Hoekstra en Van Engelshoven houden vast aan OCW-bezuiniging

Nieuws | door Frans van Heest
25 januari 2018 | “Noch zij, noch ik zien derhalve mogelijkheden de doelmatigheidskorting te verzachten of ongedaan te maken.” Het kabinet houdt ondanks aandringen van de Eerste Kamer vast aan de doelmatigheidskorting van €183 miljoen. In combinatie met de tegenvallende investeringen vanuit het studievoorschot is het een zware week voor het hoger onderwijs aan het worden.

Het kabinet is niet van plan om uitvoering te geven aan een Eerste Kamermotie om de doelmatigheidskorting van €183 miljoen ongedaan te maken. Dit schrijft de minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Eerste Kamer. Bij de Algemene Financiële beschouwingen vlak voor kerst had de PvdA-fractie in de Senaat een motie ingediend die het kabinet vroeg om te bezien of de doelmatigheidskorting te niet kan worden gedaan. 

Dijsselbloem sprong nog bij

OCW had namelijk nog een tegenvaller op de begroting staan. Eerdere financiele tegenvallers en toenemende studentenaantallen in het hoger onderwijs leverden een begrotingsgat van honderden miljoenen op. Dit tekort werd door voormalig minister van financiën Jeroen Dijsselbloem, met steun van de onderhandelende partijen tijdens de kabinetsformatie, deels bijgeplust. De overige bezuiniging moet vanaf 2019 wel worden ingeboekt.

Bij de Algemene Financiële beschouwingen in de Eerste Kamer had de PvdA-fractie een meerderheid gekregen voor voor een motie die het kabinet verzocht om te onderzoeken  om de doelmatigheidskorting op het onderwijs van Rutte III ongedaan te maken. Deze motie werd ook ondersteund door coalitiepartner D66, die eerder al de eigen minister Van Engelshoven opriep om deze korting te schrappen.

Noodzakelijk om het als een pakket te zien

Inmiddels heeft het kabinet op deze motie afwijzend gereageerd. Wopke Hoestra herhaalt de woorden die hij ook in het debat in de Senaat zei. “Zoals ik ook in het debat heb aangegeven, is het noodzakelijk om alle maatregelen van het Regeerakkoord samen als één pakket te zien.”

Bovendien wijst de CDA-minister nog maar eens op het ontstaan van het tekort op de OCW-begroting. “dit kabinet begon met een niet ingevulde taakstelling op de begroting van OCW, te weten een oude taakstelling die over de afgelopen drie jaar is opgebouwd en niet van structurele dekking is voorzien. In het Regeerakkoord is een groot deel van dit tekort teruggedraaid. Voor het resterende, structurele bedrag zullen er echter maatregelen genomen moeten worden.”

Zie geen mogelijkheden

Hoekstra zegt nogmaals toe dat zijn collega’s van onderwijs bij deze bezuiniging zo veel mogelijk het primaire proces zullen ontzien. “De maatregel ‘doelmatiger onderwijs’ uit het Regeerakkoord zorgt voor structurele dekking van deze taakstelling. Dit is noodzakelijk om de begroting van OCW sluitend te maken en geeft de ministers van OCW de kans om te kijken waar het doelmatiger kan, waarbij het hun ambitie is om het primaire proces zoveel als mogelijk te ontzien. Noch zij, noch ik zien derhalve mogelijkheden de doelmatigheidskorting te verzachten of ongedaan te maken.”

Het is niet voor het eerst dat de Senaat vraagt aan het Rutte III om de doelmatigheidskorting  af te schaffen. Ook fractievoorzitter van D66, Thom de Graaf deed bij de Algemene politieke beschouwingen een oproep aan Minister-President Rutte om af te zien van deze korting. Ook toen was het kabinet onverbiddelijk.

Frans van Heest : 

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK