Hamer aan de slag

Nieuws | de redactie
10 oktober 2014 | De nieuwe SER-voorzitter, Mariette Hamer, hoeft niet te dralen. Het kabinet laat haar raad zware thema’s nu oppakken. Met name het MBO moet een impuls krijgen, een ‘Agenda Stad’, HO-deeltijd, 21st Century Skills en de slimste aanpak en thema’s voor als Nederland in 2016 Europa gaat aanvoeren.

In een brief aan Hamer zet minister Asscher uiteen welke prioriteiten het kabinet nu vooral bij ‘de polder’ besproken zou willen zien en waar het ook graag diepgaande adviezen over ontvangt. Opmerkelijk is dat Hamer het advies-Rinnooy Kan over het deeltijdonderwijs feitelijk over moet doen. De formulering is kies, maar kan weinig misverstand oproepen. “De commissie Rinnooy Kan heeft deze problematiek geanalyseerd vanuit de onderwijsaanbod kant, maar ook de vraagkant behoeft aandacht. Hoe kan de vraag naar scholing, training en ontwikkeling het beste bevorderd worden? Welke prikkels voor werkgevers en werknemers zouden succesvol zijn?”

De meest pregnante passages voor de kennissector uit de brief leest u hier.

Samenwerking onderwijs – bedrijfsleven

“Het kabinet stimuleert publiek-private samenwerking in het onderwijs met een investeringsbijdrage. Maar zo’n samenwerking blijkt niet eenvoudig. De SER zal worden gevraagd wat nodig is voor het opbouwen van een duurzaam samenwerkingsverband.

Het snijvlak tussen onderwijs en ondernemen biedt kansen waar levert ook praktische problemen op, bijvoorbeeld rond de uitwisseling van docenten met het bedrijfsleven en rond de positie van instructeurs. Juridische en fiscale vragen vormen een ongewenste rem op de verdieping, verbreding en versterking van de samenwerkingsverbanden. Wat is nodig voor het opbouwen van een duurzaam  samenwerkingsverband?  Hoe kan wet-  en regelgeving  zodanig  worden  ingericht  of uitgelegd dat  publiek-private samenwerkingen zo min mogelijk worden gehinderd? Hoe kan de rijksoverheid deze samenwerkingsverbanden optimaal faciliteren en welke rot kunnen andere partijen spelen?

Van onze beroepsbevolking  heeft circa 40% een mbo-diploma. Jaarlijks  kiezen ruim een half miljoen mensen voor een opleiding aan één van de mbo-instellingen. Naast studievoortgang is ook het aanleren van loopbaanvaardigheden van belang: de betrokkenheid van bedrijven is daarbij essentieel. Een belangrijke vraag is hoe ROC’s en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken bij een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding.”

Inzetbaarheid van talent

“De toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om werknemers die permanent hun vaardigheden en kennis op peil houden en verder ontwikkelen. Sociale partners hebben hierbij een belangrijke rol, vooral bij het ontwikkelen van de skills van de toekomst.

De adviesaanvraag zal gaan over vragen als: welke veranderingen komen op ons af die van invloed zijn op de benodigde competenties? Over welke competenties moet de beroepsbevolking beschikken om Nederland ook in de toekomst te laten behoren tot de groep van meest welvarende landen? Waar is verbetering van de huidige competenties noodzakelijk? Welke groepen werknemers komen onder druk te staan door technologische ontwikkelingen en robotisering?

Hoe kan de vraag naar scholing, training en ontwikkeling het beste bevorderd worden? Hierbij zal het kabinet speciaal aandacht vragen voor specifieke groepen zoals jongeren die vaak op flex-basis werken en ouderen die wat minder mobiel zijn op de arbeidsmarkt.”

Gebrek aan LLL

“Een ander vraagstuk op dit terrein betreft de achterblijvende positie van Nederland op het gebied van niet-initiële scholing. De commissie Rinnooy Kan heeft deze problematiek geanalyseerd vanuit de onderwijsaanbod kant, maar ook de vraagkant behoeft aandacht. Hoe kan de vraag naar scholing, training en ontwikkeling het beste bevorderd worden? Welke prikkels voor werkgevers en werknemers zouden succesvol zijn?

Daarbij kunnen ook specifieke groepen aan de orde worden gesteld, zoals jongeren die vaak op flex-basis werken of ouderen die vaak minder mobiel zijn op de arbeidsmarkt. Welke rol kunnen sociale partners spelen om te bevorderen dat deze groepen zich blijven ontwikkelen?”

Agenda Stad

“De toekomstige welvaart van Nederland heeft eveneens veel belang bij (groot)stedelijke dynamiek, want hier komt veel van de economische groei, innovatie en werkgelegenheid vandaan. Door het kabinet wordt gewerkt aan een ‘Agenda Stad’. Deze heeft tot doel de belangrijkste (groot)stedelijke vraagstukken te benoemen, politiek te duiden en te bepalen wat de rol van de rijksoverheid hierbij zou kunnen zijn.

Belangrijke beleidsmatige vraagstukken betreffen sociaaleconomische thema’s die raken aan de rol van sociale partners. Te denken valt bijvoorbeeld aan regionale innovatiesystemen, het versterken van agglomeratievoordelen, en aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een eventuele adviesaanvraag is mede afhankelijk van de uitkomsten van lopend CPB-onderzoek.”

EU 2016

“De eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat biedt het kabinet de kans, in het kader van de Strategische Agenda en de legislatieve agenda van de EU, onderwerpen te agenderen die zowel voor ons land als voor de EU van grote betekenis kunnen zijn.

In het licht van de stagnerende economische groei in vrijwel alle lidstaten kan de SER geconsulteerd worden over de prioriteiten en accenten die Nederland daarbij zou moeten zetten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK