Opleiden voor de BV Nederland

Nieuws | de redactie
6 februari 2017 | Onderwijskoepels en vakbonden die zich verenigd hebben in de Stichting van het Onderwijs komen met een zes-puntenplan om meer te investeren in het onderwijs. Bovendien willen ze geen versnippering van beleid meer maar een generieke stimuleringsmaatregel.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren, is om te zorgen dat ons onderwijs de talenten van èlke leerling en student optimaal ontwikkelt, ongeacht afkomst of opleidingsniveau van ouders. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de kansenongelijkheid en tweedeling in het onderwijs groeit, in plaats van afneemt. Om het beste uit elke leerling en student naar boven te halen hebben we toegankelijk en flexibel onderwijs nodig, waarbij onderwijsinstellingen de ruimte krijgen om het onderwijs op verschillende manieren in te richten.

Middelpunt van de maatschappij

Onderwijs is de meest gerichte weg naar werk en de BV Nederland staat of valt met de kwaliteit van ons onderwijs. En ook voor het creëren van burgerschap, sociale cohesie en culturele bloei van de samenleving is onderwijs minstens zo essentieel. Onderwijs staat daarmee in het middelpunt van de maatschappij.

De vroege selectie op twaalfjarige leeftijd zorgt ervoor dat met name ‘laatbloeiers’ en leerlingen uit zwakkere milieus op een lager schooltype terecht komen dan ze eigenlijk aan hadden gekund. Daarmee ontnemen we kansen, zeker wanneer tussentijds switchen of stapelen van opleidingen moeilijk is. Het stimuleren van gemengde schooladviezen, langere brugperiodes en brede brugklassen/ scholen kan de negatieve gevolgen van de vroege selectie deels tegengaan. Maar van essentieel belang is het meer met elkaar verbinden van algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs (van vmbo tot en met mbo en hbo) en van aanleverend en ontvangend onderwijs.

Werkvloer en coaching

Leren en ontwikkelen houdt niet op na het behalen van een diploma. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt van mensen dat zij zich blijvend ontwikkelen. Dat is van belang voor hun eigen duurzame inzetbaarheid, maar is ook een belangrijke voorwaarde voor innovatie, een goede match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een weerbare en wendbare economie. Mensen kunnen blijvend ontwikkelen door bijvoorbeeld informeel leren op de werkvloer en coaching, maar óók door scholing. Wet- en regelgeving moeten ruimte bieden voor deze verschillen in leerstijlen. Door achterblijvende investering in (bij-, her- en om)scholing blijft veel menselijk kapitaal nu echter onbenut en maken we de afstand tussen arbeidsmarkt en onderwijs onnodig groot. Wij vragen daarom om:

Voor onderwijs dat kansen biedt zijn voor het primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs voldoende bevoegde, bekwame en professionele docenten nodig. Docenten die geloven in hun leerlingen en studenten en hun talenten zien, die hen uitdagen om hun ambitie steeds wat te verleggen en die ervoor zorgen dat ze de kansen krijgen die ze verdienen. De docenten en ondersteuners in de onderwijsteams maken zo het verschil. Idealiter bestaan deze teams uit een goede mix van kennis, vaardigheden, ervaring en specialismen. 

Samenwerking cruciaal

Bij het waarborgen van voldoende bekwame, professionele docenten met de juiste bevoegdheid spelen de lerarenopleidingen een grote rol. Daar worden de docenten opgeleid die voor een volgende generatie het verschil gaan maken. Willen lerarenopleidingen hun studenten goed voorbereiden op de verschillende aspecten van het docentschap, dan is een intensieve samenwerking met het onderwijsveld cruciaal.

Scholen en lerarenopleidingen samen kunnen ervoor zorgen dat aankomend docenten de kennis en vaardigheden krijgen aangereikt dat het werken in het onderwijs van ze vraagt. Door te werken aan een doorgaande leerlijn tussen lerarenopleidingen en de eerste werkende jaren als docent geven we nieuwe docenten een vliegende start en voorkomen we dat zij na een paar jaar het onderwijs weer verlaten.

Innovatie die stimuleert

Intensieve duurzame samenwerking tussen opleidingen, kennisinstituten en werkveld voorziet bovendien niet alleen in docenten die voortdurend worden toegerust met up-to-date kennis en vaardigheden, maar ook in een uitwisseling van kennis die innovatie stimuleert en bijdraagt aan vernieuwing van het onderwijs en schoolontwikkeling, bijvoorbeeld rondom het gebruik van ICT en 21ste eeuwse vaardigheden.

Met het stellen van kaders en prioriteiten geeft de overheid sturing aan het onderwijs. Daarbinnen hebben schoolbesturen en onderwijsinstellingen ruimte voor hun eigen ambities en geven ze, samen met interne en externe stakeholders, binnen de wettelijke kaders hun eigen accent en vorm aan het onderwijs. De instellingsplannen/schoolplannen moeten daarbij centraal staan. Met name voor het hoger en middelbaar (beroeps)onderwijs is dit een aandachtspunt en vragen we om mogelijkheden voor meer brede kwaliteitsafspraken in plaats van prestatieafspraken.

Lees het volledige plan hier

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK