Opbrengsten leenstelsel vooralsnog naar de lumpsum

Nieuws | de redactie
3 juli 2017 | Studentenbonden en de ho-koepels hebben de minister dringend verzocht om de eerste opbrengsten van het studievoorschot in 2018 te verdelen via de lumpsum. De minister is positief en ziet het voorstel als een tussenoplossing in aanloop naar kwaliteitsafspraken met het nieuwe kabinet.

Met het oog op de duur van de formatie is het volgens de studentenbonden en de koepels onduidelijk hoe het geld voor het boekjaar 2018 wordt verdeeld. Daarom wordt er in een gezamenlijke brief gevraagd om nog een jaar te wachten met specifieke afspraken en het bedrag dat vrijkomt uit de opbrengsten van het studievoorschot en de prestatiebox van de prestatieafspraken via de lumpsum te investeren in het hoger onderwijs. De koepels en de studentenbonden wijzen erop dat anders onduidelijk is hoeveel geld te verdelen valt in 2018.

Afbreuk aan zorgvuldige implementatie

“Op dit moment wordt er op hogescholen en universiteiten gesproken over de begroting voor 2018, waaronder de inzet van de studievoorschotmiddelen. Er bestaat echter onduidelijkheid over de verdeling van deze middelen. Allereerst is het niet duidelijk hoe de totale soms wordt verdeeld over de instellingen. Daarnaast is er aangekondigd om de bestedingen van middelen te koppelen aan afspraken. De vraag is in hoe deze afspraken op een dergelijke korte termijn kunnen worden vormgegeven, zonder afbreuk te doen aan zorgvuldige en doelmatige implementatie.”

Daarom komen de koepels met een concreet voorstel om voor volgend jaar deze opbrengsten van het studievoorschot, maar ook het budget voor de prestatieafspraken te verdelen. “Voor 2018 vragen wij om de studievoorschotmiddelen via de lumpsum aan de hogescholen en universiteiten ter beschikking te stellen evenals de opbrengsten uit de prestatiebox van de prestatieafspraken.” 

Zelfstandig rapporteren

In de gezamenlijke brief wordt bovendien beloofd dat de instellingen verantwoording zullen afleggen over de bestedingen aan de medezeggenschap. “We hebben afgesproken in onze gemeenschappelijke agenda dat de medezeggenschap zelfstandig rapporteert over het proces en de besteding van de studievoorschotmiddelen richting de Raad van Toezicht en de gemeenschap.  Medio 2019 rapporteren de instellingen in de jaarverslagen over het jaar 2018 over de realisatie  van de geplande bestedingen van het studievoorschotmiddelen per instelling.

Demissionair minister Bussemaker stemt in met dit voorstel, schrijft zij aan de Kamer. “Ik ben verheugd dat de vier partijen met een plan komen voor het jaar 2018. Het is immers noodzaak om nu duidelijkheid te geven over de studievoorschotmiddelen en de middelen van de prestatieafspraken in 2018, omdat er een serieus risico is dat deze middelen niet in de instellingsbegrotingen worden meegenomen.”

Kwaliteitsafspraken nu niet haalbaar

De minister is het met de studentenbonden en de koepels eens dat het te kortdag is om middels nieuwe afspraken deze middelen te verdelen. “ Het is niet haalbaar om nu kwaliteitsafspraken te maken waaraan deze middelen worden gekoppeld, vanwege de demissionaire status van het kabinet. Bovendien adviseren de Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs (onder leiding van prof. dr. W.B.H.J. van de Donk) en de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek dat er tijd nodig is voor het maken van goede plannen door de instellingen. Hiervoor is het essentieel dat tijd genomen wordt voor een dialoog met interne en externe stakeholders. Met een tussenjaar kan deze tijd worden genomen. Om deze redenen en het feit dat het maken van een AMvB voor nieuwe kwaliteitsafspraken tijd vraagt, zal 2018 een tussenjaar zijn.”

Alle studenten zullen profiteren

De minister benadrukt dat ondanks een nieuw kabinet wel alle studenten vanaf 2018 dankzij deze oplossing kunnen profiteren van de opbrengsten van het studievoorschot. “De brief van de LSVb, ISO, VH en VSNU is een goede tussenstap voor 2018. De studievoorschotmiddelen zullen via de lumpsumbekostiging op basis van het aantal gewogen bekostigde inschrijvingen en graden evenredig verdeeld worden over de bekostigde instellingen. Zo kunnen alle studenten evenredig profiteren van onderwijskwaliteitsverbetering.”

Bussemaker gaat er wel vanuit dat in 2019 er nieuwe kwaliteitsafspraken zijn met gemaakt, maar laat dit aan een nieuw kabinet. “Ik ga ervan uit dat vanaf 2019 de studievoorschotmiddelen aan kwaliteitsafspraken gekoppeld gaan worden. Besluitvorming over dit onderwerp laat ik aan een nieuw kabinet over.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK