door prestatieindicatoren maakt op de Rekenkamer geen goede indruk. “Bekwame leraren en schoolleiders is het streefdoel. Deze indicator meet daarom of in 2016 alle leraren (100%) in primair en voortgezet onderwijs voldoen aan de bekwaamheidseisen op de onderdelen ‘afstemmen op verschillen’ en ‘opbrengstgericht werken’. In 2013 voldoen op 60% van de basisscholen de leraren aan de norm ‘afstemmen op verschillen’ en 56% aan de norm ‘opbrengstgericht werken’.”

“De prestatie-indicator is niet ordelijk en controleerbaar door het ontbreken van een procesbeschrijving en een dossier van het totstandkomingsproces bij het Ministerie van OCW. Daarnaast zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de informatieverstrekker, de Inspectie van het Onderwijs, niet belegd. Er zijn door het ministerie geen aanvullende maatregelen getroffen om de risico’s in het totstandkomingsproces te verminderen.”

Innovatie: ‘dat kan beter’

Bij de inspanningen voor innovatie bij EZ en OCW kijken de rekenmeesters van het rijk ook even hel precies. “Omdat innovatie een experimenteel karakter heeft, en het succes dus vooraf niet is te voorspellen en effecten pas op langere termijn zichtbaar zijn, is het van belang om innovatiegeld te volgen en een goed inzicht te krijgen in de activiteiten en resultaten van het beleid. Dat kan beter.”   

“In 2013 heeft de alleen al rijksoverheid 3,2 miljard euro uitgegeven aan innovatie. Hiervan gaat 30% naar generieke fiscale instrumenten als de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research en Development Aftrek (RDA). Ongeveer 8% gaat naar het topsectorenbeleid. Het is onbekend hoeveel andere overheden in Nederland precies aan innovatie uitgeven, zodat geen totaaloverzicht mogelijk is.”

Dat moet wel beter worden aangepakt en de Rekenkamer geeft hiertoe een dringend advies. “Inzicht op het niveau van ondernemingen (wie ontvangt innovatiegeld, wat gebeurt er met dat geld), clusters van ondernemingen en sectoren is een belangrijke bron voor het beoordelen van de effectiviteit van het beleid. Openbaarheid is daarbij essentieel.”

“Wij bevelen de minister van EZ daarom aan, in overleg met de minister van Financiën, de WBSO en de RDA zodanig aan te passen dat het mogelijk wordt dit geld naar de gebruiker te volgen en deze informatie op te nemen op de website ‘Volg innovatie’. Aangezien verschillende overheden subsidies verstrekken voor innovatieprojecten, bevelen wij de minister van EZ aan inzicht te bieden in alle verstrekkers en ontvangers van innovatiegeld.”

DUO plannen nog op papier

De stevige voornemens van OCW om bij DUO en meer in den brede ook te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging van de informatie, bekijkt de Rekenkamer met bijzondere belangstelling. De eerdere signalen leken nog niet erg door te dringen, zodat aanvullende alarms werden afgegeven. Men is nog niet erg onder de indruk inmiddels.

“Het bestuursdepartement heeft stappen gezet bij het verbeteren van de informatiebeveiliging. In 2013 is een project gestart om te voldoen aan het rijksbreed afgesproken basisbeveiligingsniveau. Het bestuursdepartement voldoet nog niet op alle aspecten aan de normen voor informatiebeveiliging bij het Rijk. Dit kan gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering (en daardoor voor de primaire processen) en ook voor de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. We handhaven daarom de onvolkomenheid.”

“Om de informatiebeveiliging bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te verbeteren stond 2013 nog in het teken van de planvorming. Er is een plan van aanpak Informatiebeveiliging opgesteld. DUO heeft eind 2013 een beleidsplan opgesteld voor bedrijfscontinuïteitsmanagement.”

“Voor drie van de negen bedrijfskritische processen zijn continuïteitsplannen uitgewerkt. Na een calamiteit moeten de processen zo snel mogelijk weer werken. Omdat implementatie nog moet plaatsvinden en de werking van de maatregelen nog niet aantoonbaar is, handhaven wij de onvolkomenheid.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK