Lerarenopleiding WO aan de maat

Nieuws | de redactie
27 juli 2015 | De Ulo’s zijn door de NVAO beoordeeld als deel van de totale accreditatieronde van de Nederlandse lerarenopleidingen: universitaire lerarenopleidingen, Pabo’s en tweedegraads opleidingen. De einduitslag is voor het WO alleszins bevredigend. Alleen de VU krijgt een draai om de oren.

Na ieder cluster van boordelingen binnen een HO-sector ontwikkelt de NVAO op verzoek van OCW een zogeheten ‘systeembrede analyse’. De analyse over de Ulo’s verschijnt in oktober 2015, die over de tweedegraads lerarenopleidingen in het najaar van 2016. De analyse over de Pabo’s is zeer onlangs verschenen. U leest daar hier meer over.

De hele reeks van beoordelingen is in de loop van 2016 afgerond. De NVAO en de Inspectie van het Onderwijs brengenvervolgens in 2016-2017 een gezamenlijk rapport over de lerarenopleidingen uit waarin de analyses van de NVAO worden aangevuld met onder meer een update van het sectorbeeld van de Inspectie.

Voldoende. maar….

Alle Ulo-opleidingen kregen een voldoende oordeel bij de verlenging van hun accreditatie tot juli 2021. Bij de VU ligt de zaak heel anders. Daar is een tijdelijke verlenging onder voorwaarden vastgesteld door de NVAO binnen 2 jaar moet men daar de zaak op orde hebben bij de volgende reeks van opleidingen: Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Aardrijkskunde; Algemene Economie; Biologie; Duits; Engels; Frans; Geschiedenis en Staatsinrichting; Godsdienst en Levensbeschouwing; Griekse en Latijnse Taal en Cultuur; Latijnse Taal en Cultuur; Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen; Management en Organisatie; Natuurkunde; Nederlands; Scheikunde; Wiskunde.

Bij de beoordeling van de VU worden harde noten gekraakt over de kwaliteit en relevantie van de didactische vorming die de studenten krijgen. Ook wordt gewaarschuwd voor het ‘onder de pet houden’ van verbeterpunten en problemen ten gevolge van de geringe omvang van opleiding en staf.

Ook worden de zwakke doorstroom en het gering rendement als probleem op tafel gelegd. “De instroom is bescheiden,” zeggen de beoordelaars een tikje tongue in cheek. “Daarom adviseert het panel om te zoeken naar mogelijkheden om de instroom te vergroten. Dit geldt in het bijzonder voor de tekortvakken. Het programma is volgens het panel studeerbaar, maar de doorstroom en de rendementen laten te wensen over. Het panel beveelt de opleiding aan om nader te analyseren wat de achtergrond is van deze vertraagde doorstroom en het lage rendement, en te zoeken naar passende maatregelen om deze te verbeteren. Daarbij is de samenstelling van de studentenpopulatie met relatief veel (zij-)instromers en deeltijders die de opleiding met een baan in het onderwijs combineren, in beschouwing te nemen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK