Decanen klagen over NVAO

Nieuws | de redactie
25 juni 2014 | De gezamenlijke decanen van de geesteswetenschappen beklagen zich over de samenstelling van de panels van de NVAO. De kritiek op hun “buffetopleidingen” en het niet goed werken van wettelijk verplichte examencommissies komt duidelijk hard aan. De eerste reactie is tamelijk ‘Calimero’.

De decanen komen een dag na de kritische analyse van de NVAO met een gezamenlijke reactie. Daarin is van een houding dat het goed kan zijn dat ‘vreemde ogen dwingen’ als het om de kwaliteit gaat, nog niet zo heel veel te bespeuren.

Positieve uitkomst, hoge positie

Hun betoog klinkt als volgt: “In reactie op de berichten over de uitkomsten van de visitaties Geesteswetenschappen laten de decanen van de betrokken Faculteiten, verenigd in het Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis, het volgende weten.

Het afgelopen jaar zijn de opleidingen op het terrein van de Geesteswetenschappen gevisiteerd onder het nieuwe, door de NVAO opgestelde accreditatiestelsel. In tegenstelling tot het oude stelsel biedt de nieuwe aanpak de mogelijkheid voor een meer genuanceerde beoordeling.

Zo kunnen opleidingen die op onderdelen te kort schieten verplicht worden tot een hersteltraject alvorens een nieuwe accreditatie te verwerven. De uitkomsten van de visitatie onder het nieuwste stelsel geven aanleiding tot een genuanceerd oordeel.

Aan de ene kant kan worden vastgesteld dat het overgrote deel van de opleidingen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, waarbij het aantal als ‘goed’ beoordeelde opleidingen hoger lag dan bij de laatste visitatieronde, zes jaar geleden. Deze positieve uitkomst weerspiegelt de hoge positie die de Geesteswetenschappen in Nederland in internationale vergelijkingen innemen.

Tegelijk moet worden vast gesteld dat bij een deel van de opleidingen verbeteringen, met name op het punt van de kwaliteitsbewaking, nodig én mogelijk zijn. Tekortkomingen kwamen vooral tot uitdrukking in de beoordeling van de eindwerkstukken, in het bijzonder bij sommige bacheloropleidingen. Opleidingen die op een van deze punten met een onvoldoende zijn beoordeeld, werd gevraagd een herstelplan op te stellen. Daarmee is onmiddellijk na het bekend worden van de uitkomsten van de visitaties door de betrokken opleidingsteams, faculteitsbesturen en Colleges van Bestuur een begin gemaakt en de NVAO heeft de herstelplannen inmiddels goedgekeurd.

Op deze manier nemen de faculteiten de resultaten van de afgelopen visitatieronde uiterst serieus. Toch is ook door alle betrokkenen vastgesteld, dat de inmiddels afgeronde visitatie om een uitvoerige evaluatie vraagt. Zo bleken de clusters van te beoordelen opleidingen te groot en te heterogeen, waardoor in sommige gevallen de noodzakelijke kennis in de commissies ontbrak en de nadruk al snel kwam te liggen op procedures en organisatorische aspecten van de opleidingen. Van de zijde van de opleidingen is er meer behoefte aan inhoudelijke discussies met directe vakgenoten. Deze en andere klachten zullen ongetwijfeld in een evaluatie van deze visitatieronde aan bod komen.

De faculteiten die onderdak bieden aan de opleidingen op het terrein van de Geesteswetenschappen zijn kortom tevreden met de vele goede beoordelingen, maar zijn zich anderzijds bewust van de noodzaak om daar waar zulks nodig is te werken aan herstel van kwaliteit.”

Maar 10% goed

De slotpassage is zeker opmerkelijk te noemen. “De vele goede beoordelingen” vallen namelijk nogal mee. Slechts 10% van de opleidingen is ‘goed’ beoordeeld, terwijl 13% ‘onvoldoende’ wordt geacht.

Daarbij komt dat de NVAO liet blijken, dat ook bij de 70 procent ‘voldoende’ beoordelingen een aanzienlijke groep ‘genadezesjes’ zit. Daarom heeft de NVAO bij velen van hen aanvullende huiswerkopdrachten en kanttekeningen vanuit de panels doorgegeven om de zaak toch echt op orde te brengen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK