Economische Zaken en Klimaat investeert extra in toegepast onderzoek

€75 miljoen extra voor onder meer Techniekpact en TO2-instituten.

Nieuws | door Tim Cardol
26 februari 2018 | Het toegepast onderzoek krijgt er in 2018 €75 miljoen bij. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dit bedrag investeren in grote technologische instituten, in de versterking van publiek-private samenwerking en het MKB.

In een brief aan de Kamer laat Keijzer weten extra middelen beschikbaar te stellen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. “Zowel overheid als bedrijfsleven staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Alleen met een samenhangende gezamenlijke aanpak van kennisinstellingen, bedrijfsleven, waaronder het MKB, en de overheid is het mogelijk passende antwoorden te formuleren.”

Kamerbrief over investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018

Keijzer laat weten dat de €75 miljoen die EZK in 2018 zal investeren zorg zal dragen voor een verbinding met de Nationale Wetenschapsagenda. In de Kamerbrief specificeert ze waar het geld naar toe moet gaan en maakt daarbij onderscheid tussen drie zaken.

Allereerst gaat er €42 miljoen naar de TO2-instituten TO2-instituten zijn kennisinstituten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen. Onder hen onder meer TNO, Deltares en Marin. . Over de verdeling van dat bedrag onder de instituten gaat Keijzer op korte termijn in gesprek. “Ik zal de TO2-instituten vragen om op zo kort mogelijke termijn een beknopt bestedingsplan op te stellen voor deze intensivering van €42 mln. op basis van de kennis- en innovatieagenda’s van de departementen en de topsectoren, en waar mogelijk aan te sluiten bij de Nationale Wetenschaps Agenda.”

Versterking van de PPS-toeslag

Een tweede punt van aandacht heeft het versterken van de publiek-private samenwerking. EZK reserveert €11 miljoen voor de zogeheten PPS-toeslag. Deze toeslag wordt gegeven aan kennisinstellingen en private partijen die een samenwerking aangaan op het gebied van kennisvermeerdering en innovatie. Om dit toeslagensysteem te continueren worden er nu extra middelen vrijgemaakt.

Op dit moment is het zo dat voor iedere euro die een publiek-private samenwerking in R&D steekt, de overheid aan PPS-toeslag €0,25 bijdraagt. Dat bedrag gaat omhoog naar €0,30. Voor die verhoging wordt door Economische Zaken en Klimaat €4 miljoen extra geïnvesteerd.

Wat opvalt in de brief is dat wordt zichtbaar gemaakt welke partijen het meest profiteren van de PPS-toeslag. Het zijn met name de publieke kennisinstellingen die aanspraak maken op de toeslag. “Zo ontvangen universiteiten 25% van de PPS-toeslag, TO2- instellingen 38% en UMC’s, en instituten als Holst, DPI, M2I, Wetsus, NWO- onderdelen zoals TTW en hogescholen gezamenlijk 31%.”

Techniekpact en digitalisering

Tot slot heeft staatssecretaris Keijzer €18 miljoen gereserveerd voor de versterking van het MKB. De zogeheten MIT-regeling en het Innovatiekrediet, fondsen waar bedrijven uit kunnen putten voor regionale innovatieprojecten, krijgen samen €10,5 miljoen extra in 2018. Daarnaast is €7,5 miljoen beschikbaar om onder meer het Techniekpact voort te kunnen zetten en om versnelling van kennisdeling in het MKB op het gebied van digitalisering te stimuleren.

Keijzer kondigt in haar brief tevens aan de komende maanden de vernieuwing van het Topsectorenbeleid te zullen uitwerken. “Een sterkere focus op de economische kansen van een aantal grote maatschappelijke thema’s is daarbij het centrale uitgangspunt. Hierbinnen zijn het op peil houden van een stevige kennisbasis en publiek-private samenwerking centrale vertrekpunten.”

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK