Volgens promovendi heeft de RUG lak aan regels

Nieuws | de redactie
18 oktober 2016 | Volgens Promovendi Netwerk Nederland had de Rijksuniversiteit Groningen maling aan wettelijke regels bij deelname aan het experiment met promotiestudenten. Zo blijkt uit documenten van de RUG, die PNN in haar bezit heeft. De RUG vindt dat zij zich wel degelijk een de regels houden.

De RUG neemt onverantwoorde financiële risico’s, stelt langer promotiestudenten aan dan in het experiment is toegestaan, informeerde de medezeggenschap onvoldoende en negeert de kwaliteitseisen van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) keurde de aanvraag van de RUG voor de instroom van 850 promotiestudenten goed.

Buitenproportioneel

Conform de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) inzake het experiment met promotiestudenten, moeten universiteiten die een aanvraag indienen voor deelname aan dit experiment aan een aantal eisen voldoen. Zo is de aanvrager verplicht het mogelijk te maken om de geworven promotiestudenten bij het staken van het experiment als normale promovendi te behouden. De RUG bestempelt een financiële reservering daartoe als “buitenproportioneel” en meent daarvan af te kunnen zien, daar zij de kans op vroegtijdige beëindiging als “nihil” ziet.

Daarnaast is een instroombeperking van promotiestudenten in de eerste drie jaren (2016-2018) van het experiment ingesteld, opdat het merendeel van de instroom in die jaren plaatsheeft. Deze instroombeperking is echter “niet in het belang van de RUG” en de RUG stelt in haar aanvraag richting OCW dat “doorgegaan zal worden met de instroom van 100 tot 250 nieuwe promotiestudenten voor de jaren 2019 en 2020”.

Een week voor de deadline

Naast deze bedenkelijke interpretatie van het experiment heeft de RUG nagelaten om tijdig de Universiteitsraad (UR) en Faculteitsraden te informeren. De Faculteitsraden werden bijvoorbeeld slechts een week voor de deadline gevraagd in te stemmen met het nieuw opgestelde Onderwijs en Examen Reglement (OER) voor promotiestudenten.

Bijna vier maanden na de deadline wordt aan het College van Bestuur (CvB) gemeld dat “een aantal Faculteitsraden niet wil instemmen met de huidige tekst” van deze OER. Eveneens benadrukt de RUG dat “de faculteit de duur van promotietraject bepaalt (2, 3 of 4 jaar)”. Volgens de KNAW is een vierjarig, fulltime promotietraject de norm als het gaat om het behoud van het hoogwaardige Nederlandse promotieklimaat. De aanvraag die de RUG deed aan OCW bevatte bovenstaande elementen en werd goedgekeurd. De eerste promotiestudenten zijn in Groningen reeds gestart.

Te beroerd voor loon naar werken

PNN-voorzitter Rolf van Wegberg is verbijsterd over de gevolgde procedure aan de RUG: “Enerzijds plaatst de RUG paginagrote advertenties van haar kersverse Nobelprijswinnaar. Een winnaar die zelf elke gelegenheid gebruikt om zijn promovendi naast hem op het podium te zetten. Anderzijds is de RUG te beroerd promovendi loon naar werken te geven. Sterker nog, bij het degraderen van haar promovendi tot studenten, nemen ze het niet zo nauw met de regels. Wij roepen de minister dan ook op zo snel mogelijk een einde aan dit experiment te maken, voordat er onomkeerbare negatieve gevolgen ontstaan voor promovendi in Groningen”.

De Universiteit zegt in een verklaring dat zij zich wel aan de regels hebben gehouden bij de aanvraag. Lou de Lei, die eerder op ScienceGuide reageerde op kritiek over het experiment met promotiestudenten, ontkent dat de RUG de regels ontloopt. “De RUG heeft bij het ministerie van OCW een voorstel ingediend dat vooraf is besproken met en unaniem is goedgekeurd door de universiteitsraad. Alle faculteitsraden zijn over het voorstel geïnformeerd. Het voorstel is bij OCW ingediend en vervolgens ongewijzigd geaccordeerd.

“Daar is geen speld tussen te krijgen. Uiteraard volgen wij wat we met OCW hebben afgesproken. Verder hebben we binnen de universiteit veel inspraak gehad en is er ook overlegd met de belangbehartigers van promovendi in Groningen. De conclusie is dat er in Groningen zeer brede steun is voor dit experiment.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK