Geen mechanische toets

Nieuws | de redactie
12 mei 2016 | De prestatieafspraken worden niet alleen kwantitatief beoordeeld. HO-instellingen krijgen de mogelijkheid om met een verhaal achter de cijfers te komen, bijvoorbeeld ten aanzien van studiesucces. Ook blijkt uit de RCHO tussenrapportage dat universiteiten nog wel moeten werken aan de docentkwaliteit.

De Reviewcommissie rapporteert conform haar opdracht jaarlijks op stelselniveau over de voortgang van het proces van profilering in het hoger onderwijs en onderzoek. Deze rapportages bevatten, naast de beschrijving van deze voortgang, ook bevindingen over de voortgang die geboekt is op de terreinen van onderwijskwaliteit en studiesucces, en de aansluiting op nationale beleidsprioriteiten.

Kwaliteitstrilemma blijft lastig

Uit de rapportage blijkt dat veel universiteiten substantiële vooruitgang hebben geboekt ten aanzien van het terugdringen van de uitval en het verhogen van het studiesucces. Een deel van de hogescholen zal, ondanks hun inspanningen, de doelstellingen uit de prestatieafspraken niet kunnen realiseren, zo is de verwachting van de reviewcommissie. Het kwaliteitstrilemma blijft een lastig vraagstuk, benadrukt de Vereniging Hogescholen in haar jaarrapportage.

Wat betreft de onderwijskwaliteit geldt dat de Reviewcommissie positief is over de geboekte voortgang op de indicatoren. De doelstellingen ten aanzien van de verbetering van de docentkwaliteit hebben de meeste hogescholen al gehaald; enkele universiteiten moeten op dat punt nog wel wat werk verrichten.

Excellentie in den brede

De doelstelling van 12 of meer contacturen is daarentegen wel door vrijwel alle universiteiten gerealiseerd. Bij bijna alle universiteiten is het aantal studenten dat deelneemt aan excellentietrajecten gestegen. Hetzelfde geldt voor de studenttevredenheid op bijna alle hogescholen.

Minister Bussemaker laat weten dat zij er “sterk aan hecht u hierbij ook te informeren over het proces van eindbeoordeling dat dit jaar plaatsvindt. De eindbeoordeling ziet op de gehele prestatieafspraak van elke individuele instelling; dus zowel op de ambities die de instellingen hebben geformuleerd voor onderwijskwaliteit en studiesucces, als op profilering van onderwijs en onderzoek, en op valorisatie.”

Verantwoorden over prestatieafspraken

Minister Bussemaker wil zich eerst goed laten informeren alvorens een besluit te nemen over de financiële consuquenties. “Ik neem uiterlijk 15 november 2016 een beslissing over de financiële consequenties die verbonden zijn aan de realisatie van de prestatieafspraken. Over de realisatie van de prestatieafspraak laat ik mij adviseren door de reviewcommissie, die per instelling een advies zal uitbrengen. De reviewcommissie baseert zich daarbij op de jaarverslagen 2015, waarin de instellingen zich verantwoorden over prestatieafspraken. Dit is conform de afspraak in de hoofdlijnenakkoorden met de VSNU en de HBO-raad.”

De minister drukt de Kamer op het hart dat er niet alleen naar kwantitatieve uitkomsten en tussenstanden moet worden gekeken. “De reviewcommissie zal in haar adviezen nadrukkelijk aandacht hebben voor het verhaal achter de cijfers. Er is dus geen sprake van een mechanische toets: wanneer een ambitie in kwantitatieve zin niet behaald is, leidt dat niet automatisch tot een negatief advies.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK