Geld moet Pabo overeind houden

Nieuws | de redactie
21 maart 2016 | OCW voert overleg met de Vereniging Hogescholen om uit het macrobudget van het HBO een compensatieregeling voor Pabo-opleidingen te maken. Deze moet hen in staat stellen om zich met hun organisatie aan de sterk dalende instroom aan te passen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

In antwoord op Kamervragen van het Kamerlid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) gaat minister Bussemaker in op de gevolgen van de lage instroom, in het bijzonder van allochtone studenten, nadat dit jaar strengere eisen werden gesteld bij de instroom.  De minister is nog niet verontrust. “Het belangrijkste vind ik dat er kwalitatief goede leerkrachten voor de klas staan. Een grote daling in de instroom betekent niet per se een grote daling in de uitstroom. Verder verwacht ik een herstel van de instroomdaling de komende jaren; vanwege de bekendheid met de toelatingseisen, maar ook door het verbeterde kwaliteitsimago van de pabo.”

Vervelend neveneffect

Dat onder de groep afvallers allochtone studenten oververtegenwoordigd zijn, noemt Bussemaker “een vervelend neveneffect van een terechte en belangrijke maatregel. Tegelijkertijd waren de pabo studenten van niet-westerse komaf ook oververtegenwoordigd onder de studenten die de afgelopen jaren voortijdig de opleiding verlieten. Door de daling van de instroom onder niet-westerse allochtonen is een probleem dat al bestond zichtbaarder geworden, namelijk dat de diversiteit op de pabo onvoldoende de diversiteit in onze samenleving weerspiegelt.”

De minister heeft wel een verklaring voor de daling onder allochtone studenten en dat komt door de talige en culturele aard van de vakkennis. “We zien dat de grootste instroomdaling plaats vindt onder mbo’ers. Dit is de groep die het meeste moeite heeft met het voldoen aan de nieuwe toelatingseisen. Vergeleken met de havo en het vwo zijn er meer niet-westerse allochtone studenten in het mbo, waardoor de daling in deze groep relatief groot is. Volgens betrokkenen wordt dit effect mogelijk versterkt door de talige en culturele aard van de vakkennis die als toelatingseis gevraagd wordt; niet-westerse allochtonen hebben mogelijk meer moeite met vakken als (Nederlandse) geschiedenis en (Nederlandse) aardrijkskunde. “

Sneller laten afschrikken

Daarnaast gaat er volgens de OCW-bewindsvrouw ook een afschrikwekkende werking uit van toelatingseisen. “Het vermoeden bestaat ook, naar aanleiding  van onderzoek van de Inspectie , dat niet-westerse allochtone studenten zich sneller laten afschrikken door de nieuwe pabo toelatingseisen, waardoor zij bij voorbaat geen poging doen om zich voor de pabo te kwalificeren. Overigens zien we in de instroomcijfers dat de pabo instroom van niet-westerse allochtone studenten uit het vwo en uit het hoger onderwijs (met name switchers) percentueel is gestegen. Het gaat hier echter nog om kleine absolute aantallen.”

De minister meodt in dit verband, dat zij de pabo’s door de sterk dalende instroom financieel gaat compenseren. “Op verzoek van de hogescholen zullen de pabo’s gedurende enkele jaren in hun bekostiging gecompenseerd worden voor de daling in de instroom. Deze compensatie wordt op dit moment in overleg met de Vereniging Hogescholen geconcretiseerd en zal gefinancierd worden uit het bestaande macrobudget van het hoger beroepsonderwijs. Deze financiële compensatieregeling stelt de pabo’s in de gelegenheid om zich aan de nieuwe situatie aan te passen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de opleiding.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK