Deeltijd-experimenten complex en langzaam

Nieuws | de redactie
26 januari 2016 | Experimenten met vraagfinanciering komen in het HBO moeizaam van de grond. Bij Techniek kan er toch nog een begin gemaakt worden. Om er beweging in te zetten gaat OCW een aanjager aanstellen om dit in de sector zorg vlot te trekken en krijgen anderen nog een kans voor “verbeterde plannen.”

Onlangs werd bekend dat de Vereniging Hogescholen ontstemd was over de afspraken met OCW over experimenten met flexstuderen en de minister hen juist weer bestraffend toesprak. De VH wilde meer tijd om te implementeren en veel meer aandacht voor hun financiële risico’s. Bussemaker lijkt het verzet deels al weer gesmoord te hebben en meldt de Kamer nu zelfs tevreden te zijn over de voortgang.

Alsnog per 2017?

“Met genoegen kan ik u melden dat de experimenten vraagfinanciering voor het deeltijd hoger onderwijs dit jaar van start kunnen gaan in de sector Techniek & ICT. Er zijn zeven bekostigde hogescholen en vijf niet-bekostigde hogescholen die aan dit experiment gaan deelnemen met in totaal 23 deeltijdopleidingen. Het gaat om opleidingen als elektrotechniek, engineering en informatica, en zowel om bacheloropleidingen als associate degrees.”

In de sector Zorg en Welzijn ligt de zaak gecompliceerder. Daar moet het experiment een jaar worden uitgesteld. “De experimenten met vraagfinanciering in de sector Zorg & Welzijn kunnen nog niet dit jaar gestart worden. Gezamenlijk met bekostigde en niet-bekostigde hogescholen en branches zet ik erop in deze per 2017 ook in deze sector alsnog te starten.”

Bussemaker meldt de Kamer dat ook bij de Technieksector het niet van een leien dakje ging. Naar aanleiding van de bitse briefwisseling tussen VH en OCW is er een gesprek geweest. “De Vereniging benadrukte in dat gesprek nogmaals de complexiteit van het traject. In het experiment gaan bekostigde hogescholen met een totaal ander financieringsmodel werken, dat meer risico met zich meebrengt. De gebruikelijke bekostiging vervalt immers, en wordt vervangen door vouchers en een (onzekere) bijdrage van werkgevers.”

Geen uitstelmanoeuvres

Niettemin volgen de hogescholen nu toch de aanwijzingen van de minister. “In het bestuurlijk overleg heeft de Vereniging het bestuurlijk commitment uitgesproken dat zij samen met de werkgevers voor de aanvraagronde van 2017 wel tot de benodigde afspraken zullen komen, waarbij de investeringsbereidheid van werkgevers en het beoogde positieve effect op diplomering belangrijke aandachtspunten zijn.”

Van uitstel tot 1 mei bij de Techniek en ICT  zal dan ook geen sprake zijn, schrijft zij. “In de brief van de Vereniging werd aangegeven dat de bekostigde hogescholen tot 1 mei hun aanvraag voor de experimenten in de sector Techniek & ICT wilden kunnen intrekken als zou blijken dat toch onvoldoende perspectief op een levensvatbaar, meerjarig experiment zou bestaan. Ik heb daarop aangegeven dat er geen mogelijkheid was de besluitvorming verder uit te stellen. “

Daarnaast heeft de minister ook nog een gesprek gehad met de koepels in het onderwijs en de werkgevers om tot oplossingen te komen. “Ik heb begin januari nogmaals met de Vereniging Hogescholen, de NRTO en VNO-NCW/MKB Nederland overleg gevoerd over de huidige situatie. Gezamenlijk zijn we het eens dat we de energie die is ontstaan in de afgelopen periode moeten benutten en dat het op die manier moet lukken om het experiment volgend jaar uit te breiden naar de sector Zorg & Welzijn. Alle partijen zijn bereid zich hiervoor in te zetten. Hierbij zijn veel partijen betrokken, zowel landelijk als regionaal.”

Aanjager voor Zorg en Tech

Het idee van Rinnooy Kan blijkt al met al een complex traject op te leveren voor alle betrokkenen. De minister zoekt nu dan ook een onafhankelijke aanjager om dit experiment tot leven te wekken. “Om de volgende stappen te zetten en om de betrokkenen optimaal te ondersteunen bij dit complexe traject, wil ik dit jaar extra aandacht aan het implementatieproces geven. Ik zal daarom op korte termijn een onafhankelijke ‘aanjager’ vragen om de gesprekken gestructureerd vorm te gaan geven, gericht op uitbreiding van de experimenten in de sector Zorg & Welzijn, en ook verdere groei van deelname in de sector Techniek & ICT. Op die manier kunnen we de experimenten in 2017 verder uitbreiden.”

De hogescholen die in de huidige opzet tussen wal en schip raakten door de risico’s en complexiteiten wil OCW niet het slachtoffer laten zijn van het gedoe. Dan moet wel de kwaliteit van hun voorgenomen aabod aan de maat blijken. “Voor de instellingen die nu niet zullen deelnemen aan de pilots flexibilisering omdat hun plannen inhoudelijk onvoldoende waren, wil ik in overleg met de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO een tweede kans bieden om verbeterde plannen in te leveren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK