OCW faalt in lastendrukvermindering

Nieuws | de redactie
15 mei 2017 | Uit een evaluatie van het kabinet blijkt dat de regeldruk in het hoger onderwijs, tegen de ambities in, is toegenomen. De oorzaken zijn de prestatieafspraken, de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag en de versterkte kwaliteitscontrole.

Het kabinet Rutte-II heeft aan het begin van de regeerperiode afgesproken om de regeldruk vanuit de Rijksoverheid te verlagen. Het ministerie van Economische Zaken kreeg de taak om deze operatie te coördineren. Uit een evaluatie blijkt nu dat dit op het gebied van hoger onderwijs nog niet is gelukt. 

EZ inventariseerde hoeveel geld er bespaard is met de reductie van de lastendruk maar naast besparingen zijn er ook financiële tegenvallers door nieuwe regelgeving die tijdens de kabinetsperiode werd ingevoerd. Uit de inventarisatie van alle ministeries blijkt dat in het hoger onderwijs geen sprake is van een reductie van de regeldruk, maar juist van een toename.

Controle kost geld

De invoering van de prestatieafspraken blijkt alleen al een toename van €0,75 miljoen te hebben gekost. “De instellingen voor hoger onderwijs dienen zich in het jaarverslag over het jaar 2015 te verantwoorden over de realisatie van de plannen in het kader van de zogeheten prestatieafspraken in de jaren 2013 tot en met 2015 en over de daarbij in het vooruitzicht gestelde resultaten voor zover die betrekking hebben op onderwijskwaliteit en studiesucces.”, zo meldt het rapport.

Ook de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag die sinds de wet versterkingsbestuurskracht verplicht is zorgt voor een toename van de lastendruk. “In de kamerbrief “versterking bestuurskracht” is toegezegd om via het jaarverslag van onderwijsinstellingen een voorziening te treffen die moet zorgen voor meer zicht op de gevolgen van het gevoerde en voorgenomen financiële beleid over een reeks van jaren, de continuïteitsparagraaf. Daartoe moet een met cijfers onderbouwde beschouwing onderdeel gaan uitmaken van het jaarverslag,” zo staat in de evaluatie. Het bedrag dat gemoeid is met deze lastendrukverzwaring is €0,71 miljoen.

Ook de versterking van de kwaliteitszorg na eerdere incidenten in 2010 en 2011 heeft vanuit de Rijksoverheid gezorgd voor meer lastendruk. “Met de wet versterking kwaliteitsborgen hoger onderwijs is bedoeld het stelsel zo aan te passen dat de waarborgen voor de kwaliteit van het hoger onderwijs verder worden versterkt.” Met deze intensivering van de lastendruk is een bedrag gemoeid van €0,57 miljoen euro.

Leenstelsel dure aangelegenheid

Ook de wet op het studievoorschot gaat op termijn zorgen voor meer lastendruk voor het ministerie en studenten. “Uiteindelijk zal de wet vanaf 2017 leiden tot een structurele toename aan administratieve lasten, oplopend tot € 1,32 mln. Op jaarbasis in 2020, door aanvraagprocedures van de introductie van de ov-jaarkaart voor minderjarige mbo-studenten en het levenlanglerenkrediet.”Zo meldt het rapport van EZ.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK