Alles in dienst van een goede overstap

Nieuws | de redactie
11 november 2016 | Ze werkten al even samen, maar een convenant door alle onderwijsbesturen bekrachtigt nu de inspanningen van het voortgezet onderwijs en hogescholen om de aansluiting van havo naar hbo in Rotterdam te verbeteren. “Het is hier net wat harder werken dan elders,” zegt Ron Bormans.

Zo’n 50 middelbare scholen in het voortgezet onderwijs werken samen met de vier Rotterdamse hogescholen (Inholland, Codarts, Hogeschool Rotterdam, Thomas More) aan het verbeteren van de aansluiting tussen havo en hbo. In een convenant ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ werd die samenwerking donderdag op de Theaterhavo in Rotterdam luister bij gezet.

Kansen op studiesucces vergroten 

Voor veel havo-scholieren is de overgang naar een vervolgopleiding in het hbo een ingrijpende stap. In de regio Rotterdam valt ruim een derde van de havisten tijdens het eerste jaar van hun hbo-studie uit, of wisselt na het eerste jaar van opleiding. Het convenant onderstreept het belang van regionale samenwerking om de overgang van leerlingen naar het hbo te verbeteren en daarmee hun studiesucces te vergroten. 

“Studenten hebben het bij ons moeilijk,” zei Ron Bormans bij de tekening van het convenant. “Moeilijker dan in andere delen van ons land. Het is hier net wat harder werken dan elders.” Bormans benadrukte de multiculturele omgeving waarin Rotterdamse onderwijsinstellingen opereren, en dat ze hier tegen andere problemen aanlopen dan elders in het land. 

Om dat soort problemen te het hoofd te bieden is samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het hbo vereist. “We werken altijd al samen, maar er is niets gereguleerd. Ik vergelijk die ruimte tussen de onderwijslagen wel eens met de bufferzone tussen Noord- en Zuid-Korea,” schetste Bormans. “Ik weet dat die vergelijking misplaatst is, maar het gaat er om dat er een groot grijs gebied is.” 

Dit grijze gebied vullen de instellingen nu zelf in met de inspanningen die de scholen nu samen doen. Zo worden er activiteiten ontwikkeld op het gebied van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), training van hbo-vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting (Nederlands, Wiskunde en Economie). Ook zetten de instellingen in op monitoring van de doorstroom. Zo is het voor vo-scholen meer inzichtelijk hoe het hun oud-leerlingen in het hbo vergaat. Voor elk thema is een werkgroep opgericht die onderzoekt welke activiteiten er nodig zijn en aanbevelingen doet voor verbetering. 

Er valt nog veel te optimaliseren 

Erik Zevenbergen, rector Libanon Lyceum: “Met dit convenant zetten we weer een nieuwe stap op weg naar een beter perspectief voor de havist en stellen we leerlingen in staat om een bewustere keuze voor het vervolgonderwijs te maken.” 

Een goed voorbeeld daarvan is de ingebruikname van het LOB-cv, een digitaal instrument dat leerlingen voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start van het hbo. Een ander voorbeeld is de aanbeveling om het profielwerkstuk te gebruiken voor het oefenen van hbo-vaardigheden. Veel scholen hebben die aanbeveling overgenomen. 

Na afloop In gesprek met ScienceGuide benadrukte Ron Bormans tegen ScienceGuide hoe belangrijk er is dat er in Rotterdam gekeken wordt naar mogelijkheden om het studierendement verder te verbeteren. “Er valt nog heel veel te optimaliseren. We moeten in het hoger onderwijs de speelruimte geven aan de student om een foute keuze te maken, maar onderwijsinstellingen moeten er wel alles aan doen wat in hun macht ligt om de overgangen in het onderwijs zo vanzelfsprekend mogelijk te maken. Als iemand uitvalt in het hoger onderwijs is dat vaak één van de eerste grote teleurstellingen in het leven van een jongere. Uit eigen ervaring kan ik stellen dat dit heel bepalend kan zijn.” 

Onlangs nog kreeg de Hogeschool Rotterdam nog een negatief oordeel van de Review Commissie Hoger Onderwijs dat de prestatieafspraken beoordeelt. Met name op het punt van het studiesucces was men kritisch. “Minister Bussemaker kan niet zeggen dat we op dit punt niets doen, ze is hier vaak genoeg geweest. Ik durft wel te stellen dat veel van de studiesuccesmaatregelen hier in Rotterdam zijn ontwikkeld.”

Hoogstwaarschijnlijk volgende week zal minister Bussemaker oordelen over de adviezen van de Commissie Van Vught aanleiding zijn om de hogescholen met een negatief oordeel ook financieel te korten. Volgens Ron Bormans zit de minister daarbij inderdaad klem in wat hij ‘systeemdwang’ noemt. “Als je ziet wat er hier gedaan wordt om de rendementen en de kwaliteit te verbeteren in deze moeilijke omgeving zou het raar zijn als de minister die inspanningen bestraft.”

Convenant Frans Tak


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK