Geen extra budgetten voor WTI-Diplomatie

Nieuws | door Ingeborg van der Ven
20 april 2018 | In een brief aan de Kamer laat het kabinet weten dat de door de AWTI geadviseerde extra budgetten voor Science Diplomacy er niet gaan komen. Verschillende initiatieven ter bevordering van diplomatie zullen een kennis en wetenschap element erbij krijgen, maar een hoog ambtelijke stuurgroep en een extra investering van 100 miljoen worden niet gerealiseerd.
kabinet wil Science Diplomacy koppelen aan handelsdiplomatie, zoals de handelsmissie naar China deze maand (foto ministerie BZ)

Het vorige kabinet vroeg in mei 2017 de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) om advies over diplomatie op wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Op basis van een verkenning van de WTI-Diplomatie strategie en gelden van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland presenteerde de AWTI in mei een set van adviezen voor het kabinet. Deze met Nederland vergelijkbare landen “besteden net als Duitsland per inwoner ruim twee keer zoveel als Nederland aan WTI-diplomatie.”

De AWTI riep het vorige kabinet op om een gezamenlijke strategie te bepalen op ‘internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie en de totstandkoming van een daarvan afgeleid beleidsplan te bevorderen.” De AWTI vreest dat Nederland anders zijn positie in de top vijf van meest concurrerende landen niet kan behouden.

Een gezicht naar buiten

WTI-strategie gekoppeld aan handel en investeringen

Het nieuwe kabinet reageert nu middels een Kamerbrief ondertekent door staatssecretaris Mona Keijzer. “Het kabinet is het met de AWTI eens dat een omvattende internationale WTIstrategie momenteel ontbreekt”, zo schrijft Keijzer. Een strategie op WTI moet echter onderdeel zijn van “een bredere internationaliseringsstrategie, die behalve op wetenschappelijke, technologische en innovatiesamenwerking en talentbeleid ook gericht is op de bevordering van handel en investeringen.

Hierbij verwijst de staatssecretaris naar het rapport van de Taskforce Landenstrategie Hoger Onderwijs Deze taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van: ministerie van Buitenlandse Zaken; ministerie van Economische Zaken en Klimaat; ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; VSNU; Vereniging Hogescholen; NWO; Nuffic. , waarin het advies van de DTIB-stuurgroep Buijink alsook het onderzoek van AWTI zijn meegenomen. De task force concludeert dat “een intensivering van de samenwerking op internationaal vlak tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en ngo’s in belangrijke mate zal bijdragen aan de volgende doelen: de versterking van het Nederlandse onderwijs en onderzoek, de Nederlandse handelspositie, het innovatievermogen en het aantrekken van buitenlandse investeringen en buitenlands talent.”

Kabinetsreactie AWTI-advies WTI-diplomatie

Het aanstellen van een hoogambtelijke stuurgroep, die volgens het AWTI “doorzettingsmacht bij de overheid en draagvlak bij de maatschappij” kan realiseren is volgens het kabinet overbodig. Het AWTI adviseert een interdepartementale stuurgroep waarin de betrokken DG’s van OCW, EZ en BuZa zitting nemen, en de internationale strategie kunnen afstemmen. Staatssecretaris Keijzer wil daarentegen juist de banden met de private sector versterken en wil de krachten bundelen door het versterken van de pubiek-private aanpak.

“Daartoe zal de Dutch Trade and Investment Board zich omvormen in een International Strategic Board, die een brede strategie zal ontwikkelen op gebied van internationale handel, innovatiesamenwerking, het aantrekken van buitenlandse investeringen en van kennis en talent.” In de International Strategic Board zullen niet alleen bedrijfsleven en overheid maar ook kennisinstellingen vertegenwoordigd zijn.

Pilots gericht op China, Duitsland, Canada en Indonesië

Ter uitvoering van de beoogde plannen van de taskforce Landenstrategie Hoger Onderwijs zullen pilots worden gestart met China, Duitsland, Canada en Indonesië. “De uitwerking en de implementatie van het rapport van de Taskforce Landenstrategie zullen vanzelfsprekend worden verbonden met de activiteiten van het kabinet ten behoeve van internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven, in lijn met de adviezen van de DTIB-stuurgroep Buijink en de AWTI.”

Welke terreinen en focuspunten zullen worden meegenomen in deze pilots wordt op dit moment nog bepaald. “Daarvoor organiseren we (een) bijeenkomst(en) met vertegenwoordigers van de verschillende Topsectoren, Nuffic en RVO, alsmede van VSNU en VH en de betrokken ministeries (OCW, EZK en BZ)”, is te lezen in het rapport van de Tasforce.

Begin dit jaar adviseerde het AWTI het kabinet nog om de samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te zoeken met India. Dit land is volgens het AWTI met name op het gebied van de techniek, natuurwetenschappen en de life sciences een wereldspeler aan het worden.

Geen extra geld voor WTI strategie

Voor de uitvoering van een gedeelde en gezamenlijke strategie op internationalisering van de WTI adviseerde het AWTI om een extra bedrag van 100 miljoen beschikbaar te stellen. Het kabinet laat weten geen extra budgetten beschikbaar te stellen. De middelen die in het Regeerakkoord zijn toegezegd voor wetenschap, publiek-private samenwerking op gebied van R&D en innovatie en toegepast onderzoek kunnen worden ingezet ‘voor internationale samenwerking op gebied van wetenschap, technologie en innovatie”.

Er is wel extra budget vrijgemaakt voor de versterking van diplomatie, dat niet alleen zal worden ingezet voor de internationale positie van bedrijven maar ook voor de positie van kennisinstellingen. In maart zal minister Blok (BuZa) middels een brief de inzet van deze extra gelden toelichten. Het kabinet verwijst tenslotte naar de Topsectoren, “Internationalisering wordt een belangrijk thema in de vernieuwing van het topsectorenbeleid.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK