Prestatiebeurs voor vluchteling

Nieuws | de redactie
27 oktober 2015 | Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen worden door EP-Nuffic door een ‘diplomawaarderingsprocedure’ beoordeeld op hun studiekansen. Ook krijgen deze studenten een prestatiebeurs van €10.000 voor hun inburgeringscursus. Na 1 of 2 jaar kunnen zij dan instromen in het regulier hoger onderwijs.

Tijdens een rondetafeldiscussie van hogescholen, universiteiten, het COA, UAF en EP-Nuffic op 9 september heeft de minister afgesproken dat hoger onderwijsinstellingen ook bij grotere aantallen studenten uit deze doelgroep zorgen voor een goede toeleiding en begeleiding. Bussemaker heeft de afspraken die toen zijn gemaakt uitgewerkt, schrijft zij aan de Kamer.

Competentie in kaart

“Het is van belang om vergunninghouders te matchen met het beschikbare opleidingsaanbod en de vraag van de arbeidsmarkt. Hiervoor moeten de onderwijservaring, het arbeidsverleden en competenties van vluchtelingen in kaart worden gebracht. Voor volwassen vergunninghouders die zonder (bewijs van) diploma’s naar Nederland komen, of doorstromen vanuit een ISK, is een intake of competentieonderzoek noodzakelijk.”

Het EP-Nuffic krijgt hierin een bijzondere rol. “Als vergunninghouders al een diploma hebben behaald in hun land van herkomst, kunnen zij via een diplomawaarderingsprocedure door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in het mbo en het EP-Nuffic in het ho laten zien over welke competenties en kwaliteiten zij beschikken.”

Snelle integratie

Bussemaker hoopt dat de vluchtelingen zo snel mogelijk kunnen integreren door hen met studie en opleiding kansen en perspectief te bieden. “Dit bevordert de kans op snelle integratie en economische zelfredzaamheid van deze groep. Diplomawaardering en erkenning van competenties maakt onderdeel uit van het inburgeringspakket. In lijn met motie Pechtold/Roemer zullen wij met het onderwijsveld bespreken hoe de procedure voor diplomawaardering en -erkenning kan worden verbeterd.”

Om dit proces te stroomlijnen gaan extra experts aan het werk, die bekend zijn met het Arabische hoger onderwijs. “We zetten in op één-loketfunctie waarin intake, competentieonderzoek, diplomawaardering en arbeidstoeleiding samenkomen (beginnend met een pilot Leerwerkloket+). Er is een extra diplomawaarderingsdienst en er zijn onderwijsvergelijkers met kennis van het Arabisch en de Arabische regio. We zetten in op brede competentiegesprekken waar diplomawaardering en een competentieonderzoek onderdeel van uitmaken. Zo kunnen we de toeleiding naar arbeid of onderwijs verbeteren.”

Studenten aan hogescholen en universiteiten krijgen een  eigen rol in het begeleiden en helpen integreren van hun collega’s die als vluchteling binnen zijn gekomen. “Ook studenten dragen bij aan de opvang van asielzoekers en vergunninghouders in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld door als buddy mee te lopen of door als taalhulp ondersteuning te bieden.”

Stevig en niet vrijblijvend

De minister benadrukt een realistische en stevige opzet, omdat zij ervan uitgaat dat het zeker 1 tot 2 jaar gaat duren voordat vluchtelingen kunnen instromen in HBO of WO. “Studenten moeten altijd voldoen aan de instroomeisen van de betreffende opleiding, zoals vooropleiding, taaleisen en eventuele andere voorwaarden van de opleiding. Ervaring leert dat het doorgaans circa 1 tot 2 jaar duurt eer een asielzoeker of vergunninghouder het instroomniveau van een opleiding heeft bereikt. Pas vanaf dat moment kan een student zich inschrijven voor een studie.”

Het inburgeren op weg naar de instroom in een studie is daarom niet vrijblijvend. De vluchtelingstudenten ontvangen een prestatiebeurs voor hun inburgeringscursus. “Vergunninghouders die ouder zijn dan 18 jaar moeten daarnaast een inburgeringsexamen afleggen. De kosten hiervoor dragen zij zelf. Wel bestaat het zogeheten inburgeringsbudget: een voorziening om maximaal 10.000 euro te lenen bij DUO en uit dat budget zaken als taallessen te betalen. Na succesvol afronden van het inburgeringstraject wordt deze lening kwijtgescholden.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK