De ware adel

Nieuws | de redactie
19 juni 2015 | ‘Bildung’ is helemaal terug als ideaal van coherent, verdiepend onderwijs - zeker in de lerarenopleidingen - en als ideaal voor de vorming tot burgerschap en interculturele competenties. Maar waar komt dat begrip eigenlijk vandaan? En wie waren die Humboldt-broers eigenlijk die we daarmee associëren?

Om te voorkomen dat het discours daarover vervalt in vage, welmenende algemeenheden, is het goed de oorsprongen ervan als cultureel en maatschappelijk ideaal te kennen en te verkennen voor vandaag. Dit voert ons naar een van de meest turbulente, gewelddadige tijden van revolutie en omwentelingen in de Europese geschiedenis: de periode van de Industriële en de Franse Revolutie. Deze periode was ook het tijdperk van de Founding Fathers in de USA en de Weimarer Klassik rond Goethe en Schiller.

De politieke en culturele idealisten in die generatie drukten een bijzonder stempel op de Westerse wereld en beschaving in de eeuwen sindsdien, mede omdat zij hun ideeën konden lanceren en praktiseren in een fase van ongekende beroering en revolutionaire verandering. Pregnant voorbeeld daarvan is hoe de broers Wilhelm en Alexander von Humboldt rond 1810 onderwijs en wetenschap in Pruisen fundamenteel konden moderniseren tot een meritocratisch bestel voor heel het volk en als collectief maatschappelijk ‘merit good’.

Renaissance van Bildung

PG Kroeger, hoofdredacteur van ScienceGuide, schreef voor het congres Kwaliteit van Onderwijs een essay vanuit ‘zijn echte vak’, de geschiedschrijving van het Duitsland van de eeuwen tussen 1500 en 1900. Kunnen we van de ontwikkeling van het denken in de tijd en die cultuur in de21e eeuw nog iets leren? Heb je dr wat aan? “Wilhelm von Humboldt definieerde de kern van ‘Bildung’ als ideaal en zorgde voor een compleet ‘redesign’ van het nationaal onderwijsbestel in twee jaar bestuurlijk werk. De impact hiervan – vooral als conceptuele visie op wat de aard en missie van kenniscentra en onderwijs als bestel is – is bijzonder groot en diep gebleken.”

“De renaissance van het ideaal van ‘Bildung’ is daarbij geen toeval. Zij is sterk verbonden met de behoefte aan coherentie, aan brede vorming in eigentijdse zin met wortels in diepe culturele tradities en aan normatieve perspectieven. ‘21st Century Skills’ blijken intens verbonden met ‘18th Century Ideals’. De mens Wilhelm von Humboldt en zijn jongere broer Alexander – geniale geleerde en ontdekkingsreiziger – blijken daarbij bronnen van inspiratie die niets aan actualiteit, fascinatie en herkenning verloren hebben.”

U leest het essay hier onder.
 

De ware adel

Bildung. Het werd in de HO-tour van minister Bussemaker het toverwoord voor vele idealen en daar niet alleen. Je hoort het alom: ‘laten we meer aandacht hebben voor de ‘Bildung’ die jonge mensen – zeker in het hoger onderwijs – ontvangen en waarmee zij de basis leggen voor hun functioneren straks’. Een functioneren als professional, als leidinggevende en ook als verantwoordelijk burger in de samenleving van de toekomst.

Boeiend toch dat wij in ons land daar welbewust die Duitse term voor gebruiken, überhaupt interessant an sich dat we er een Nederlands woord voor lijken te vermijden. ‘Vorming’ bijvoorbeeld, of ‘academische vorming’. Maar dat past blijkbaar toch minder bij het binaire bestel van HBO en WO, waarin de illusie in stand gehouden moet worden, dat alleen vwoscholieren later aan een universiteit een klassieke ontwikkeling tot Renaissance-mensen ontvangen kunnen en verdienen. ‘Bildung’ is dan een veiliger, algemener en minder beladen terminologie die met haar gedegen, Duitse klankkleur tevens diepgang, ’Gründlichkeit’, traditie en een vleugje ‘Kulturnation’ aan Nederland lijkt te geven.

Daarmee is ‘Bildung’ iets als ‘kwaliteit’ of ‘toegankelijkheid’ van het onderwijs: een gedachte of normstelling waar eigenlijk niemand tegen kan zijn. ‘Motherhood and applepie’ zouden Amerikanen schamperen. Waar we het in de kern over hebben, als we dit begrip hanteren in het maatschappelijk discours over de toekomst van het onderwijs en HBO en WO in het bijzonder, blijft dan wel wat in het algemene, in het vage. En dat kan ook weleens de bedoeling zijn, vermoed ik op mijn slechtste momenten als politiek dier.

Tom Hoven gooit papierprop

LSVb-voorzitter Tom Hoven heeft het zelfs ‘helemaal gehad met dat vreselijke woord’, zo liet hij zich onlangs ontvallen en hij gooit pennen of papierproppen naar mensen in zijn omgeving of tv- en computerschermen als die term valt in debatten. Kortom, Bildung kan inspiratie en irritatie opwekken. Reden te meer om de oorsprong en betekenis van ‘Bildung’ als inspiratie en funderend thema voor het onderwijs in herinnering te roepen en uit te diepen. Wat kunnen we leren van de ontplooiing van dat begrip in de Duitse cultuur, samenleving en het hoger onderwijs van vroeger eeuwen? Heeft zo’n cultureel thema uit de 18e eeuw aan een tijd die haakt naar ‘21st Century Skills’ en ‘World Class Universities’, ja zelfs naar ‘Harvards aan de Amstel’, nog iets te zeggen, laat staan te leren?

Als in het politiek en maatschappelijk discours hierover gesproken wordt, valt met name in het hoger onderwijs nogal eens de naam ‘Humboldt’. Dat geeft in elk geval een concreet aanknopingspunt in de tijd, in denken en handelen ten aanzien van het onderwijs. En men zit ook allerminst verkeerd, als men die naam verbindt aan het begrip ‘Bildung’. Bovendien reikt de betekenis van de verbinding van dit woord met die naam veel verder dan het hoger onderwijs in enge zin.

Het mooie van deze naam is dat er liefst twee van zijn. Bij ‘Humboldt’ moeten we namelijk denken aan de broers Wilhelm en Alexander von Humboldt. Het is inderdaad ‘Von Humboldt’, het gaat om twee zonen uit een adellijke familie in het oude Brandenburg-Pruisen, uit een geslacht tijdens een van de meest fascinerende tijden van de Europese cultuurgeschiedenis. Zij groeiden in de regeringsjaren van Friedrich II ‘der Grosse’ van Pruisen en werden in de decennia nadien staatslieden en wetenschappers van het hoogste niveau van hun tijd.

Twee geniale broers

De jongste van de twee, Alexander, had het meest avontuurlijke leven van hen beide. Hij was een beetje de ‘Christiaan Huygens’ naast de ‘Constantijn Huygens’ aan wie zijn broer Wilhelm meer doet denken. De geniale ontdekker van nieuwe werelden en ‘bèta-man’, naast de staatsman en ‘polymath’, terwijl beide vriend werden van velen van de grote geesten van hun tijd. Alexanders leven zat niet alleen vol reizen naar onherbergzame streken overal op aarde, maar werd ook verrijkt door een ongekende ijver in het publiceren van boeken over zijn wetenschappelijke inzichten en lessen uit die ontdekkingstochten, veelal in vele dikke delen. Goethe schreef eens over de jonge Alexander dat ‘een uur met hem praten voor een week voorraad geeft om over door te denken.’ (Safranski, 2013, p. 386).

Bijzonder in zijn tijd was dat hij zeer oud werd en openlijk homoseksueel was. Hij leefde van 1769 tot 1859, dus van ‘der Alte Fritz’ tot na de democratische revoluties van 1848, van de tijd van Bach tot in de jaren van Wagner en van Voltaire tot Marx. De hoge leeftijd die Alexander bereikte, maakte hem een nationaal icoon en letterlijk een bezienswaardigheid, vooral ook omdat hij onverminderd actief en belangstellend bleef voor de nieuwste gedachten, ontwikkelingen en vindingen van zijn tijd. In 1839 was hij een van de eersten die op de hoogte raakte van de introductie van een nieuwe technologie, het ‘Daguerrotype’. De fotografie dus. De enorme impact hiervan op kunst, wetenschap, ‘nieuws’ en verspreiding van feiten en kennis zag hij als een der eersten bovendien. Big Data verscheen aan de horizon.

Toen in 1847 koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen de eerste Duitse fotograaf, Hermann Biow uit Hamburg, naar Berlijn uitnodigde, moest deze uiteraard de koninklijke familie uitvoerig portretteren met deze nieuwste uitvinding. Beroemde mensen in zijn hoofdstad wilde de koning ook laten ‘schieten’ en vooraan de rij stond de hoogbejaarde ‘techie’ Alexander von Humboldt. Een jaar later bezocht hij trouwens ook nog de vergaderingen, debatten en demonstraties van de democratisch-nationale bewegingen die het Berlijn van 1848 tot een centrum van de Europese revoluties van dat moment maakten, als bijna tachtigjarige ‘public intellectual’.

Wilhelm, zijn twee jaar oudere broer, leefde korter – van 1767 tot 1835 – maar zeker niet minder intens en politiek vaak op een nog hoger niveau van macht en status. Dat nam niet weg dat ook hij een wetenschapper van naam en faam werd als een van de grondleggers van de taalwetenschappen. De twee Von Humboldts zijn vertegenwoordigers van een tijdperk en een generatie die in de westerse cultuur een uitzonderlijke rol heeft gespeeld. Namen van hun tijdgenoten, geestverwanten – en vaak vrienden – roepen direct een beeld op van verlichte geesten, vernieuwend denken, revolutionair elan en romantische Sturm und Drang. Denk aan Goethe en Schiller, Hegel en Kant, Herder en Stein, of aan Jefferson en Franklin, Paine en Burke, Blake en Shelley en zeker ook aan Robespierre, Talleyrand, Napoleon en de andere grote namen uit de Franse revolutie.

Onthoofde koningen

Hoe hoog Wilhelm werd ingeschat blijkt wel uit het feit, dat Goethe hem als enige van zijn vrienden een zeer uitvoerig, bijna stenografisch verslag schreef van zijn gesprek met Napoleon in 1808, tijdens de Europese topconferentie in Erfurt, vlakbij zijn Weimar. Alleen het geheime, tweede deel van hun ontmoeting verzweeg Goethe, omdat hij daarin politiek en diplomatie van het meest riskante niveau had moeten bedrijven. (Seibt, 2008/2009, p. 134-135) Hieruit blijkt al wel hoezeer de decennia rond 1800 een tijdperk van grote beroering en omwentelingen zijn geweest, in de wereldpolitiek, kunsten en wetenschappen en het denken daarover.

Een nieuwe wereldmacht en een nieuwe politieke orde werden geschapen op basis van `selfevident truths’ dat ´all men are created equal’ en door hun Schepper begiftigd met het mensenrecht op leven, vrijheid en het streven naar geluk, zoals Alexanders vriend Thomas Jefferson het formuleerde. Een Corsicaanse artillerist verkocht aan die nieuwe staat en met diezelfde Jefferson als president zijn halve continent, toen hij als militair dictator keizer van een nieuw Frans imperium was geworden, nadat men de koning, koningin en een hoop andere machthebbers het hoofd had afgehakt.

De tijden waarin de Humboldt-broers leefden, waren kortom woelig en alles wat zij in hun aristocratische jeugd als ‘vanzelfsprekende waarheden’ hadden meegekregen ging over de kop en verloor die soms. Die revoluties leidden tot omwentelingen op elk gebied. De technologie bijvoorbeeld zorgde voor wat wij later ‘de industriële revolutie’ zijn gaan noemen, eerst in Engeland, daarna in Amerika, België en Duitsland. Transport en communicatie werden geïndustrialiseerd en het tempo werd niet meer bepaald door wind en paard, maar door stoom en stroom.

De vooruitstrevende geesten in de kringen rond de Humboldts waren daar alert op. Goethe bijvoorbeeld was zo geïnteresseerd in de berichten over de uitvinding van spoorwegen, dat hij in zijn laatste levensjaren een model van ‘the Rocket’, de Engelse stoomtrein van Stephenson, naar Weimar liet komen. Dit curiosum staat nog steeds tentoongesteld in het huis van de dichter en staatsman.

De laatste brief die de hoogbejaarde Goethe schreef, was gericht aan Wilhelm von Humboldt, gedateerd op 17 maart 1832. De dichter mopperde daarin wat over de turbulentie van zijn tijd, de snelheid waarmee alles veranderde en de ‘Dampfwagen’ die nu overal gingen rijden. ‘Verwirrende Lehre zu verwirrten Handel waltet über die Welt’, schreef hij met nog een laatste maal zo’n briljante, poëtische formulering over de Zeitgeist. (Safranski, 2013, p. 642)

De transformatie van de wereld

De Humboldt-tijd zien wij nu als het scharnierpunt tussen de eeuwen van het ancien régime en absolutisme en de globalisering in de eeuwen sindsdien. Jürgen Osterhammel heeft de jaren na de Franse revolutie en de stichting van de USA in zijn monumentale geschiedwerk ‘Die Verwandlung der Welt’ genoemd, de transformatie van de wereld. Treffend is dat. Hij geeft in meer dan 1000 bladzijden analyse als voorbeeld daarvan het intrigerende feit, dat wij van niemand uit de ‘Weimarer Klassik’ of andere grote cultuurdragers van die tijd levensechte portretten hebben. Inderdaad, alleen Alexander von Humboldt leefde lang genoeg om met een foto voor tijdgenoten en latere generaties ‘vastgelegd’ te zijn. ‘Deze vinding had kolossale gevolgen voor de latere herinnering aan dit tijdperk’ van die transformatie van de werkelijkheid, benadrukt hij.

Osterhammel noemt dit ‘de geboorte van het authentieke’, want nu werd het norm dat men het bewijsbare, échte wilde kunnen zien en beleven. En voortaan zouden de techniek, de fysieke wetenschap en toepassing daarvoor zorgen, niet meer de kunst en kunstnijverheid. De artiest, de verbeelder moest een nieuwe roeping zien te vinden en werd nadien ‘poète maudit’, bohémien en Wagneriaanse mythomaan.

Het is als een deel van dit tableau van omwenteling zonder weerga, van het ‘droit divin’ van monarchen dat onder guillotines eindigde, van nieuwe werelden die ontsloten werden, van schaalvergroting van de economie, het transport en de macht over hele continenten, dat we het werk van de gebroeders Von Humboldt moeten begrijpen als grondleggers van wat wij nu ‘Bildung’ en ‘hoger onderwijs’ in de moderne zin noemen.

In hun wereld werd het ineens mogelijk én denkbaar, dat Wilhelm de ineenstorting van het oude Pruisen door een verpletterende militaire nederlaag kon benutten voor een hervorming van de staat, het onderwijs en de wetenschappen. Zo werd het ook mogelijk én denkbaar dat Alexander lange expedities deed naar vrijwel onontdekte en onherbergzame streken als de Orinoco, de Amazone, de toppen van de Andes, Kazachstan en Siberië. En werd het mogelijk én denkbaar dat Alexanders lijvige publicaties over Cuba en de suikereilanden een zo heldere analyse gaven van de economische en sociale effecten van de slavernij, dat zijn werk een wezenlijke, wetenschappelijke bijdrage ging vormen aan het streven naar afschaffing van dat onrecht.

Naar de Olympus

Overigens, die beklimming van pieken in de Andes maakte Alexander von Humboldt lange tijd de man die hoger op de aarde was gestegen dan enige Europeaan. Zulke avonturen en innovatieve daden konden de broers zich veroorloven door hun afkomst en vorming. In dit opzicht waren zij laatste spruiten van het ancien régime en absolutistisch feodalisme, dat Europa domineerde. Hun familie was geprivilegieerd in elke betekenis van het woord. Van adel die in hoog aanzien stond, gefortuneerd, door dynastieke huwelijkspolitiek wijd verknoopt met de top van macht en faam, ruimdenkend en Europees georiënteerd in cultuur, connecties en stijl. Eigenlijk niet ‘oer-Duits’ en zeker ook niet ‘Pruisisch’ in de klankkleur die dat begrip zou oproepen later. De broers bezochten geen ‘school’. Huisleraren werden in dienst genomen en de opvoeding en vorming grotendeels aan hen uitbesteed. Een groter contrast met wat zij 30 jaar later zouden gaan uitwerken en doorvoeren in beleidsmatige zin is nauwelijks denkbaar.

De Humboldt-jongens kenden een onbezorgde jeugd waarin zij hun talenten volop konden ontwikkelen en ontdekken. Ook de tegenstellingen tussen hun karakters en geaardheid kregen de ruimte en de extraverte homoseksueel Alexander vulde zijn veel introvertere broer plezierig aan. Als twintigers deden zij al volop mee in de kringen rond Goethe, Herder en Schiller in Weimar, de intellectuele en culturele Olympus. Vooral de dichter, toneelschrijver en historicus Friedrich Schiller werd hun idool, zijn vrijheidsgezind idealisme ook politiek hun poolster.

Samen gingen de broers naar Parijs om te drinken uit de bron van de revolutiegeest. In de fase na de jacobijnse terreur, de seculiere IS van Robespierre en andere ‘onkreukbaren’, woonden Alexander en Wilhelm in de hoofdstad van de rebelse republiek. Het Directoire van kibbelende juristen poogde de staat in goede banen te leiden, maar zorgde voor een faillissement van het bewind en uiteindelijk voor een staatsgreep door die Corsicaanse artillerist. Zij reageerden verschillend op hun belevenissen in het centrum van de beroering in Europa. Wilhelm werd er meer ‘Duits-nationaal’ van, Alexander vooral kosmopoliet die zijn idealisme over heel de wereld bevrijdend wilde laten werken. Hun ambities groeiden en een enorme erfenis van hun moeder maakte hen nu geheel onafhankelijk in hun streven. Overigens, het was Goethe die hen het geld voorschoot dat zij nodig hadden voor hun leven in Parijs, voordat de emolumenten uit die erfenis liquide gemaakt konden worden.

Toen hun fortuin verzekerd was, begon Alexander zijn expeditie naar Latijns Amerika voor te bereiden en vertrok hij in 1799. Wilhelm trok met zijn jonge gezin door Spanje om zich te verdiepen in de Baskische taal en cultuur en werd vervolgens diplomaat en wetenschapper in Rome, waar zijn villa de aanloop werd van alle grote namen van de Europese cultuur en politiek. Vermakelijk te vermelden is dat hij als bijbaantje ook ambassadeur was bij de Heilige Stoel van Willem Frederik van Oranje, toen deze door Napoleon was afgekocht van zijn aanspraken op de Nederlanden met het zeer katholieke vorstendom Fulda.

Königin Luise stuurt

In 1805 kwam Alexander ook naar Rome, na zijn lange ontdekkingsreis in de tropen en zijn bezoek in Washington aan zijn vriend, USA-president Thomas Jefferson. De jaren hierna werden dramatisch. De Franse keizer versloeg de Pruisische legers vernietigend, bezette Berlijn en hakte het koninkrijk in stukken. Pruisen verloor in 1807 de helft van zijn bevolking en een derde van zijn grondgebied toen Napoleon en tsaar Alexander I de kaart van Europa nieuw tekenden. Een politieke omwenteling was nodig om het land te redden van de ondergang en de Humboldts stonden daarbij aan de kant van de ‘revolutionairen’.

Het was de begaafde en doortastende koningin Luise die een belangrijke rol van Wilhelm von Humboldt als hervormer van de staat bevorderde. Zijn geestverwant Freiherr Von Stein was de ideologische krachtcentrale van de coup die Von Humboldt een sleutelfiguur van zijn tijd maakte. De reeks hervormingen in het militair en diplomatiek geruïneerde land tussen 1807 en 1812 is adembenemend. Van de 183 generaals in 1806 waren er in 1812 nog acht in dienst van de vorst. De lijfeigenschap van de boerenbevolking werd opgeheven. De joodse inwoners kregen burgerrechten. De feodale plattelandsrechtsspraak verdween. De tarieven, tollen, protectie en gilden uit vroeger eeuwen werden afgeschaft. Lokale en provinciale raden werden opgericht. De enorme ‘herstelbetalingen’ die Napoleon oplegde werden door fiscale en economische rationalisaties opgevangen. De onderdanen van de vorst werden burgers van de staat. Het was een complete revolutie van bovenaf, doorgezet in hoog tempo door een verlichte elite die zijn kans schoon zag.

‘Al deze inspanningen zijn vergeefs als het onderwijsbestel ons tegenhoudt, als het halfwas ambtenaren tot staatsdienaren vormt en lethargische burgers voortbrengt’, schreef hervormer Karl von Altenstein aan premier Hardenberg. Pruisen moest een vitaal, energiek en ruimdenkend volk vormen om de zeer onzekere toekomst aan te kunnen. Een volk ook dat zijn identiteit als bewust burger vormde en niet langer moest leven als lijfeigene van de Junkers op het uitgestrekte boerenland, als onmondig onderdaan in steden en dorpen en als gemuilkorfde middenklasse en joodse minderheid.

Voor deze essentiële hervorming zag Von Stein maar één kandidaat: Wilhelm von Humboldt. Die had geen zin, zag zich allerminst als politicus of bestuurder. Onder grote druk van zijn geestverwanten deed hij het toch, niet in het minst omdat zijn patriottische gevoelens zeer gekwetst waren door de Franse plunderingen van zijn familieslot Tegel, even buiten Berlijn.

Tornado in Pruisen

Koning Friedrich Wilhelm was in deze fase zo’n ledenpop in de handen van zijn adviseurs, dat hij bij de ondertekening van de benoeming dacht, dat hij Alexander von Humboldt aanwees als zijn ‘Direktor der Sektion Kultus und öffentlichen Unterrichts’. Die kende hij namelijk en bewonderde hij om zijn avontuurlijke en fascinerende leven en persoonlijkheid. De jongere broer was toen al een echte beroemdheid. Toen de vergissing opgehelderd was, kon hij met diens oudere broer ook leven, ongetwijfeld nadat zijn alertere vrouw Luise hem had ingeseind hoe het zat.

De benoeming was een feit op 20 februari 1809. Von Humboldt ging aan het werk en zoals hij dit deed leek hij nog het meest op een soort tornado. Hij reorganiseerde de volledige kennissector en beleidsvoering op basis van de meest verlichte, vooruitstrevende opvattingen van zijn tijd. De pedagogische visie van Pestalozzi gaf hij bijvoorbeeld alle ruimte bij de herformulering van de opzet, taak en inhoud van het volksonderwijs.

Ideaal in één zin

Von Humboldt ging uit van een scherpe formulering van wat de fundamentele opdracht van vorming en onderwijs is, het ‘Bildungsideal’. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van dát ‘an dem Menschen was eigentlich seiner Natur den wahren Adel gewährt’. Dat is ‘die höchste und proportionierlichste Ausbildung seiner Kräfte zu einem Ganzen’. Zo schreef hij het op 1 mei 1792 voor het eerst heel concies en deze formulering heeft hij nadien vaak herhaald.

Deze was duidelijk zijn kerngedachte en ideaal en bleef dit. Dit was wat ‘Bildung’ als opdracht had voor ieder mens (Gall, 2001, p. 63). Het ‘ware adeldom’ van de mens is dat hij zijn talenten evenwichtig, in samenhang en optimaal tot ontwikkeling brengt en daardoor ‘een geheel’ wordt. Daartoe moeten de scholen en andere onderwijsinstellingen bijdragen, dat was hun taak, dat was de ‘Bildung’ die zij hadden over te dragen. Zij moesten niet de boerenjeugd tot boeren maken of schoenlapperskroost schoenlappers, maar kinderen mensen helpen worden, zo citeert Pruisenkenner Christopher Clark Humboldts beleidsvisie (Clark, 2006, p. 330-31).

In heel Pruisen werd een publiek gereguleerd basisonderwijs doorgevoerd, met bijbehorende onderwijzersopleidingen, inspectie, examinering en een nieuwe afdeling op het overheidsdepartement die zich bezig hield met de ontwikkeling van curricula, schoolboeken en onderwijshulpmiddelen. Op 14 mei 1809 publiceerde Von Humboldt een ministeriële ‘Verfügung’ waarin hij het nieuwe onderwijsbestel bekend maakte. Drie schooltypen zouden worden ingevoerd in het hele koninkrijk, centraal gereguleerd en aangestuurd via kwaliteitseisen: de ‘einfache Elementarschule’, de ‘höhere Bürgerschule’ en ‘die gelehrte Schule’, oftewel ‘das Gymnasium’.

De ‘basisschool’ zag hij niet als een losstaande schoolsoort, maar als de sokkel, bedoeld voor alle kinderen en de fundering voor de vervolgscholen. De hogere burgerschool vormde ook de klassen 1 tot en met 3 van het op doorstroom naar de universiteit gerichte gymnasium. Die burgerschool moest veelzijdig en ‘realistisch’ zijn, zodat de leerlingen actief leerden deelnemen in de maatschappij. Het gymnasium kon daar bovenop de toekomstige geleerden en topprofessionals helpen vormen.

Soft power

Bildung is bij Von Humboldt dus een tweeledig begrip. Zij richt zich op een gedegen, publiek gevalideerde overdracht van kennis, die jongeren helpt in de maatschappelijke en economische realiteit hun eigen weg te vinden én zij richt zich op de vorming van burgerschap. De intellectueel en musisch begaafde jeugd werd daar bovenop uitgedaagd zich nog verder te ontwikkelen. Voor hun lotsbestemming formuleerde hij het concept van de ‘höhere wissenschaftliche Anstalt’, de universiteit en ‘die Akademie’. Er was een heel praktische en pijnlijke reden waarom hij dit moest doen en in een hoog tempo zien te realiseren. Pruisen was door Napoleons ingrepen zoveel landsdelen kwijtgeraakt, dat de universiteit van Halle niet langer onder de koning in Berlijn viel. Men had eigenlijk geen enkel hoogwaardig opleidingsinstituut over gehouden.

Alle reden dus om van dit nadeel een voordeel te maken en de nederlaag tot springplank van vernieuwing. Er moest in Berlijn snel een universiteit opgericht worden en Von Humboldt gebruikte ook dit feit weer om een nieuw, revolutionair type onderwijs in te richten. Jürgen Osterhammel noemt dit concept van hoger onderwijs ‘het belangrijkste culturele exportproduct van Duitsland sinds de Reformatie, een cultureel complex van wereldwijde, zeer divers doorwerkende impact.’ Overigens, hij noemt als een even belangrijk ‘exportproduct’ van soft power de ‘klassisch-romantische Kunstmusik’ en hoe verbaasd wellicht Beethoven en de niet erg musische Wilhelm von Humboldt zouden zijn geweest over deze gezamenlijke erfenis voor de wereldbeschaving, men kan Osterhammel alleen maar gelijk geven. ‘Seid umschlungen Millionen […]’, zoals hun vriend Schiller dichtte (Osterhammel, p. 1141).

‘Fertig und abgemacht’

Tussen de scholen in zijn nieuwe bestel en de universiteit zag Von Humboldt een cruciaal onderscheid, al direct in zijn eerste memorandum hierover in 1809. De leraar en zijn onderricht zijn er om ‘fertige und abgemachte Kentnisse’ over te brengen op de jeugd. Vandaar dat de curricula en kwaliteitseisen – ook aan de leraar – helder en publiek zijn te formuleren. De relatie echter tussen de hoogleraar en de student is ‘durchaus ein anderes’. Verschoolsing van hoger onderwijs vond in hem een vurig bestrijder. De professor is er niet voor de studenten, béide zijn zij aan de universiteit voor kennis, voor de wetenschap. Hieraan werken zij samen en de overheid moet in haar beleid dat verschil koesteren en ‘sie nicht herabsinken lassen, die Trennung der höheren Anstalt von der Schule rein und fest’ houden (Gall, 2011, p. 148).

Wezen van kennis en wetenschap is namelijk dat zij per definitie onaf zijn en allerminst ‘fertig und abgemacht’. De student is geen leerling die door een meester onderwezen wordt in afgeronde basisbegrippen. Von Humboldt beschrijft die eigenaardige karakteristiek van kennis fraai ‘als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes’ (Gall, 2011, p. 149). Het is of je hier de verhalen en inzichten van Alexander, de onvermoeibare ontdekkingsreiziger in alle mogelijke ruige streken over de aardbol, hoort doorklinken. Inderdaad, de studenten bij Wilhelms ideaalconcept zijn allemaal jongere broers die met jeugdig elan en samen met hun professor als inspirator het nog niet gevondene en het wellicht ook nooit door menselijk vernuft te ontdekken deel van de werkelijkheid ‘unablässig als solche suchen’. Onvermoeibaar zoeken, dat is ideaal, norm en opdracht.

In zijn conceptie van de universiteit als ‘hogere institutie’ is Bildung dan ook vorming tot nieuwsgierigheid en tot leren leren en vorsen. Hij kwam écht met een ‘Nieuwe Universiteit’. Student en professor staan in zijn visie samen in dienst van de wetenschap. De staat moet hen daarom vrijheid laten in die dienst, maar zulke dienstbaarheid staat wel voorop. Academische vrijheid in de moderne zin danken wij aan Von Humboldts ideaalconcept, maar hij was daarin wel een realist en een rationele Pruis. Hij benadrukte de ‘Freiheit in ihrer Wirksamkeit’ voor de universiteit en zag de staatstaak strikt instrumenteel-faciliterend om zo ‘zu sorgen für Reichtum (Stärke und Mannigfaltigkeit) an geistiger Kraft’.

Maar de staat was wel degelijk ook een partner, want de universiteit ‘steht immer in engerer Beziehung auf das praktische Leben und die Bedürfnisse des Staates, da sie sich immer praktischen Geschäften für ihn, der Leitung der Jugend, unterzieht’. De leiding van de jeugd door leraarschap en iconen en rolmodellen zag Von Humboldt dus als staatstaak, die de universiteiten opgedragen was. Durven wij dit nu weer zó te formuleren? Projecten als Eerst de Klas en Sirius geven daarover een begin van optimisme dat het verdient met grote kracht en elan te vervolmaken.

Autonomie, maar….

Humboldt vond dat juist de staat zorgen moest voor veelzijdigheid, diversiteit – ‘Mannigfaltigkeit’ – in de samenstelling van het corps van geleerden. Verhinderd moest worden dat eenzijdigheid, uniformisme of kliekjesvorming rond opvattingen of ‘scholen’ in disciplines de vrucht van de vrijheid zou zijn. Autonomie ja, maar niet ten koste van de kwaliteit. Ook moest de staat naast de universiteit de Akademie tot bloei helpen brengen, als verzameling van onafhankelijke netwerken van geleerden die kennis en wetenschap beoefenen zouden vanuit strikt intrinsieke motivatie in omgevingen die zich als vrijplaatsen zouden kunnen ontwikkelen.

Von Humboldt dacht daarbij heel logistiek en praktisch. Heel zijn concept, zijn Bildungsideaal zou verdampen en verpieteren als de universiteit feitelijk met gouden koorden aan de staat, de vorst of andere autoriteiten zou gehangen zijn. Het beoefenen van de wetenschap in vrijheid, de gezamenlijke dienstbaarheid van student en professor zouden dan mooie woorden blijven, vreesde hij. Zo was het immers eeuwenlang gegaan.

Hij stelde de koning daarom voor de nieuw op te richten universiteit in Berlijn – die de naam van de vorst zou dragen uiteraard – een schenking te doen. De Pruisische staat moest op dat moment toch al grote delen van de eigen domeinen en die van de kerk afstoten om de enorme ‘boete’ van Napoleon op te hoesten. Dan kon de koning ook wel een domein of landgoed schenken als een soort ‘endowment’ voor zijn nieuwe parel der kennis. En als Zijne Majesteit hier voor voelde, dan wilde zijn onderwijsbewindsman nog wel wat verder gaan.

Participatiesamenleving avant al lettre

Eigenlijk zou al het onderwijs zo bekostigd moeten worden, hetgeen meteen de ‘Königliche Kasse’ aanzienlijk zou helpen ontlasten. Humboldt blijkt zo warempel een soort Wim Deetman avant la lettre, die grote financieringstekorten van de overheid als kans ziet om deze voor grote hervormingen in de structuur en de bekostiging van het onderwijsbestel te benutten….

Humboldt zag vooral voordelen. ‘Vorming en onderwijs, die in turbulente en in rustige tijden even noodzakelijk zijn, worden zo onafhankelijk van de schommelingen die de overheidsuitgaven door politieke omstandigheden en dergelijke al gauw ondergaan. Ook een ruwe vijand [bedoeld is Napoleons leger] ontziet eerder het eigendom van publieke instellingen. De natie participeert bovendien meer in het onderwijsbestel als dit ook in financieel opzicht haar werk en haar eigendom is en zij wordt zélf meer verlicht en beschaafd als zij actief meewerkt aan de grondslagen van de verlichting en beschaving van de opgroeiende generatie.’ Wie had gedacht dat zelfs de ouderparticipatie door deze geleerde edelman voorzien werd van een krachtig argument?

De grote historicus en Bismarck-kenner Lothar Gall benadrukt als Humboldts meest recente biograaf, dat deze er bewust naar streefde die visie van een ‘participatiesamenleving’ te verbinden met een sterke autonomie van de kennisinstellingen. Door financieel onafhankelijk te zijn en met overheidssturing op hoofdlijnen zouden scholen, universiteiten en wetenschapsacademies vooral in interactie met elkaar en hun ‘stakeholders’ het onderwijs ontwikkelen, ‘autonom vor allem gegenüber dem instutionalisierten Anstaltsstaat’ (Gall, 2011, p. 163). Humboldt bleef zijn revolutionaire ideeën uit de tijd rond 1792 opvallend trouw en zocht de mogelijkheden van de omwenteling van de Pruisische staat na 1806-1807 om ‘de normen en doelstellingen van de nog altijd patriarchaal-absolutistische overheidsordening terug te dringen’, zegt Gall.

Vroeg gesneuveld

Daarom maakte hij ook tempo, beseffend dat hij moest toeslaan, het ijzer smeden nu het heet was. Binnen tien dagen na zijn voorstel voor de nieuwe opzet en bekostiging van de universiteit in Berlijn vroeg hij zijn kabinetscollega’s om een formeel besluit waarin de concrete namen en locaties van de koninklijke domeinen zouden worden vastgesteld, die voortaan de inkomsten zouden leveren voor de nieuwe onderwijsinstelling. Het ‘apparaat’ van de Berlijnse overheid en enkele minder gedreven collega’s begonnen toen toch wel enige nattigheid te voelen. Een reeks opschuif-, uitstel- en vertragingsmanoeuvres werd uit de kast gehaald, die zo uit het script van ‘Yes Minister’ en ‘House of Cards’ had kunnen stammen.

Uiteindelijk kreeg Von Humboldt in principe, op hoofdlijnen van het bestel zijn zin. Bij de financiële autonomie kon hij zijn ideaal niet werkelijk verwezenlijken. Zijn hervormingsgezindheid botste op de belangen van andere beleidsterreinen en politieke bestuurders. Bovendien stierf in juli 1810 plotseling zijn belangrijke supporter, koningin Luise, die toen pas 34 jaar oud was. Niet lang daarna verliet hij zijn ‘onderwijsbaan’ en werd de gezant van Pruisen in Wenen, een eervolle en cruciale post in de buitenlandse politiek en diplomatie van zijn tijd. De ondergang van Napoleon en zijn imperium beleefde hij zo vanaf de voorste rij van de Europese machtspolitiek. In de jaren nadien was Von Humboldt dan ook vooral bezig als diplomaat en speelde een grote rol tijdens het Congres van Wenen in 1814-1815.

Het tijdperk van restauratie, antiliberale romantiek en autoritair vorstenbewind na die tijd was allerminst naar de smaak van de gebroeders Von Humboldt. Wilhelm nam zelfs formeel ontslag uit de regering van Pruisen, omdat hij zich niet meer wenste te verenigen of schikken naar het beleid. Dat zijn broer Alexander als 80-jarige nog actief deelnam aan de debatten van de revolutionaire studenten van het Berlijn van 1848, was dan ook helemaal in de geest van de politieke en culturele ontwikkeling die zijn broer en hij hadden ondergaan.

De Kawi en Faust

De beide broers bleven ook na 1815 bezig met het verzamelen en uitwisselen van kennis, vriendschap, inspiratie en uiteraard kunstobjecten en wetenschappelijk materiaal. Wilhelm stortte zich op zijn oude liefde, de taalwetenschap, en verdiepte zich in het Sanskriet en vervolgens vooral in de taal van de Kawi op het eiland Java. Hij liet zien dat Polynesische talen eigen oorsprongen kenden en niet afstamden van de Indo-Germaanse talen. Men moest het idee van Europese, superieure wortels van de culturen elders in de wereld niet overdrijven, zo liet hij zijn vak- en tijdgenoten zien. Een gedachte waar men in Duitsland en elders maar beter naar had geluisterd in de generaties na hem.

Veelzeggend voor de blijvende rol van Wilhelm von Humboldt in de Europese cultuurhistorie is wel dat Goethe in maart 1832 hem een brief schreef waarin hij vertelde dat hij ‘Faust’ af had. Zestig jaar had hij aan dat thema en dat toneelstuk gewerkt en hij vatte voor zijn vriend nog eens de kerngedachten achter dit werk samen. Goethe vond de in die brief gevonden formulering zo geslaagd, dat hij deze bewerkte tot een stuk voor een breed publiek. Hij publiceerde dit enkele dagen voor zijn dood in datzelfde jaar. Bildung is steeds weer uitwisseling, je scherpen aan de geest van een ander en blijven schrijven, vijlen, piekeren en proberen, tot de laatste snik.

Der Kosmos

Alexander von Humboldt werd in de decennia na de val van Napoleon de leermeester en inspirator van generaties geleerden en ontdekkingsreizigers. Op uitnodiging van de Tsaar leidde hij nog een expeditie in Zuid-Siberië om daar de stammen, culturen en geologie te onderzoeken. Hij hielp jonge wetenschappers – en avonturiers – trektochten voorbereiden en etnografisch belangrijke materialen en documenten meenemen van overal op aarde. De verzameling buiten-Europese cultuurobjecten van de musea in Berlijn kent haar begin in dit werk en in de persoonlijke collecties van Alexander von Humboldt. Hij woonde en werkte vele jaren in Parijs en pas na 1827 weer in Berlijn. Van daaruit werd hij regelmatig als diplomaat en bemiddelaar ingezet, vooral naar Frankrijk.

Zijn wetenschappelijk werk culmineerde na 1840 in het vijfdelige ‘Der Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung’. Het was niets minder dan een poging zijn complete kennis van de natuur te integreren in een samenhangend beeld van de wetten die het universum en de wereld bepalen in hun ontwikkeling en verschijningsvormen. Zijn vrienden Goethe en Jefferson zouden zo’n gedurfde synthese ongetwijfeld met welwillende bewondering hebben gelezen, waren zij toen nog in leven geweest.

Het was immers hun generatie – waarvan Alexander von Humboldt de laatste overlevende was na 1835 – die nog een compleet beeld kon vatten en scheppen van de kennis, wetenschap en cultuur. Wat wij als ‘the Founding Fathers’ en de ‘Weimarer Klassik’ zijn gaan zien, was een generatie die in zekere zin de laatste was. Na hun bloeitijd was het niet meer mogelijk, vanwege de revolutionaire ontwikkelingen en tempoversnellingen van de wetenschap, industrie en globalisering, om zo’n encyclopedische synthese tot stand te brengen. Specialisatie en versplintering zelfs werden in de wetenschap, kennisvernieuwing en toepassingen ‘de rigeur’. Niemand kon meer alles weten, zien en overzien. Ook Richard Wagners idee van het ‘Gesamtkunstwerk’ bleef een idiosyncratische en ideologische ‘Werkstatt Bayreuth’, een broddellap waar men aan moest blijven punniken.

21e en 18e eeuw

Daarom is het opmerkelijk dat de erfenis van de broers Von Humboldt zo krachtig, zo vitaal is gebleven. Het Bildungsideaal verloor zijn aantrekkingskracht nimmer. Die ‘Ausbildung der Kräfte zu einem Ganzen’ die de mens zijn ‘wahre Adel’ geeft, ondervindt heden ten dage weer een renaissance. Wat zijn de ‘21st Century Skills’ anders dan een hereditie van het streven naar het vermogen tot zo’n Humboldtiaanse synthese van kennis, vaardigheden, reflectie, vorming en beschaving? Vaardigheden van onze 21e eeuw zijn misschien wel vooral 18e eeuwse idealen van meritocratie, geestelijke vrijheid en verrijking. In een periode waarin men versplintering juist tegengaat en interdisciplinariteit, liberal arts, burgerschap en ‘brede bachelors’ weer accent krijgen is die ‘ware adel’ wellicht helemaal bij de tijd. Er zijn voor een cultureel en spiritueel rijke, uitdagende en talenten bevorderende samenleving slechtere rolmodellen te bedenken dan de broers Von Humboldt, wat dat betreft.

Uit hun erfenis is nog een opmerkelijk krachtig idee vitaal gebleven: dat van de autonomie van kennisinstellingen en vooral van de ‘Forschungsuniversität’ als kennisgemeenschap. In wezen vormde dit model ‘een centralisatie van taken die versplinterd waren binnen de republiek der wetenschappers’ in de eeuwen voordien, zegt Jürgen Osterhammel pregnant. De universiteit werd nu ‘ein Gesamtpaket’, bijna Wagneriaans dus. Een geheel waarin de activiteiten van eerdere soorten van losse academies, netwerken, geleerdenclubs als de Royal Society, botanische tuinen, musea en professionele scholen bijeenkwamen en in dit innovatieve, schaalvergrotende proces een nieuwe maatschappelijke institutie ontstond.

Burschenschaften en Bunge

Er ontstond volgens Osterhammel zelfs een nieuwe sociale klasse, een cultureel eigensoortig verschijnsel dat zijn stempel ging drukken op het maatschappelijk, politiek, academisch en artistiek discours: de studenten en in hun verlengde later ook ‘de kenniswerkers’. In steden waar macht, welvaart en kennisverwerving zich concentreerden gedurende de 19e eeuw, ontstond met de universiteit meteen een nieuw soort concentratie van jonge lieden met een eigen status, zeden, mode en ‘clubs’. Al snel na Von Humboldts hervormingen gingen ‘Burschenschaften’ zich roeren en begonnen geheime diensten en politie zich met hen te bemoeien. Bildung was an sich heel mooi en nuttig en idealistisch, maar het moest toch niet te gek worden natuurlijk. Tom Hoven dient zich er als mopperaar van nu dan ook van bewust te zijn dat zijn LSVb met zijn Bunge- en Maagdenhuizen zonder die beschimpte Bildung en Pruisische onderwijshervormers er niet geweest was!

De universiteit die men in Berlijn als nieuw type en model inrichtte, een zelfstandige gemeenschap van kenniswerkers met een grote maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, is nu een wereldwijd verspreid massaverschijnsel. De juiste balans tussen de essentiële autonomie, de herkenbare verantwoording van kwaliteit en de intensiteit van de verbinding met haar omgeving blijft voor de universiteit en haar professionele zuster hogeschool de uitdagende evenwichtsoefening, ook in de actualiteit van deze eeuw.

Wilhelm von Humboldt had het goed gezien. De formulering hiervan is zowel zeer principieel van aard als nadrukkelijk verbonden met de tijd en de wereld waarin het hoger onderwijs zijn rol heeft te spelen. Zijn erfenis heeft ook in dit opzicht – net als bij het Bildungsideaal – weinig aan actualiteit verloren.

Das Humboldt Forum

Hiervan heeft men in Berlijn inmiddels een uitzonderlijk bewijs in de maak. Na de hereniging van de stad wilden velen dat decennia lang in de DDR verwaarloosde en vernietigde architectuur van het Pruisen tussen 1750 en 1900 nieuw leven kreeg. Meest buitenissige idee was de herbouw van het koninklijk paleis van Brandenburg-Pruisen op zijn oude plek middenin de stad, het paradeplein van de potentaten Ulbricht en Honecker, het zogeheten Marx-EngelsPlatz. Tot 1951 stond veel daarvan nog overeind ondanks de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog. Ulbricht liet dit opblazen voor een stalinistisch redesign van zijn hoofdstad. Actievoerders voor een herbouw kregen na de ‘Wiedervereinigung’ hun zin en het Berliner Schloss wordt nu daadwerkelijk gereconstrueerd, zij het niet letterlijk en detail à la de 18e eeuwse bouwkunst. Er komt een modern bouwwerk, precies even groot en even hoog als toen, met een herstelde façade en koepel waarin bewaard gebleven fragmenten en decoraties van het oude paleis verwerkt zullen worden.

De naam van dit reusachtige complex? Das Humboldt Forum. In het nieuwe hart van Berlijn zal men de verzamelingen gaan tentoonstellen van buitenEuropese kunst en etnografie in een nieuw Museum der Weltkulturen. Ook komt er een conferentiecentrum en wordt hier een reeks wetenschappelijke instituten en bibliotheken gevestigd. Dat men het Pruisische koningsslot herbouwt, niet als symbool van neonationalisme, maar als trefpunt van de wereld van kennis zegt alles over hoe Duitsland zich in onze tijd wil zien en wil ontwikkelen. Betere naamgevers dan Wilhelm en Alexander von Humboldt zijn dan inderdaad maar moeilijk te vinden.

PG Kroeger
(historicus, auteur van onder meer ‘De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998’ en hoofdredacteur van ScienceGuide)

Referenties:

Clark, C. (2006). Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947. Cambridge: Harvard University Press

Gall, L. (2011). Wilhelm von Humboldt. Ein Preusse von Welt . Berlijn: Propyläen Verlag.

Garland, H. & Garland, M. (1987). The Oxford Companion to German Literature. Oxford: Oxford University Press (eds.).

Mann, G. (1958/1985). Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt: S. Fischer Verlag.

Osterhammel, J. (2009/2011). Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: Verlag C.H Beck.

Safranski, R. (2013). Goethe. Kunstwerk des Lebens. München: Carl Hanser Verlag.

Seibt, G. (2008/2009). Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. München: Verlag C.H Beck


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK