Van Poelgeest coördineert ‘Beter benutten’

Nieuws | door Frans van Heest
16 september 2016 | Oud GL-wethouder van Amsterdam en voormalig LSVb-bestuurder, Maarten van Poelgeest wordt landelijk coördinator Beter Benutten. Hij moet zorgen dat er een landelijke dekking komt van regionale overlegtafels. Zo kan het OV worden ontlast en wordt de OV-kaart goedkoper.

Als onderdeel van het leenstelselakkoord heeft minister Bussemaker een Taskforce Beter Benutten ingesteld. De opdracht van de Taskforce was om met concrete voorstellen te komen om de rijksuitgaven aan het studentenreisproduct op € 750 mln. per jaar te maximeren vanaf 2025. Met als tussenliggende stap tot € 850 mln. in 2020, maar met behoud van de huidige OV-kaart.

Regionale voorlopers

In nauwe samenwerking met het ministerie van IenM zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met studentenorganisaties, vervoerders, decentrale overheden en onderwijsinstellingen. Daarbij zijn zowel landelijke organisaties, maar juist ook de regionale voorlopers in de aanpak uitgenodigd. In deze gesprekken is gezocht naar de beste manier om de tien aanbevelingen om te zetten in een concrete aanpak voor de komende tien jaar.

De minister laat nu aan de Kamer weten dat er een aantal uitgangspunten zijn om een succesvolle vervolgaanpak te realiseren. “De Taskforce wordt door alle partijen gezien als randvoorwaardelijk voor een succesvolle uitwerking van de andere aanbevelingen. Deze aanbeveling adviseert het studentenreisproduct, (‘de OV-studentenkaart’) in zijn huidige vorm te behouden.”

Geen landelijke blauwdruk

Daarnaast wil de minister dat er voor een regionale oplossing wordt gekozen. “De uitdagingen die onderwijsinstellingen, studenten, vervoerders en decentrale overheden ervaren zijn zeer divers van aard. Van regio tot regio verschillen de uitdagingen sterk van elkaar. Alle partijen zijn het er daarom over eens dat de eerste stap het uitbouwen van de al ingezette regionale aanpak is. Het opzetten en uitbouwen van dit netwerk van succesvolle regionale tafels verdient prioriteit boven landelijke initiatieven of een landelijk plan van aanpak dat als blauwdruk van bovenaf wordt opgelegd..”

Om deze regionale samenwerking te regelen heeft de minister een landelijke coördinator aangesteld, de oud GL-wethouder van Amsterdam, Maarten van Poelgeest. “In aansluiting op deze regionale netwerken is er behoefte aan een landelijk coördinator en een landelijk overleg om vragen vanuit de regiotafels te kunnen bespreken. De rol van landelijk coördinator zal vanaf 1 oktober aanstaande worden vervuld door dhr. Maarten van Poelgeest. Hij zal worden ondersteund door medewerkers van mijn ministerie en het ministerie van IenM.”

Landelijke dekking

De opdracht die de minister Van Poelgeest geeft is om een landelijke dekking te creëren van regionale overlegtafels. “Ik zal de landelijk coördinator de opdracht geven te stimuleren dat in 2017 en 2018 de regionale samenwerkingsstructuren worden uitgebouwd totdat er een landelijke dekking is bereikt van regio’s die aan de slag zijn met bovengenoemde vraagstukken rondom studentenmobiliteit.”

Overigens wordt duidelijk dat niet al de opbrengsten die dit moet opleveren terugvloeien naar de kwaliteit van het onderwijs, ook pilots voor beter benutten krijgen geld. “In de periode 2017 tot 2025 zullen middelen die vrijkomen als gevolg van de bovengenoemde maatregelen worden geïnvesteerd in regionale initiatieven (zoals bijvoorbeeld pilots). Dat laat onverlet dat de opbrengsten tot 2025 ook geïnvesteerd zullen worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderwijs gerelateerd onderzoek.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK