VH stelt minister gerust over taal

Nieuws | de redactie
7 juni 2017 | Minister Bussemaker is niet voornemens om met de Vereniging Hogescholen in gesprek te gaan over correct taalgebruik bij lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van de ophef die ontstond nadat lerarenopleiders de suggestie wekten om niet te veel nadruk te leggen op juist taalgebruik.

Afgelopen april ontstond er ophef in de Tweede Kamer over uitspraken van lerarenopleiders over het gebruik van taal bij studenten aan de lerarenopleidingen. Tijdens een bijeenkomst van de NVAO waren er verschillende opleiders die het pleidooi hielden dat er minder naar de techniek van de taal moest worden gekeken maar ook meer naar het taalgebruik. Portefeuillehouder lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen, Nienke Meijer die in het dagelijks leven voorzitter is van Fontys, benadrukte dat bij haar inbreng.

“De maatschappelijke discussie moet niet alleen maar gaan of wij goed kunnen spellen met d’s en t’s en dergelijke, maar dat het ook gaat over de rijkheid van de taal, over de manier hoe je de taal gebruikt om te communiceren. Daarmee zet je ook een breder palet neer voor diegene die die taalachterstand hebben.”

Dit tot grote ergernis van de Kamer wat de SGP en het CDA ertoe bewoog om Kamervragen te stellen. Harm Beertema (PVV) had tijdens een overleg over lerarenbeleid in de Kamer hier ook al een breed gedragen motie over ingediend, waarin hij stelde dat er niet getornd mag worden aan juist taalgebruik bij de lerarenopleidingen.

Terecht hoge eisen

Op antwoord van de Kamervragen van het CDA geeft de minister aan dat er hoge eisen worden gesteld aan taalgebruik. “Het is essentieel dat lerarenopleidingen hun studenten goed voorbereiden op een beroepspraktijk die wordt gekenmerkt door diversiteit. Taal en taalbeheersing spelen daarbij een heel belangrijke rol niet alleen wat betreft het onderwijzen van die taal zelf maar ook wat betreft het onderwijzen in de taal bij het verwerven van kennis en vaardigheid op andere terreinen. De lerarenopleidingen stellen daarom terecht hoge eisen aan de taalbeheersing van aankomende leraren.”

De SGP is met name verontrust dat de portefeuillehouder lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen een pleidooi hield voor minder nadruk op d’s en t’s. Zo vroegen de zij aan de minister: “Vindt u ook dat in een evenwichtig taalbeleid spelling en grammatica niet tegenover het gebruik van de taal geplaatst kunnen worden.” Geheel in de traditie van de partij ging de minister over tot tekstexegese naar aanleiding van de uitspraken van Nienke Meijer.

“De portefeuillehouder lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen heeft onder meer de volgende uitspraak gedaan (onderstreping door mij aangebracht): ‘Het moet niet alleen om de techniek van de taal gaan, maar ook om het gebruik’. Ook in haar verdere bijdrage aan het debat heeft ze nu juist uitdrukking gegeven aan de behoefte aan een evenwichtig taalgebruik.’”

Geen reden tot zorg

Aan het CDA en de SGP laat de minister weten dat zij gerustgesteld is naar aanleiding van de reactie van de Vereniging Hogescholen na deze ophef. “Ik deel daarom de reactie van de Vereniging Hogescholen in Scienceguide van 3 april 2017, als zij stelt dat het hbo geen water bij de wijn gaat doen als het gaat om de kwaliteitseisen, maar de discussie over diversiteit graag wil verbreden naar andere factoren dan uitsluitend taalbeheersing. In hetzelfde artikel stelt de NVAO naar mijn mening terecht dat iedereen die een hbo-diploma behaalt foutloos moet kunnen lezen en schrijven.”

De minister geeft tevens aan dat met deze reactie van de Vereniging Hogescholen wat haar betreft de kous af is. “Gelet deze reactie is er naar mijn mening nu onvoldoende aanleiding met de Vereniging Hogescholen hierover verder in overleg te treden. De eerdergenoemde reactie geeft mij niet de indruk dat de gedachtewisseling over taalbeheersing niet op de juiste wijze wordt gevoerd. Hogescholen blijven erop gericht afgestudeerden af te leveren die hebben bewezen te voldoen aan eisen van kwaliteit van taalbeheersing die we hen mogen en moeten stellen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK