Centres of expertise willen structurele financiering

Nieuws | de redactie
10 augustus 2016 | De trekkers van de Centers of expertise roepen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie op om deze samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven ook in de toekomst financieel te ondersteunen, schrijven zij in een position paper.

De financiering van deze  samenwerkingsverbanden loopt binnenkort af. Zonder deze financiële ondersteuning vreest men dat de goede initiatieven die zijn genomen de afgelopen jaren in één klap teniet worden gedaan. Daarom vragen de trekkers van de Centres of expertise onder andere afkomstig van de HAN, Universiteit Maastricht en Stenden om deze samenwerkingsverbanden ook in de toekomst te blijven financieren.

U leest hieronder het position paper.

“Er wordt tegenwoordig breed erkend dat technologische innovaties een ingrijpend effect gaan hebben op de arbeidsmarkt van de toekomst. Technologische innovaties stuwen elkaar in hoog tempo vooruit. Deze vernieuwingen hebben ontegenzeggelijk effect op het werk dat mensen doen, dit geldt zowel voor de inhoud als de aard van het werk (bijvoorbeeld WRR, ‘De Robot de baas’). Het land dat er het beste in slaagt om haar beroepsbevolking toekomstbestendig te maken, zal de meeste vruchten plukken van de (digitale) innovatiegolf.

De veranderende arbeidsmarkt vraag ook continue vernieuwing van opleidingen. De Centers of expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) – kortweg Centra – dragen door middel van publiek-private samenwerking bij aan de toekomstbestendigheid van Nederland en haar arbeidspotentieel.

Actiegerichte samenwerkingsverbanden

Centra zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.

De overkoepelende doelstellingen van Centra zijn:

1. Het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;

2. Het opleiden van de innovatieve professional, vakman of vakvrouw;

3. Het bevorderen van een ‘Leven Lang Leren’;

4. Het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven.

Onze toegevoegde waarde

De eerste Centra zijn in 2011-2012 gestart. Naast tientallen onderwijsinstellingen tellen de Centra anno 2015 ruim 1800 participerende bedrijven die inmiddels ruim 160 miljoen euro geïnvesteerd hebben. Een ander belangrijk resultaat, mede toe te schrijven aan de Centra, is een groei van de instroom van bètatechniekstudenten met 28%. Het succes van Centra blijkt niet alleen uit deze cijfers, maar ook uit de talrijke aanbevelingen. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zegt over de Centra: “Zet meer in op de Centers of Expertise als platform om de samenwerking tussen hogescholen, mkb en andere publieke kennisinstellingen te bevorderen.”

Innovatieve rol in het onderwijs

Ook in de voortgangsrapportage van het Techniekpact wordt specifiek aandacht gegeven aan de Centra: “De doorontwikkeling en verduurzaming van publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs zoals vormgegeven via Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise, vraagt aandacht. […] Deze publiek-private samenwerkingsverbanden vervullen een kwalitatieve en innovatieve rol in het onderwijs.”

De budgetten die de afgelopen vier jaar door de ministeries van OC&W en EZ beschikbaar zijn gesteld om te starten met het concept Centra, lopen af. Inmiddels is gebleken dat de Centra alleen kunnen voortbestaan bij een meer permanente financiering, anders dreigen bovenstaande successen in één klap teniet te worden gedaan. Dat is zonde, omdat de Centra een blijvende rol van betekenis kunnen spelen in het verbeteren van de aansluiting van het (hoger) beroepsonderwijs op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Wij voelen ons hierin gesteund door onder meer de Onderwijsraad: “Om de lopende ontwikkelingen niet in de kiem te smoren, pleit de raad ervoor de subsidie voor de huidige centres of expertise nog enige jaren te verlengen, zij het onder voorwaarde van een positieve inhoudelijke beoordeling door de Reviewcommissie.”

Meest succesvol van de afgelopen jaren

Dat er veel draagvlak is voor de Centra blijkt ook uit een open brief van een aantal onderwijs- en bedrijfspartners (o.a. Van der Touw, de CEO van Siemens, en vertegenwoordigers van DSM, Brainport, UMCU, TNO, VUmc) aan de Tweede Kamer: “De ontwikkeling van de Centra is een van de meest succesvolle innovaties in het beroepsonderwijs van de afgelopen jaren. In de afgelopen vier jaar hebben niet alleen talloze onderwijsinstellingen in het mbo en hbo en bedrijven zich aangesloten bij de centra, ook wordt er dankzij de Rijksoverheidsinvestering een veelvoud van investeringen losgemaakt bij bedrijven, regionale overheden en not-for-profit organisaties zoals ziekenhuizen.

De Centra leiden aanwijsbaar tot betere studenten door innovatieve lesmethodes, meer toepassingsgericht onderzoek voor het bedrijfsleven, kennis uit bedrijfsleven die terugvloeit in de curricula en vraaggericht opleiden in om-, bij- en nascholing”

Tenslotte hebben de boegbeelden van de Topsectoren zeer recent een aanbevelingsbrief gestuurd aan de Reviewcommissie en de ministers van OC&W, EZ en SZW waarin zij tot de volgende conclusie komen:

“Het mag duidelijk zijn dat wij groot belang hechten aan de continuïteit van de CoE’s en de CiV’s. Wij willen aandacht vragen voor een integrale en stimulerende aanpak van de centra-ontwikkeling. De synergie van een ontschotte samenwerking in de onderwijs- en innovatieketen tussen mbo, hbo én wo is niet te onderschatten.”

Onze vraag

We hebben in Nederland met de Centra goud in handen. Dankzij de Centra worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en het (hoger) beroepsonderwijs toekomstbestendig gemaakt en de beroepspraktijk vernieuwd. Daarom pleiten wij voor continuering van het concept Centra. Hiervoor is echter wel structurele financiering nodig. Een dergelijk commitment zal door het bedrijfsleven (en regionale overheden) worden gezien als een extra stimulans om ook langdurig te blijven investeren in de Centra. Structurele financiering houdt ook in dat er op kwaliteitseisen wordt beoordeeld; commitment vanuit de overheid moet hand in hand gaan met commitment van studenten en bedrijven. Centra zijn daarom zelf bezig met invulling en aanscherping van de eigen kwaliteitseisen.’’

 

Namens de Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise,

Gerard Adema Centre of Expertise Water Technology

Monika Hoekstra Automotive Centre of Expertise

Peter Engelen Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

Petra Koenders Centre of Expertise Biobased Economy

Kees Nieuwenhuijse CIVON

Hans van Brussel Teclab

Hans Dominicus Toerisme, leisure en hospitality

Karin van Nieuwenhuijzen Zorgboulevard

Nadia Verdeyen Centre of expertise Smart Sustainable Cities

Pedro Hermkens HAN Instituut Applied Sciences

Bert Hooijer RDM Centre of Expertise

Ivo Plakman RDM Centre of Expertise

Nico van Hemert CIV tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Joost Degenaar Healhty Ageing

Paul Rullmann Lid werkgroep Centers


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK