VSNU wil niet de werkdruk verlagen

Nieuws | de redactie
27 mei 2016 | De onderhandelingen voor een nieuwe cao Nederlandse universiteiten verkeren in een impasse. De VSNU en de vakbonden kunnen het niet eens worden over met name de werkdruk. De VSNU wil dat er lokaal afspraken worden gemaakt, maar ziet niets in algemene maatregelen.

Universiteiten hebben over de periode 2015-2016 een loonsverhoging geboden die optelt tot 5,05%, zoals overeengekomen in het loonruimteakkoord tussen het kabinet en de publieke sector. Na de structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2015, 1,25% per 1 september 2015, 1% per 1 januari 2016 en de eenmalige uitkering van €500,- eind 2015, hebben de werkgevers een loonsverhoging van 0,8% aangeboden met terugwerkende kracht per 1 januari 2016.

Traject naar nieuwe baan

Bij een cao met een looptijd tot 1 juli 2017 is ook een eenmalige uitkering van 0,4% in het voorjaar van 2017 opgenomen. Werkgevers hebben daarnaast aangeboden om de reparatie van het derde WW-jaar voor eigen rekening te nemen. In combinatie hiermee acht de VSNU het aanvaardbaar dat het deel van de transitievergoeding dat niet door de werknemer wordt gebruikt voor het traject naar een nieuwe baan, wordt verrekend met de bovenwettelijke uitkering.

Werknemersorganisaties hebben, ondanks dit nieuwe voorstel van werkgevers om tot een cao te komen, besloten om de onderhandelingen op te schorten. Werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid, VAWO/CMHF en AC-FBZ willen de maand juni gebruiken om hun achterbannen te raadplegen.

Niet oneens over knelpunten

Bonden willen op sectorniveau afspraken maken over werkdruk, duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid. Alle universiteiten zijn in het universitaire personeelsbeleid al langere tijd volop bezig met deze cruciale thema’s. Werknemers en werkgevers zijn het niet oneens over de knelpunten die moeten worden aangepakt.

De VSNU stelt zich echter op het standpunt dat de uitwerking van deze thema’s bij de individuele instellingen berust, in voorkomende gevallen in overleg met de medezeggenschap en/of lokaal overleg.  Zo wordt recht gedaan aan de lokale verschillen en worden maatwerkoplossingen per universiteit mogelijk.

Dat standpunt is opmerkelijk, omdat de rol ten principale van de VSNU als de werkgeversorganisatie inhoudt dat men op basis van gezamenlijke sectorale afspraken tot overeenstemming kan komen over de arbeidsvoorwaarden voor heel het academische personeel.

De huidige cao Nederlandse universiteiten loopt tot 1 juli 2016. Indien er voor die tijd geen nieuwe cao wordt gesloten, blijft de huidige cao van kracht. Het is nog niet duidelijk wanneer de onderhandelingen worden hervat.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK