Groen onderwijs mag niet naar OCW

Nieuws | de redactie
1 december 2015 | In een brandbrief vragen twee topsectoren tegelijk aan staatssecretaris Martijn van Dam om de motie om het groen onderwijs onder te brengen bij OCW niet uit te voeren. Zij vrezen dat op OCW “veel minder inhoudelijke kennis aanwezig is van het groene kenniscomplex” dan traditioneel bij EZ.

De boegbeelden van de topsector Agri & Food, oud-CvB-voorzitter van Wageningen Aalt Duikhuizen en van Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, oud-OCW-minister Loek Hermans, willen dat er liever energie wordt gestoken in de versterking van ‘de gouden driehoek’, tussen bedrijfsleven, overheid en kennis. Met de verschuiving van het groene onderwijs van het ene ministerie naar het andere zou een niet gewenste ontwikkeling worden ingezet.

Groeiende belangstelling

Aalt Dijkhuizen en Loek Hermans stellen in hun brief staat, dat de kracht van het internationaal bekende groene kennissysteem zit in de verticale verbondenheid tussen de verschillende onderwijsniveaus (wo, hbo, mbo en praktijkgericht vmbo) en de hechte verankering met het onderzoek en de bedrijfspraktijk.

“Juist deze verbondenheid dreigt nu te worden verbroken. Niet omdat ze niet functioneert,  maar enkel vanwege budgettaire regels binnen de overheidsfinanciën”, aldus de brief. De briefschrijvers zijn van mening dat het kabinet de geconstateerde financiële knelpunten in de financiering van het groene onderwijs adequaat dient op te lossen en niet een ambtelijke verschuiving voorop moet staan. Er is bovendien een groeiende belangstelling van studenten voor het groene onderwijs en dat juichen beide Topsectoren toe.

Argumenten niet onderbouwd

De briefschrijvers achten de redenering van de indieners Van Meenen (D66) en Faber (CU) over de waarde van de departementale overheveling voor de inhoud van het onderwijs weinig geloofwaardig.  “Argumenten genoemd in de motie dat het overige onderwijs bij OCW kan Ieren van het groene onderwijssysteem worden naar onze mening in de praktijk tot op heden niet onderbouwd, en deze onderbouwing is voor een succesvolle overheveling cruciaal.”

“Als de behoefte om te Ieren van een succesvol onderwijssysteem gebouwd op een persoonlijke studentgerichte benadering en een sterke verbinding met het bedrijfsleven binnen relatief kleinschalige onderwijsorganisaties er zou zijn, dan had het niet-groene onderwijs en het ministerie van OCW al veel eerder kunnen kijken hoe het groene onderwijs in haar goudendriehoek verband functioneert. Juist het gegeven dat dat niet is gebeurd, maakt dat wij van mening zijn dat het groene onderwijs in een context van OCW niet díe rol zal kunnen spelen in de ontwikkeling van onze sector, die wij als krachtige partner in onze gouden driehoek structuur wel verwachten.”

Minder kennis-doorstroming

Er is op het ministerie van OCW “veel minder inhoudelijke kennis aanwezig van het groene kenniscomplex” dan traditioneel bij het ministerie van EZ, schrijven de twee boegbeelden. De ambtelijke bekostigingsvorm zou volgens hen eigenlijk geen effect moeten hebben op manier van werken en samenwerking en de kwaliteit van het onderwijs. Echter: “De praktijk laat zien, dat dit wél het geval is: in alle Europese landen waar het groene onderwijs is geïntegreerd in brede universiteiten onder toezicht van ministeries voor wetenschap is de kwaliteit minder ondanks vaak hogere budgetten (zie Duitsland, Frankrijk, UK), en is doorstroming van kennis naar het bedrijfsleven minder.”

De motie is door de Kamer aanvaard en kreeg de steun van de indieners van D66 en CU, als mede van de VVD, PVV, SP, GroenLinks, 50+, PvDD, Houwers, Van Vliet, Bontes/Van Klaveren, Kuzu/Öztürk en Klein.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK