Kamer wil duidelijkheid over SURF

Nieuws | de redactie
3 april 2015 | OCW en EZ wijzen naar elkaar als het gaat om een inspanningsverplichting die zij hebben beloofd aan SURF. De Kamer wordt nu ongeduldig en vraagt in een motie het toegezegde bedrag van 8 miljoen euro te voldoen. Sander Dekker voelt hier weinig voor, maar erkent dat de Kamer het budgetrecht heeft.

In 2010 hebben EZ en OCW toegezegd dat zij structureel €30 miljoen per jaar zouden investeren, echter van die structurele bijdrage mist er nog €8 miljoen. Dit geld is nodig voor de vervanging van een nieuwe nationale supercomputer en om de noodzakelijke innovaties aan de e-infrastructuur te kunnen bekostigen.

De HO-koepels en de studentenbond hebben november vorig jaar ook al een oproep gedaan aan het kabinet om dit bedrag vrij te spelen voor SURF. Nu het kabinet in gebreke blijft heeft D66 samen met coalitiepartij PvdA een motie ingediend om de regering op andere gedachten te brengen.

Cruciale rol van SURF

De motie die ingediend is door Paul van Meenen (D66) en gesteund wordt door Mei Li Vos (PvdA) luidt als volgt: “constaterende dat de structurele bijdrage van 8 miljoen euro nog niet gerealiseerd is door EZ, dat hierdoor investeringen achterlopen, de ICT-infrastructuur achteruit gaat en hiermee de cruciale rol van SURF in het gedrang komt. ”

Daarom is de boodschap van beide partijen: “verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de missende 8 miljoen euro structureel aan de financiering van SURF wordt toegevoegd, plus incidenteel een in overleg met SURF vast te stellen bedrag, om de achterlopende investeringen te compenseren, hiervoor ruimte te zoeken op de begroting en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren.”

In een reactie in de Kamer laat Sander Dekker weten dat dit voor hem nog geen gelopen zaak is. “In de motie wordt wel aangegeven dat er ergens geld vandaan gehaald moet worden om in SURF te voorzien, maar er wordt niet aangegeven waar dat dan vandaan moet komen. Wij hechten allemaal belang aan SURF. De minister en ik doen dat vanuit OCW. OCW heeft ook een forse financiële bijdrage geleverd. Ik weet ook dat EZ dit belangrijk vindt, maar deze motie is wel iets te kort door de bocht.”

Gewoon toegezegd

Met deze ‘kort door de bocht’ kwalificatie van de staatssecretaris nam Van Meenen geen genoegen. “Dit is toch een bijzonder vreemde redenering. Eerder heeft de regering — ik zeg bewust ‘de regering’ — gewoon toegezegd dat die middelen er zullen komen. Nu er een motie komt om nog eens te benadrukken dat dat moet gebeuren, wordt ernaar verwezen dat er geen dekking zou zijn. Die dekking is er wel degelijk. Die zit namelijk gewoon in de middelen van de regering op basis van de toezeggingen die eerder zijn gedaan.”

Dekker houdt tijdens het behandelen van de motie voet bij stuk, maar zoekt ook toenadering. “Ik wijs erop dat destijds is gesproken over een inspanningsverplichting. Dat is iets anders dan een harde toezegging dat het geld er zal komen. Wij bekijken nog steeds met OCW en met EZ hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er ook in de toekomst een goede ICT-infrastructuur blijft staan.”

De staatssecretaris erkent echter wel dat uiteindelijk hij er niet over gaat. “Als je vindt dat het geregeld moet worden, dan kan dat. U hebt als parlement het budgetrecht, maar dan moet u ook aangeven waar dat geld vandaan moet komen.” Volgende week dinsdag stemt de Kamer over de motie. ScienceGuide verneemt dat de meerderheid van de Kamer voor deze toegezegde investering is, maar dat nog een aantal partijen dekking zoekt in de begroting.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK