Rotterdam maakt psychische gezondheid van studenten bespreekbaar

Nieuws | door Frans van Heest
19 juli 2018 | De gemeente Rotterdam heeft samen met Inholland en Hogeschool Rotterdam aandacht gegeven aan de psychische gezondheid van studenten.
Foto:Rene Boulay

Uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam onder 6000 studenten bleek vorig jaar dat 7,1% van de respondenten zich depressief voelt. De lokale fractie van GroenLinks in de Maasstad stelde toen op basis van dit onderzoek vragen aan het college van B&W en diende met succes een motie in. GroenLinks wilde middels deze motie regelen dat de gemeente het gesprek aan zou gaan samen met mbo- en hbo-instellingen over de psychische gezondheid van studenten. En om te komen tot een laagdrempelige toegang tot hulp.

De toenmalige wethouder en huidig vicepremier, Hugo de Jonge (CDA) voelde destijds wel voor deze motie. “Ik vind het een meer dan sympathieke motie. Meestal is het parachuteren als een sympathieke motie een voorzichtige inleiding om alsnog te ontraden, maar ik zou haar juist willen omarmen, omdat ik haar echt heel goed vind.”

Voor het hoger onderwijs doen we minder

De Jonge stelde toen vast dat op het gebied van psychische gezondheid in Rotterdam voor mbo-studenten al het een en ander geregeld is in Rotterdam, maar dat voor het hbo hier nog wel meer kan gebeuren. “Voor het hoger onderwijs doen wij dat eigenlijk nog wat minder. Nou weet ik wel dat er bijvoorbeeld bij het Erasmus schoolpsychologen in dienst zijn. Die hebben ze op het hbo ook wel, maar ik denk dat het heel interessant is om ook die exercitie te maken: hoe sluit nou die interne zorgstructuur van het hoger onderwijs aan op de zorgstructuur van de gemeente?”

Een jaar later heeft het College van B&W aangeven wat er sindsdien gedaan is en dat de handschoen door de twee grote hogescholen van de stad al is opgepakt. “De Hogeschool Rotterdam en Inholland zijn samen met de gemeente gestart met het programma ‘Koplopers.’ Het programma beoogt de participatie van de jongeren met psychische problemen (15-25 jaar) in het onderwijs (mbo en hbo), en bij het vinden van werk te bevorderen. Het Jongerenteam van Koplopers, met ervaringsdeskundigen waaronder studenten uit mbo en hbo en met cultuur-diverse achtergronden, brengt in kaart welke knelpunten en succesfactoren jongeren tegenkomen in het onderwijs.”

Maar er moet meer gebeuren dan alleen het gesprek aangaan. De wethouder laat weten dat er in het mbo al veel infrastructuur is om studenten te helpen. “Op het mbo hebben de scholen en gemeente samen een ondersteuningsstructuur ingericht. In deze ondersteuningsstructuur zijn professionals werkzaam die ervaring hebben in het ondersteunen van studenten met psychische problemen. Signalering van een probleem, bijvoorbeeld in de studievoortgang, is een taak van de docent en mentor. De mentor gaat in gesprek met de student en kan vervolgens de hulp inroepen van de zorgcoördinator die meekijkt met de casus en adviseert.”

Vragen over studievoortgang

Ook werken volgens de gemeente hogescholen via een zelfde route. “De ondersteuningsstructuur op het hbo werkt ongeveer hetzelfde. Studenten hebben een studieloopbaancoach die ze kunnen raadplegen bij vragen over de studievoortgang. Bij signalering van andersoortige problematiek kan deze de student verwijzen naar de huisarts of andere hulp. Verder zetten de hogescholen peercoaches in, dat zijn ouderejaars studenten die speciaal zijn opgeleid om jongerejaars studenten te begeleiden.”

De gemeente geeft ook aan dat er speciaal project is opgesteld om depressie onder jongeren bespreekbaar te maken. “De gemeente Rotterdam werkt aan het implementeren van het project ‘Alles Goed in Rotterdam.’ Alles Goed draait om het herkenbaar en bespreekbaar maken van depressieve klachten onder jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar en volwassenen. Dat gebeurt onder meer door ‘impact storytelling’: het filmen van portretten met een ervaringsverhaal en het ontwikkelen van tools in samenwerking met wetenschap en professionals. Daarnaast wordt ‘Alles Goed’ bekend gemaakt op de Hogescholen.”

Voorkomen dat studenten onverhoopt stoppen

Aan het slot van de brief geeft de gemeente aan dat het belangrijk blijft om dit onderwerp bespreekbaar te maken. “Het is belangrijk dat psychische problemen bespreekbaar worden gemaakt. Hiertoe worden verschillende initiatieven ontwikkeld in het mbo en hbo, en in de stad. Daarnaast is de herkenbaarheid en toegankelijkheid van een eerste aanspreekpunt in de instelling van belang en het schakelen naar externe (psychische) hulp van wijkteam of huisarts.”

Het College van Burgemeester en Wethouders geeft ook aan dat dit belangrijk is met het oog op uitval van studenten bij de opleiding. “Gemeente en onderwijs blijven gezamenlijk ontwikkelen en bouwen aan een solide en blijvend passende basisstructuur voor zo laagdrempelig mogelijke zorg en ondersteuning, waarin nadrukkelijk ook voldoende aandacht is voor psychische hulp. Dit alles met het doel onder meer te voorkomen dat studenten door onbehandelde psychische problematiek onverhoopt stoppen met hun opleiding. Dit komt hun opleidingskansen en daarmee hun arbeidskansen in Rotterdam, direct ten goede.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK