Kamer factcheckt nu ook OCW

Nieuws | de redactie
23 juni 2015 | De Kamer vraagt aan minister Bussemaker of zij €290 miljoen extra gaat investeren in het HO, bovenop de inkomsten van het leenstelsel. Dit naar aanleiding van cijfers van de VSNU waaruit blijkt dat de beloofde 20% extra investering via het studievoorschot niet gehaald gaat worden.

Een breed palet aan Kamerfracties van CU, SP, CDA en SGP hebben een zestal Kamervragen gesteld aan minister Bussemaker. Dit naar aanleiding van een factsheet van de VSNU. De directe aanleiding van die factsheet was een recent interview met Bussemaker. Waarin de minister zei dat door het studievoorshot 20% extra wordt geïnvesteerd in het Hoger Onderwijs. De rekenmeesters van de VSNU zijn gaan checken of deze uitspraak klopt. Zij kwamen tot de conclusie dat als de minister inderdaad die 20% extra wil halen moet er jaarlijks €290 miljoen extra geïnvesteerd worden, bovenop de inkomsten van het studievoorschot.

De Kamer heeft naar aanleiding van deze factsheet Kamervragen gesteld. Bovendien wil de Kamer weten hoe het zit met de voorinvesteringen van de komende drie jaar van €200 miljoen door de hogescholen en universiteiten.

Hieronder leest u de Kamervragen

Vragen van de leden Schouten (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP), Rog (CDA) en Bisschop (SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berekeningen van de VSNU dat het studievoorschot bij lange na geen 1 miljard euro oplevert en de komende tien jaar zelfs nauwelijks extra wordt geïnvesteerd.

1

Wat is uw reactie op de factsheet van de vereniging van universiteiten, de VSNU, waaruit blijkt dat de beloofde 1 miljard euro extra voor het hoger onderwijs bij lange na niet gehaald gaat worden? 1)

2

Klopt de berekening dat universiteiten pas vanaf 2023 extra middelen krijgen om te investeren in kwaliteit? Klopt de berekening dat pas over tien jaar het structurele niveau van 620 miljoen euro is bereikt, terwijl de instellingen in de jaren 2015-2017 ook nog jaarlijks 200 miljoen euro uit eigen middelen moeten bijleggen? Zo ja, hoe staan deze bedragen in verhouding tot de eerdere belofte dat studenten die vanaf deze zomer flink extra moeten investeren, ook al op korte termijn profiteren van forse investeringen in kwaliteit?

3

Welke netto investeringen in de kwaliteit van het onderwijs mogen studenten tot 2023 jaarlijks verwachten? Kunt u aangeven hoe groot deze netto investeringen gedifferentieerd per jaar tot 2023 zijn, inclusief een correctie voor eerder aangekondigde structurele bezuinigingen?

4

Kunt u nader onderbouwen op welke manier en wanneer het hoger onderwijs 20% extra middelen krijgt? 2) Vanaf welk jaar ontvangt het hoger onderwijs 20% extra geld? Bent u van plan om jaarlijks 290 miljoen euro extra te investeren, bovenop de al beloofde investeringen, om het percentage van 20% te halen?

5

Kunt u inzicht geven in de plannen van instellingen om jaarlijks 200 miljoen euro extra uit de eigen reserves in te zetten voor de kwaliteit van onderwijs? Deelt u de mening dat medezeggenschapsraden inzicht moeten hebben over deze extra investeringen, aangezien u erkent dat deze investeringen horen bij het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting? 3)

Zo ja, wat vindt u van het gebrek aan openheid bij sommige instellingen, zoals blijkt uit signalen van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de studentenvereniging ASVA? 4) Bent u bereid om instellingen te vragen inzicht te geven in de geplande jaarlijkse investeringen per instelling, inclusief inzicht in de betrokkenheid van de medezeggenschapsraad per instelling en de Kamer hierover op korte termijn te informeren?

6

Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met de opmerking ‘niet elke instelling zal de middelen hebben om het te doen’ 5), naar aanleiding van de beloofde extra investeringen door instellingen? Betekent dit ook dat studenten op een aantal instellingen, waaronder een aantal hogescholen en de Universiteit van Amsterdam, de komende jaren niet of nauwelijks extra kwaliteitsinvesteringen terugzien in het onderwijs?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK