De komst van de HO-autoriteit

Nieuws | de redactie
30 september 2015 | U was gewaarschuwd. De Hoger Onderwijs Autoriteit gaat er komen. Bussemaker wil de HOAK-nota vervolmaken met één krachtig en coherent kader én instituut dat de borging van kwaliteit en doeltreffendheid van het aanbod van HBO en WO zal valideren, als extern instrumentarium.

Minister Bussemaker steekt positief in op het advies van de Onderwijsraad, om de verspintering en discontinuïteiten in de systematiek van toezicht en borging van HBO en WO aan te pakken. Samenhang en transparantie horen immers bij autonomie en kwaliteitszorg, zoals de HOAK-nota deze ten principale schetste.

De minister zegt daarover: “De Onderwijsraad stelt terecht dat het functioneren van intermediaire organisaties meer in samenhang moet worden bezien en zonder overlap moet worden geregeld. De raad stelt dat instellingen nu met meerdere instanties te maken hebben: de Inspectie van het Onderwijs, de NVAO, de RCHO de CDHO.”

Overlap en onrust

Hier kunnen meerdere vliegen in een klap geslagen worden. De bestuurlijke drukte, het kastje naar de muur effect en de administratieve lastendruk kunnen allemaal en in samenhang omlaag. De huidige situatie levert echter “overlap, onrust en een ‘overload’ aan toezicht en verantwoording met zich mee,” citeert Bussemaker de Onderwijsraad instemmend. Voorkomen moet ook worden dat steeds opnieuw vergelijkbare informatie moet worden verstrekt  en er “een overlap is in de bevragingslast.”

Zij wijst erop, dat zij de Kamer in deze zin al voor de zomer enige gedachten had meegegeven. “Dat komt overeen met hetgeen ik bij brief van 1 juni 2015 aan uw Kamer aangaf, namelijk dat de verschillende organisaties zodanig moeten gaan samenwerken als ware er sprake van één organisatie.”

Maximale synergie

De Onderwijsraad ziet bij deze grotere samenhang die in de hand van een gezamenlijke instantie zou moeten vallen “een centrale rol weggelegd voor kwaliteitsafspraken,” noteert de minister. Zij laat zich nog niet helemaal in haar kaarten krijgen en “wacht de evaluatie van de prestatieafspraken af: na de eindbeoordeling van de prestatieafspraken in 2016 volgt de evaluatie van het experiment ten aanzien van de prestatieafspraken en op grond daarvan besluitvorming over vormgeving van kwaliteitsafspraken.”

Vervolgens geeft Bussemaker haarfijn aan waar zij op koerst: “ik streef naar maximale synergie tussen en waar mogelijk integratie van activiteiten.” De Hoger Onderwijs Autoriteit is dus in aantocht. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK