Onderwijsraad port HBO op

Nieuws | de redactie
25 november 2014 | De Onderwijsraad vindt het nodig dat de verbindingen tussen de drie kerntaken van het hoger beroepsonderwijs - onderwijs, onderzoek en innovatie van het beroepenveld - worden versterkt. Minister Bussemaker legt zelf de volle nadruk op het onderwijs in het HBO.

In de samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe. Professionals in de beroepspraktijk worden geconfronteerd met nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor hogescholen, zegt de Onderwijsraad in zijn nieuwe advies ‘Meer innovatieve professionals’. Zowel voor hun curricula als voor hun rol naar bedrijven en maatschappelijke instellingen. Naast de universiteiten moeten ook de hogescholen bijdragen aan het opleiden van professionals met een onderzoekende houding en aan het genereren en toegankelijker maken van kennis voor met name de regio.

De raad concentreert zich in het advies op de wijze waarop het hoger beroepsonderwijs meer innovatieve professionals kan opleiden. Hiervoor vindt de raad het nodig dat de verbindingen tussen de drie kerntaken van het hoger beroepsonderwijs (onderwijs, onderzoek en innovatie van het beroepenveld) worden versterkt.

Aanbeveling 1: leid op tot onderzoekende professionals

Om hoogwaardige professionals te kunnen opleiden is het van belang dat het praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs wordt verstevigd. De raad adviseert om in iedere opleiding via geïntegreerde leerlijnen systematisch aandacht te besteden aan het onderzoekend vermogen van studenten. Praktijkonderzoek in het hoger beroepsonderwijs vraagt tevens om het verhogen van het aandeel masteropgeleide en gepromoveerde docenten, en om het uitbreiden van de capaciteit van lectoraten. Voorts zou ook het hoger beroepsonderwijs moeten beschikken over een goed toegankelijke kennisinfrastructuur.

Aanbeveling 2: versterk de inbreng uit het beroepenveld

Een optimale verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepenveld kan alleen bestaan als hogescholen in de regio meer en sterkere strategische netwerken met de beroepspraktijk vormen en onderhouden, ook met kleine bedrijven. De raad adviseert om de huidige ‘centres of expertise’ nog enige tijd te blijven subsidiëren. Het is verstandig daarnaast eveneens andere vormen van samenwerking te stimuleren. Ook het wegnemen van hinderende regelgeving, met name voor publiek-private samenwerking, verdient aandacht.

Aanbeveling 3: laat het hbo meer bijdragen aan een leven lang leren

Hogescholen kunnen op het vlak van een leven lang leren een meer actieve bijdrage leveren. Daarvoor zijn extra inspanningen nodig. In het verlengde van de knelpunten die door de Adviescommissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden zijn benoemd, pleit de raad er voor het scholingsaanbod voor werkenden en de deelname daaraan te versterken door beter gebruik te maken van de verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Daarnaast gaat het om versterking van leren op de werkplek.

Het is onderwijs en onderwijs

Minister Bussemaker, als oud-rector van de HvA zeer betrokken bij de ontwikkeing van het HBO, vindt het advies niet ’te kritisch’, maar zei bij haar HO-tour in Maastricht tegen ScienceGuide: “Het sluit heel goed aan bij wat we doen. Daar zeg ik meteen bij dat ik lectoraten super vind bij het leggen van verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Ook zijn zij zeer nuttig bij het zoeken van zulke verbindingen met het praktijkniveau van de professies.”

“Maar het HBO moet wel zorgen dat het werk van  de lectoraten ten dienste staat van het onderwijs. Het HBO krijgt geen eigen geld voor onderzoek als zodanig. De eerste taak van de hogescholen en lectoren is zorgen voor goed onderwijs. Het is onderwijs en onderwijs.”

“Het WO krijgt extra geld voor onderzoek, het HBO niet. Ik denk wel, dat heel goed onderzoek kan bijdragen aan de verbetering van het onderwijs, maar dan moet het daar wel sterk mee verbonden zijn. Wat nooit mag gebeuren is dat het HBO universiteitje gaat spelen en daarmee probeert onderzoek los te koppelen van onderwijs. Allles wat hogescholen en lectoraten doen moet ten dienste staan van het onderwijs. Het is wel zo dat daar parktijkgericht onderzoek met professionals voor nodig is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK