Martin van Rijn licht financiering hoger onderwijs door

Koepels komen er samen niet uit

Nieuws | door Tim Cardol
28 september 2018 | De koepels en het ministerie komen er samen niet uit hoe de bekostigingssystematiek moet worden aangepast. OCW stelt daarom een zware commissie in met oud-staatssecretaris van VWS Martin van Rijn die zich over de kwestie moet buigen. In april 2019 moet deze met advies komen.
Martin van Rijn Foto: Martin Hoogeboom

Met instemming van de ministerraad gaat Van Rijn kijken hoe de financiering van universiteiten en hogescholen beter kan worden afgestemd op de meest recente ontwikkelingen in de kennissector. Daarbij moet gedacht worden aan de verandering in studentenaantallen, de invoering van nieuwe onderwijsvormen en de gevolgen van de internationalisering.

In een brief aan de kamer laat minister Ingrid van Engelshoven vandaag weten dat de koepels er onderling niet uitkomen op welke manier de bekostigingssystematiek moet worden herzien: “De instellingen verschillen van mening over de gewenste aanpassing van de bekostigingssystematiek die worden beschreven in deze varianten; men is meer eensgezind over wat niet moet worden aangepast dan over wat wel moet worden aangepast.”

“Geen enkele maatregel wordt door een meerderheid van de hogescholen ondersteund, en bij universiteiten kan alleen de maatregel van het handhaven en eenmalig herijken van de vaste voet op een meerderheid rekenen.” Uit deze situatie concludeert OCW dat er een onafhankelijke commissie moet worden ingesteld die zich over de kwestie moet buigen.

Verschillen van inzicht tussen wo en hbo

De commissie zal zich van november 2018 tot april 2019 buigen over een herziening van de huidige bekostigingssystematiek. Daarbij staan de knelpunten bij bèta en techniek, toegankelijkheid, financiële prikkels en de onderzoeksbekostiging centraal. De commissie zal vervolgens een advies moeten uitbrengen. Minister Van Engelshoven kondigt aan nog voor de zomer van 2019 met een reactie op het advies te zullen komen.

In de adviescommissie neemt een aantal zwaargewichten uit het hoger onderwijs plaats. OCW heeft oud-voorzitter Karel van Rosmalen van Hogeschool Zuyd en voormalig rector van de Maastrichtse universiteit Luc Soete bereid gevonden plaats te nemen in de commissie. Ook nemen voormalig financieel directeur van de UTwente Joyce Berger en de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit Marian Kaljouw zitting.

In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan specifieke aandacht te gaan besteden aan de technische opleidingen bij het herzien van het huidige bekostigingsmodel. Onderzoek van CHEPS liet eerder al zien dat er verschillen van inzicht bestaan – met name tussen universiteiten en hogescholen – over welke aanpassing wenselijk is.  Aanvankelijk was de planning dat dit najaar het debat over de bekostiging van het hoger onderwijs zou gaan losbarsten. De VSNU had daar zelfs al een voorschot opgenomen. Nu blijkt dat OCW toch meer tijd nodig heeft.

Knelpunten bij béta en techniek

Om deze verschillende inzichten nader tot elkaar te brengen zal de commissie-Van Rijn een viertal thema’s gaan uitwerken. De knelpunten in de bekostiging van het bèta en technisch onderwijs en de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. De toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijs. Financiële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallen. De verdeling van de onderzoeksbekostiging van universiteiten in relatie tot onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en impact, evenals de verdeling van de middelen voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Martin van Rijn is momenteel voorzitter van de Reinier Haga Groep, een groep ziekenhuizen in de Randstad. Als staatssecretaris van VWS boog de PvdA’er zich al eens zijdelings over het hoger onderwijs. Op het gebied van investeringen in met name het zorgonderwijs benadrukte Van Rijn destijds dat de budgetten van OCW en VWS naast elkaar gelegd zouden kunnen worden.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK