Komt het geld bij de leraar?

Nieuws | de redactie
20 mei 2015 | Woensdag gehaktdag, ook in Den Haag. De Rekenkamer wil, dat meer transparantie gaat ontstaan over de feitelijke effecten van de professionalisering van leraren en de vele potjes daarvoor. En opnieuw constateert de Rekenkamer, dat bij DUO ondanks verbeteringen toch weer achteruitgang is geboekt

De derde woensdag in mei is verantwoordingsdag en presenteren de ministeries hun jaarverslagen, die zijn gecontroleerd door de Rekenkamer. De Rekenkamer stelt bij de uitgaven vanuit OCW vast, dat scholen in het VO en PO €1.2 miljard kunnen besteden aan de professionalisering van leraren, maar het “is onbekend hoeveel geld schoolbesturen daadwerkelijk aan dit doel besteden en welk effect dat heeft gehad op de onderwijskwaliteit.”

Trendbreuk nodig

De Rekenkamer zegt “dat De Tweede Kamer de minister gevraagd heeft om een sluitende verantwoordingsaanpak voor de investeringen in de professionalisering van leraren. Maar daarvoor zouden eerst de verantwoordingsrichtlijnen die voor schoolbesturen gelden, moeten veranderen en geharmoniseerd moeten worden.”

De rekenmeesters wijzen er bovendien op dat, “intussen wel duidelijk is dat een trendbreuk nodig is om de ambitieuze doelstellingen te halen die voor 2020 zijn gesteld als het gaat om verbetering van de vaardigheden van leraren. Al eerder vroegen wij aandacht voor het inzicht in de extra prestaties die samenhangen met intensiveringen.”

Niet meer regels

Dat leidt tot een duidelijk advies aan de minister. “Wij bevelen de minister van OCW aan bij het onderwijsveld aan te dringen op meer transparantie over de output en outcome, bijvoorbeeld over de professionalisering van leraren. Dit kan door de minister van OCW ook de inhoudelijke kwaliteit van de beleidsinformatie en de verantwoording over onderwijsprestaties, in het overleg met de sectoren, onder de aandacht te laten brengen.”

Dit houdt overigens niet in dat er meer regels zouden komen. “We pleiten dus niet voor extra regelgeving maar wel voor het benadrukken van goede voorbeelden en van transparantie (via open data) zodat scholen van elkaar kunnen leren en stakeholders kunnen vergelijken.”

Druk bezig, maar nee….

In voorgaande jaren constateerde de Rekenkamer al vaak, dat DUO met problemen kampte. In 2013 werd er nog gewaarschuwd voor eventuele calamiteiten met een “groot politiek afbreukrisico.” Vorige verantwoordingsdag constateerde de Rekenkamer dat de problemen bij DUO “hardnekkig waren.” Over de actuele situatie zegt men nu: “Hoewel het ministerie in 2014 druk bezig is geweest het financieel beheer en de informatiebeveiliging te verbeteren zijn de 5 onvolkomenheden die we vorig jaar in ons verantwoordingsonderzoek hebben geconstateerd nog niet geheel opgelost.”

Maar zelfs deze vooruitgang op dit dossier geldt niet voor alle onderdelen van de uitvoeringsorganisatie. Zo gaat hij helemaal niet goed bij de afdeling die ongeveer €700 mln moet toedelen aan subsidies van allerlei aard. “De situatie bij het subsidiebeheer van DUO is zelfs verslechterd, het aantal geconstateerde fouten bij het verlenen van subsidies is met meer dan de helft toegenomen.”

“In potentie is dit een ernstige onvolkomenheid. We gaan er echter van uit dat de verslechtering is veroorzaakt door de aanloopproblemen die zijn ontstaan door de pas geïmplementeerde verbeterde procedures en maatregelen, daarom nemen we aan dat het mogelijk moet zijn de problemen in 2015 op te lossen.” Die laatste zin verraadt een lichte wanhoop bij de Rekenkamer en de gedachte dat bij DUO veelal sprake lijkt van wat de Duitsers zo fraai ‘Verschlimmbesserungen’ noemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK