Schepje meer voor techniek

Nieuws | de redactie
19 december 2014 | Wat gebeurt er nu Doekle Terpstra het Techniekpact trekt? Hij komt met zijn eerste voorzet voor “een grote betrokkenheid, een sterk beleefd eigenaarschap en een gezamenlijke overtuiging.” En maant “om nog een schepje meer te doen, te versnellen en onze samenwerking nog verder te versterken.”

In een boodschap aan de stakeholders in onderwijs, bedrijfsleven, kennissector en overheden zet Terpstra de stand van zaken en noodzakelijke vervolgstappen en intensiveringen puntig uiteen. U leest zijn betoog hieronder.

Aan alle “eigenaars” van het Techniekpact,

Aan het einde van het jaar, wil ik graag met u mijn ervaringen en noties die ik heb ervaren als aanjager van het Techniekpact delen. Sleutelwoorden hierin zijn een grote betrokkenheid, een sterk beleefd eigenaarschap en een gezamenlijke overtuiging dat het Techniekpact er toe doet en relevant is voor de gemeenschappelijke toekomst. Ik ben trots dat wij onze gezamenlijke ambitie landelijk en vooral in een regionale context, door gewoon “te doen”, bereiken.

Het team van Techniekpact en ik worden overal in het land uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek, aan debatten en aan activiteiten. Zo zijn we manifest aanwezig en proberen daarmee onze collectieve ambities op het gebied van kiezen voor, leren en werken in de techniek uit te dragen en ervaren zelf uit de eerste hand de voortgang die wordt geboekt. Wat is mij daarbij dit jaar opgevallen en bij gebleven?

Om te beginnen Kiezen voor Techniek

De beste ambassadeur die we daarvoor in huis hebben is André Kuipers. Met enorm veel enthousiasme weet hij kinderen te inspireren voor techniek en zijn Collegetours trekken dan ook volle zalen.

De ontwikkelingen rondom techniekpromotie: TechNet en Jet-Net staan aan de vooravond van een nieuw op te zetten samenwerking, dat zich zal richten op het funderend onderwijs. Daarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal loket waarin alle voorlichtende activiteiten naar het onderwijs worden ondergebracht. Alle technische sectoren roep ik op om aan de ontwikkeling hiervan deel te nemen.

We participeren volop in de discussie rondom een eigentijds curriculum voor het primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker is het gesprek hierover gestart en is ontvankelijk voor onze inbreng om daarmee beter op de toekomst voorbereid te zijn, denk daarbij ook aan 21ste eeuw vaardigheden, de Smart Industry agenda en maker-education.

Dan Leren in de Techniek

Via het regionaal investeringsfonds worden mbo-scholen en bedrijfsleven gestimuleerd om samen in en met de regio te investeren in het beroepsonderwijs. Door deze nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen studenten werken met moderne materialen en technieken op school, zodat zij beter worden voorbereid op de toekomstige praktijk. Al 30 mbo-instellingen, meer dan 300 bedrijven en regionale overheden zijn hiermee aan de slag gegaan en voor 2015 verwachten we er nog meer.

De teller van het aantal concreet toegezegde beurzen voor het studiejaar 2014/15 staat inmiddels ruim boven de 500. Topsectoren als Logistiek, Water en Energie hebben dit jaar weer veel beurzen uitgereikt. Ook ik heb de eer gehad een aantal Chemie beurzen aan jong talent te mogen uitreiken, heel inspirerend. Maar de Topsectoren leggen zelf de lat nog hoger: zij ontwikkelen momenteel een plan om de organisatie en opzet van beurzen te vereenvoudigen en meer af te stemmen.

Bij de start van dit schooljaar is de nodige ophef ontstaan over de numerus fixus bij enkele techniekopleidingen van hogescholen. Gesprekken met de hogescholen hebben er toe geleid dat de samenwerking in het scholenveld zelf en met het werkveld is versterkt.

En Werken in de techniek

Een belangrijk instrument bij de aanpak van de knelpunten op de arbeidsmarkt voor de technische sectoren zijn de sectorplannen. Vanuit de Techniekpact-regio’s is initiatief genomen om de toepassing van de sectormiddelen anders in te richten, met meer optimale regionale inbedding, en dat wordt vanaf januari 2015 mogelijk.

Minister Asscher heeft mij gevraagd om met een oplossing te komen om mensen die kortstondig werkloos zijn of dreigen werkloos te worden “versneld” terug te brengen naar een baan. In de techniek liggen er immers nog volop kansen. De regio ZuidOost ontwikkelt hiervoor samen met SZW en EZ een pilot. De hiervoor ontwikkelde brug-WW, het bieden van scholing aan werknemers in combinatie met inzet van de WW, kan vanaf komend jaar die versnelling versterken.

Een andere ontwikkeling is dat de vakbeweging een voorstel uitwerkt over de toekomst van de (techniek-gelieerde) O&O fondsen, en dit vooral zal koppelen aan de gemaakte afspraak in het Sociaal Akkoord om tot transitiefondsen te komen. Er is veel winst te boeken wanneer verschillende (technische) branches hun krachten bundelen.

En last but not least: de regionale uitvoering Techniekpact

De vijf landsdelen, en de regio’s daarbinnen, zijn voortvarend aan het werk met de regionale uitvoering van het Techniekpact. In alle landsdelen is nu sprake van een lopende uitvoeringsstructuur en worden de speerpunten met succes uitgevoerd. En ik zie dat samenwerkingsverbanden verstevigd worden, zoals bij Tatasteel Academy waar al intensief met de regionale en ook nationale onderwijsinstellingen wordt samengewerkt.

Inmiddels kent elk landsdeel een of meerdere regionale Techniekpact agenda’s. Ook in het afgelopen half jaar zijn er weer regionale techniekagenda’s opgesteld en is de uitvoering van start gegaan, zoals in Hilversum, en Achterhoek. Dit maakt het mogelijk dat regionale partners elkaar vinden in de uitdagingen van het Techniekpact.

Ook zijn er al enkele Techniekpact on Tour bijeenkomsten geweest, waarbij bedrijven, scholen en overheden samen laten zien wat er in hun regio speelt op gebied van techniek. Ik heb de aftrap van 20 Days of Technology in Twente meegemaakt waar op een zeer inspirerende manier techniek onder de aandacht van het grote publiek werd gebracht. Begin 2015 staan de volgende Techniekpact on Tours in het land alweer gepland.

Bovenstaande is slechts een greep uit de grote hoeveelheid activiteiten die zich onder de vlag van het Techniekpact aan het uitrollen zijn en die ik dit jaar van dichtbij heb mogen ervaren. Stuk voor stuk zaken waar we met elkaar trots op mogen zijn!

De Tweede Kamer heeft in oktober laten weten dat zij tevreden is over de voortgang, maar daagt ons allen wel uit om nog een schepje meer te doen, te versnellen en onze samenwerking nog verder te versterken. Een handschoen die ik graag oppak en ik weet zeker jullie ook.

Met veel energie ga ik in het nieuwe jaar verder op de ingeslagen weg, om onze collectieve ambities te helpen verwezenlijken. We hebben een mooi jaar achter de rug, waarin veel is bereikt en nog meer in gang is gezet, maar de urgentie blijft groot ook in 2015. Daar waar ik als aanjager een rol kan spelen doe ik dat graag. Ik bied daarbij aan dat u gebruik maakt van mijn agenda.

Voor nu, alle goeds voor 2015,

Doekle Terpstra


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK