Effecten studievoorschot op tafel

Nieuws | de redactie
10 juni 2014 | De effecten van het studievoorschot zijn onhelder. Minister Bussemaker doet citaten van aannames van onder meer het CPB bij vorige voorstellen af als “spookverhalen.” Wat zijn de echte, actuele effecten van wat nu voor ligt? Onderzoek daarnaar wordt door het CDA op de agenda gezet.

De vrees van de christendemocraten bij de voorliggende voorstellen is niet gering. “Middengroepen krijgen de rekening gepresenteerd. Voor hen is er voor de komende 35 jaar een extra studietaks van 4% en hun kinderen krijgen een lagere aanvullende beurs. De echte minima worden ontzien, de rijken kunnen hun studie blijven betalen en de middengroepen hebben het nakijken,” zegt HO-woordvoerder Michel Rog.

Bekt lekker

Minister Bussemaker verwijt hem “grote woorden” te gebruiken die mensen onnodig angst aanjagen. “Het CDA beweert met droge ogen dat ‘met name jongeren uit gezinnen met lage inkomens en mbo-studenten massaal zullen afzien van een studie in het hoger onderwijs’.” Zij vindt dit niet kunnen, want “dat bekt allemaal wel lekker en je haalt er de krant mee maar het is volledig verzonnen.” 

Het CDA ziet voor de plannen niettemin onvoldoende draagvlak en waarschuwt de minister niet onbesuisd te werk te gaan. “De studentenorganisaties zijn woest. Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen heeft aangegeven dat dit geen oplossing is voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, vooral niet voor die kwetsbare groepen. Daar zit voor het CDA ook de grootste pijn. In zeer veel onderzoeken, o.a. van het CPB en het SCP, is voorgerekend dat 15.000 jongeren door dit schuldenstelsel niet zullen gaan studeren.”

Feiten of welles-nietes?

Als de analyses van instituten als het CPB en ook CHEPS nu niet meer adequaat of relevant zijn bij de nieuwe opzet die met het studievoorschot is gekozen, dan dreigt de Haagse discussie snel in een welles-nietes herhalingsoefening te vervallen. Als die rekensommen over de vorige voorstellen bij de huidige opzet ‘spookverhalen’ of ‘bangmakerij’ zouden opleveren, dan is het dienstig dat er wel adequate analyses en projecties van de effecten op deelname en studiesucces beschikbaar zijn.

Het CDA wil daarom een nadere discussie voeren met de minister en de gedoogfracties. Donderdag a.s. wordt hiertoe het debat heropend, zodat de Kamer zich kan uitspreken of geactualiseerde analyses wenselijk en nodig zijn. Woordvoerder Rog heeft daarvoor de volgende motie op tafel gelegd:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen, overwegende dat er veel onduidelijkheid bestaat over de financiële gevolgen van het leenstelsel en de gedragseffecten op de deelname aan het Hoger Onderwijs.

Verzoekt de Regering een onafhankelijk onderzoek te laten doen, waarbij inzichtelijk

wordt gemaakt welke gevolgen het leenstelsel heeft op:

• De gedragseffecten wat betreft de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

voor jongeren op het MBO, het HAVO en het VWO;

• De totale schuldopbouw na 4, 5, 6 en 7 jaar studeren, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende inkomenscohorten en het wel of niet ontvangen van een aanvullende beurs;

• De effecten op de Rijksbegroting op korte- middellange- en lange termijn

En de Kamer voorafgaand aan de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel aangaande de invoering van het leenstelsel over de uitkomsten te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Rog


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK