Opstand in CDA tegen afschaffen OV-kaart

Nieuws | de redactie
9 januari 2017 | Leden van het CDA komen in opstand tegen het voorstel om de OV-kaart af te schaffen. Het CDA wil met die maatregel de basisbeurs in de bachelor in ere herstellen. Sommige afdelingen vrezen dat door het verruilen van de OV-kaart voor een trajectkaart het studenten meer geld kost dan het herstel van de basisbeurs zal opbrengen.

Komend weekend is het CDA-verkiezingscongres. Hier zal de kandidatenlijst besproken worden en het verkiezingsprogramma. Voor het CDA is de terugkeer van de basisbeurs voor de bachelorfase een belangrijke inzet voor de verkiezingen. Om dit te bewerkstelligen wil men van de OV-kaart een trajectkaart maken. Dit voorstel kan niet altijd op even veel goedkeuring rekenen van de CDA-leden, zo blijkt uit de amendementen die door verschillende provinciale afdelingen zijn ingediend. Ook vreest een afdeling dat een basisbeurs alleen voor de bachelor er voor zorgt dat studenten geen master meer gaan volgen.

Flinke investering in hun toekomst

De leden zijn het wel met de met de partij eens dat door het leenstelsel de scheidslijn in de samenleving vergroot wordt, maar de basisbeurs alleen voor de bachelor gaat de afdeling Zuid-Holland nog niet ver genoeg. “Het leenstelsel vergroot de scheidslijn tussen hoger- en laagopgeleiden in onze samenleving en de toegankelijkheid van het onderwijs staat op het spel. Het herinvoeren van de basisbeurs is ook voor de masterfase van belang. Studeren is dan ook immers duur door college- en boekengeld en vaak gaat men ook nog op kamers. Naast de uitwonende basisbeurs, ongeveer 285 euro per maand, doen studenten middels een aanvullende lening al een flinke investering in hun toekomst.”

Volgens de afdeling zorgt de basisbeurs alleen voor de bachelorfase ervoor dat studenten geen master gaan volgen. “Door de kosten van een masteropleiding kiezen veel alfa-, bèta- en gammastudenten om na hun bachelor te gaan werken. Dit is zonde, want zo haalt men niet het optimale uit zijn/haar studie, biedt de masteropleiding toegang tot het doctoraat/PhD en de eerstegraads bevoegdheid om les te geven op het middelbaar onderwijs.”

Keus aan de student zelf

Het partijbestuur vindt dat dit amendement niet overgenomen moet worden, omdat de keus voor een master aan de student zelf is. “Het voorstel in dit programma heeft als belangrijkste doel om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen voor alle jongeren, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Dit realiseren we door voor de bachelorfase de studiebeurs opnieuw in te voeren. Dit betreft dus de hele studieduur van het hbo en de bachelorfase van de universiteit. Hiermee borgen wij de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De keus om daarna ook nog een master te volgen vinden wij daarmee een keus die aan de student zelf is.”

Een aantal provinciale afdelingen heeft ook bezwaar tegen het voorstel om de OV-kaart voor studenten in te wisselen voor een “tegemoetkoming in de reiskosten”, zoals in het conceptverkiezingsprogramma staat.  De afdeling Noord-Holland vindt dat de OV-kaart moet blijven bestaan, zo schrijven zij in hun amendement. “De kwaliteitsimpuls in het hoger onderwijs blijft nodig, kwaliteitsdoelen moeten vooraf helder geformuleerd worden en draagvlak hebben. De OV-studentenkaart blijft bestaan.”

Kosten lopen dermate hoog op 

In de argumentatie van de afdeling Noord-Holland staat dat door de afschaffing van de OV-kaart de kosten voor studenten dusdanig oplopen dat de herintroductie van de basisbeurs teniet wordt gedaan. “De fysieke bereikbaarheid van onderwijsinstellingen moet gewaarborgd blijven, openbaar vervoer is onbetaalbaar voor met name studenten die verder moeten reizen. De basisbeurs en een eventuele tegemoetkoming zullen verre van toereikend zijn voor deze kosten. Het nadeel van een trajectkaart ten opzichte van de huidige ov studenten kaart ligt in het feit dat studenten vaak buiten hun traject moeten reizen voor hun studie, denk hierbij aan stages en werkbezoeken. de kosten verbonden aan dit buiten het traject reizen kunnen dermate hoog oplopen dat zij het voordeel voortkomend uit het terugbrengen van de basisbeurs teniet doen.”

De afdeling Gelderland vreest dat een trajectkaart dusdanige kosten met zich mee brengt dat dit niet zal opdragen tegen het schrappen van de OV-kaart. “Een dergelijke maatregel vergt veel maatwerk en kost daarom in de uitvoering veel geld. Dat geld kan beter naar de student, dan naar de uitvoeringsorganisatie. Bovendien zal deze maatregel het openbaar vervoer voor de andere gebruikers aanzienlijk duurder maken, omdat de vergoeding van de overheid voor OV-studentenkaart de basis is voor het rendabel zijn van het OV.”

Enorme bureaucratie

 Ook de afdeling Groningen heeft soortgelijke bezwaren en stelt vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van dit voorstel van het CDA. “Laat de OV-studentenkaart gewoon bestaan. De kwaliteitsimpuls in het hoger onderwijs, die betaald werd met het afschaffen van de basisbeurs, blijft behouden. Ook de OV-studentenkaart blijft behouden. Studenten studeren steeds vaker op meerdere studielocaties. Dat betekent ook dat ze verschillende trajecten reizen. Als zij dit moeten bijhouden en indienen voor een tegemoetkoming in de kosten, ontstaat een enorme bureaucratie met bijkomende extra kosten. Dat kan niet de bedoeling zijn van deze maatregel. Alles afwegende willen we daarom de OV-studentenkaart behouden.”

Het partijbestuur geeft het advies aan het congres om deze voorstellen van de verschillende afdelingen niet over te nemen. “Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te borgen kiezen wij voor het herstel van de basisbeurs en daarnaast voor voldoende mogelijkheden om de reis van huis naar de opleiding mogelijk te maken. Om dit te financieren moeten keuzes gemaakt worden. Daarom maakt het programma de keuze om een tegemoetkoming in de reiskosten in de vorm van een OV-trajectkaart in te voeren. De huidige ov-studentenkaart is veel ruimer dan studenten strikt noodzakelijk nodig hebben voor hun studie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK