Bussemaker corrigeert NRTO-baas Hillen

Nieuws | de redactie
25 juli 2016 | Bussemaker neemt afstand van het verwijt van NRTO-voorzitter Hans Hillen dat zij niet transparant gehandeld heeft bij het besluit HBO-masters te gaan bekostigen. Hillen verwijt de minister dat zij marktverstoring in de hand werkt en weigerachtige bekostigde hogescholen onterecht beloont.

Onlangs maakte minister Bussemaker bekend dat zij in de toekomst meer HBO-masters wil gaan bekostigen. Dit tot grote onvrede van Hans Hillen. In een boze brief schreef de NRTO-voorman onlangs dat zijn brancheorganisatie niet begrijpt dat de minister meer bekostigde hbo-masters mogelijk wil maken. Volgens de branchevereniging voor training en opleiding leidt deze beslissing tot marktverstoring want private aanbieders zijn veel beter in het aanbieden van HBO-master onderwijs.

Vol gas voorrang

Volgens de NRTO is de marktverstoring ook zichtbaar in de tegenwerking die bekostigde hogescholen bieden bij experimenten met vraagfinanciering. “Daar waar de NRTO al jaren met het ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen praat over experimenten met vraagfinanciering en hier nauwelijks voortgang wordt geboekt door tegenwerking vanuit de bekostigde hogescholen wordt er zonder ook maar enige vorm van aankondiging vooraf, laat staan overleg met de NRTO, met directe ingang vol gas voorrang gegeven aan een uitbreiding van de aanbodbekostiging.”

Volgens de NRTO kan het private onderwijs deze masters veel beter aanbieden dan de bekostigde hogescholen. “In de optiek van de NRTO werkt de gewijzigde beleidsregel ondoelmatig en marktverstorend. Als er behoefte is aan uitbreiding van het aantal HBO-masters kunnen private hogescholen hier prima in voorzien. Zij zijn ook veel meer dan het bekostigd onderwijs gewend om vraaggericht en modulair te werken. De experimenten vraagfinanciering met deeltijdopleidingen zijn juist bedoeld om die vraaggerichtheid en die modulaire aanpak te bevorderen.”

Bekostigd hbo laat fors afweten

Daarnaast laat het bekostigde onderwijs het volgens Hillen beslist afweten. “Zoals de minister van OCW zelf al vaker heeft geconstateerd, laat het bekostigd hoger onderwijs juist in die vraaggerichtheid en modulaire aanpak het fors afweten. Daarom begrijpt de NRTO niet waarom de implementatie van de wijziging in de beleidsregel nu voorrang krijgt bij de uitbreiding van het hoger onderwijs.”

Inmiddels heeft de minister gereageerd op de brief. Zij laat nu weten dat ook in de Strategische Agenda van vorig jaar duidelijk vermeld stond dat er meer HBO-masters bekostigd gaan worden. “In de u wel bekende Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015 – 2025 (‘De waarde(n) van weten’) is deze wijziging van de beleidsregel op meerdere plekken aangekondigd. Zo staat op blz. 55 te lezen: ‘Om meer ruimte te bieden voor bekostigde hbo-masters, zal ik de huidige beperking tot prioritaire terreinen (topsectoren, zorg, onderwijs en masters die aansluiten bij driejarige trajecten voor vwo’ers) in de beleidsregel macrodoelmatigheid opheffen.’”

Afstand van uw opmerking

Bussemaker vindt het daarom ongepast dat zij beschuldigd wordt van een gebrek aan transparantie. “Deze Strategische Agenda is meerdere keren met u besproken. Over de Strategische Agenda heeft op 14 december 2015 een debat met de Tweede Kamer plaatsgevonden. Ik neem dus afstand van uw opmerking in uw brief dat ik niet transparant zou hebben gehandeld of dat deze wijziging onvoldoende aangekondigd is.”

In dezelfde brief probeert Bussemaker Hans Hillen nog wel gerust te stellen. “De wijziging is overigens geen vrijbrief voor de bekostiging van alle hbo masters. Aanvragen voor hbo masters zullen aan de hand van de beleidsregel op macrodoelmatigheidsaspecten worden getoetst door de CDHO, waarna zij aan mij advies uitbrengen over het al dan niet bekostigen van een hbo master. Alleen wanneer er een voldoende onderbouwde arbeidsmarktbehoefte bestaat aan de hbo master én wanneer er ruimte is in het stelsel voor de opleiding, gegeven het al aanwezige aanbod van bekostigde en niet-bekostigde masters, zal ik besluiten een hbo master toe te voegen aan het bekostigde stelsel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK