Meer kans voor kunst in onderzoek

Nieuws | de redactie
7 december 2015 | De creatieve industrie en de kunstopleidingen laten nog veel kansen liggen bij het praktijkonderzoek. Het kabinet maant SIA-Raak en NWO meer de handen ineen te slaan met de sector om de kwaliteit en samenwerking rond kennisdeling daarbij te versterken.

De reactie van het kabinet op de advisering door de AWTI en Raad voor Cultuur is zelf een stukje creatieve industrie vanuit de publieke sector. De Kamer krijgt geen brief met bijlagen en cijfers, maar er is een website gemaakt, waarin vele lagen documentatie en input- ook vanuit de sector zelf en de beroepspraktijk – beschikbaar zijn gemaakt.

Een duidelijk punt van zorg is de nog geringe mate waarin de samenwerking met het onderzoek in deze sector van de grond komt. Het kabinet zet daarom de volgende beleidslijnen uiteen om hier een impuls aan te geven. “De Raad voor Cultuur en de AWTI stellen in hun advies dat instrumenten van de verschillende ministeries niet voldoende op elkaar aansluiten en daardoor op het terrein van onderzoek kansen onbenut blijven. Evenals bij het beleid voor internationalisering, erkennen de raden dat er verschillende economische en culturele doelen achter de beleidsinstrumenten liggen, die niet zomaar inwisselbaar zijn.”

“Naar aanleiding van het advies hebben wij met verschillende partijen uit de sector gesproken die op dit terrein een rol spelen, zoals NWO, RVO, CLICKNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Naar onze mening is van belang dat deze organisaties elkaars taal spreken en elkaars instrumenten kennen. Wij zullen ervoor zorgen dat bovengenoemde instellingen met elkaar in gesprek gaan om waar mogelijk instrumenten op elkaar af te stemmen.”

Ervaring en traditie ontbreken

“In het onlangs afgesloten innovatiecontract is voor het eerst SIA-Raak–geld, bedoeld voor toegepast onderzoek in het hbo, gedeeltelijk gelabeld voor de creatieve industrie en is er een sterkere verbinding gelegd tussen de topsectoren en SIA-Raak. Uit gesprekken blijkt dat de creatieve sector hier echter kansen laat liggen omdat veel aanvragen uit de creatieve hbo-lectoraten vergeleken met andere sectoren kwalitatief beter kunnen. De sector mist nog traditie en ervaring in het ontwikkelen en schrijven van dit soort aanvragen. Wanneer de kwaliteit van de aanvragen verbetert, zal er meer geld richting onderzoek voor de creatieve industrie gaan. Voor het continueren van de Research Through Design- call biedt het innovatiecontract voldoende aanknopingspunten. Het besluit om deze werkwijze te continueren gaat NWO echter pas nemen als de onlangs afgeronde call is geëvalueerd.”

“Wij zien dat de belangrijkste bottleneck voor de creatieve ondernemer zit in het leveren van de vaak vereiste private bijdrage. Vanwege de geringe omvang van veel creatieve bedrijven en het ontbreken van een traditie in het samenwerken met onderzoekers, is er weinig mogelijkheid en bereidheid om in (langlopende) onderzoeken te investeren. De vaak lange doorlooptijd van wetenschappelijk onderzoek sluit niet aan bij de meer op de korte termijn gerichte creatieve sector. In het programma CRISP zijn echter goede ervaringen opgedaan in het betrekken van mkb’ers bij (fundamenteel) onderzoek.”

Kennis beter delen

“Er is behoefte aan een aantal vergelijkbare grote, langlopende publiek-private programma’s, met daarin ruimte voor projecten met kortere doorlooptijden, toegesneden op het mkb. Dit biedt zowel wetenschappelijk talent langjarig perspectief en maakt het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk en relevant om te participeren. Daarom gaan wij in gesprek met de sector hoe we dergelijke publiek-private programma’s kunnen opzetten, hierbij zullen we nadrukkelijk de grotere bedrijven uit de creatieve industrie betrekken.”

“Goede informatie aan bedrijven en instellingen uit de creatieve sector en daarbuiten over de mogelijkheden voor onderzoek is noodzakelijk. Een overzicht van wat er aan financieringsinstrumenten is met daarbij per instrument doelstelling, doelgroep, voorwaarden vermeld, is welkom. Daarnaast is het van groot belang dat resultaten van onderzoek gedeeld worden en dat kennis wordt uitgewisseld. We roepen NWO (inclusief SIA-Raak), het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL op om hiertoe de handen ineen te slaan en hun dienstverlening aan de sector gezamenlijk te versterken.”

Publiek-privaat programma

“Gezien de aanvankelijke afwezigheid van een kennisinfrastructuur in de creatieve industrie is in de afgelopen jaren veel opgebouwd. Voor een toekomstbestendig R&D-systeem zijn nog wel veel inspanningen nodig. Door de aard van de sector zijn de onderzoeksthema’s en -projecten versnipperd. Voor het verkrijgen van meer slagkracht en duurzaamheid is grote behoefte aan het formeren van een aantal grote publiek-private programma’s. Deze zorgen voor bewustwording van de toegevoegde waarde van onderzoek, laagdrempelige samenwerking binnen en buiten de creatieve industrie, gezamenlijke vraagarticulatie en kennisdeling. ‘

“Wij reserveren in 2016 gezamenlijk 1 miljoen euro voor het opzetten van zo’n groot publiek-privaat programma, onder de voorwaarde dat het Topteam in overleg met TKI CLICKNL hiervoor een goed onderbouwd plan indient met voldoende privaat commitment en betrokkenheid van hbo en wetenschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK