Eenvoudiger studeren in het buitenland

Nieuws | de redactie
15 mei 2015 | Meer internationale gelijkstelling van academische graden, lagere collegegelden en beurzen vanuit het profileringsfonds. Minister Bussemaker wil met een wetsvoorstel huidige obstakels wegnemen om studeren in het buitenland aantrekkelijker te maken.

Studenten die in het buitenland een deel van hun studie of onderzoek willen doen, lopen op dit moment vaak tegen praktische problemen aan. Met het wetsvoorstel ‘bevordering internationalisering hoger onderwijs’ hoopt de minister deze obstakels waar mogelijk weg te nemen en internationalisering van het hoger onderwijs te stimuleren. 

Het opdoen van internationale ervaring is voor studenten van groot belang bij het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van de student, zo is het ministerie van OCW van mening. Hieronder vindt u een aantal van de voorgestelde maatregelen. 

Gezamenlijk onderwijsaanbod 

Joint programmes, gezamenlijk onderwijs tussen Nederlandse instellingen of tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen, worden nog beperkt aangeboden door de instellingen en gevolgd door de studenten. Dit komt grotendeels doordat zowel Nederlandse als buitenlandse studenten vaak dubbel collegegeld moeten betalen. 

Speciaal voor deze joint programmes, waarbij studenten een joint degree (één gezamenlijk graad) of double degree (twee afzonderlijke graden) kunnen behalen, komt er een nieuw collegegeldregime. 

Nederlandse instellingen kunnen door dit wetsvoorstel minder collegegeld (tot nul euro) vragen dan het wettelijke bedrag voor studenten die deelnemen aan een joint programme. Zo hoeven buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren en in hun eigen land al collegegeld betalen aan een instelling geen collegegeld meer te betalen en andersom hoeven Nederlandse studenten ook geen collegegeld te betalen bij de partnerinstelling als zij al staan ingeschreven bij een instelling in Nederland. De instellingen maken hier onderling afspraken over.

Om administratielast voor instellingen te verminderen met in- en uitschrijvingen tijdens een joint programmes, mogen Nederlandse instellingen de student verplichten zich gedurende de gehele periode in te schrijven bij de Nederlandse instelling. 

Aanpassingen in profileringsfonds 

De regels van het profileringsfonds worden zo aangepast dat instellingen studenten die deels in het buitenland willen gaan studeren, financieel kunnen ondersteunen. Dit kan voor studenten een extra stimulans zijn om buitenlandse ervaring op te doen. Een voorbeeld van deze financiële ondersteuning is het beurzenprogramma Holland Scholarship, hiervoor zijn reeds middelen beschikbaar gesteld. 

Nederlandse aankomende studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun opleiding in het hoger onderwijs, waarna zij het recht en de plicht hebben om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzechecks dragen er aan bij dat de student en de opleiding beter kunnen inschatten of de match tussen student en opleiding een goede is en de juiste student op de juiste plaats terecht komt. 

Met dit wetsvoorstel worden ook buitenlandse studenten verplicht om deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten. De studiekeuzecheck kan ook worden gedaan zonder fysieke aanwezigheid van de buitenlandse student, maar online en via telefoon of facetime, zodat afstand niet voor problemen hoeft te zorgen. 

Gelijktrekking titulatuur 

Nederlandse universiteiten mogen voortaan, naast de graad Doctor ook de graad Doctor of Philosophy (PhD) toekennen aan promovendi. De Nederlandse wet erkent nu nog alleen de titel Doctor, terwijl in het buitenland PhD gebruikt wordt. Door deze gelijkstelling wordt het aantrekkelijker voor wetenschappers om internationaal samen te werken en te promoveren in Nederland. 

Het wordt bij universiteiten mogelijk om anderen, bijvoorbeeld universitair hoofddocenten, dan hoogleraren te benoemen tot promotor, nu is dat promotierecht alleen nog toegekend aan hoogleraren. De uitbreiding van dit recht zorgt voor betere loopbaanperspectieven voor onderzoekers in Nederland en sluit aan bij een internationale ontwikkeling. Het College voor Promoties bepaald aan wie het promotierecht wordt toegekend. 

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van de plannen van minister Bussemaker om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Binnenkort komt de minister met de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs waarin zij haar ideeën voor de komende jaren uiteen zal zetten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK