Er komt een verplichte benchmark voor onderwijsuitgaven

Nieuws | door Frans van Heest
15 oktober 2018 | Het kabinet komt met een verplichte benchmark voor onderwijsinstellingen om de uitgaven te verantwoorden. Het kabinet wil daarmee wel vasthouden aan de lumpsumbekostiging, maar tegelijkertijd de transparantie van de onderwijsbekostiging vergroten.
Controlekamer, foto: Acroterion

Eerder dit jaar verscheen het advies van de Onderwijsraad over de bekostiging van het onderwijs. De raad concludeerde dat ondanks dat er wel bezwaren zijn er toch het beste vastgehouden kan worden aan de huidige lumpsumbekostiging. Dit leidde tot irritatie in de Kamer en in het veld, omdat er in toenemende mate onvrede ontstaat over de niet-transparante uitgaven in het onderwijs.

Alleen openbaarheid leidt tot het goede gesprek

Het kabinet is vandaag met een reactie gekomen. Het kabinet wil net als de Onderwijsraad vasthouden aan de lumpsum maar wil de transparantie vergroten, daarom komt er een verplichte benchmark voor alle onderwijssectoren. De regering wil op die manier het goede gesprek stimuleren. “Wij willen de ruimte geven aan schoolbesturen om het verhaal achter de cijfers te vertellen. Enkel het openbaar maken van financiële gegevens leidt nog niet tot het goede gesprek dat gevoerd moet gaan worden, maar is wel een randvoorwaarde.”

Volgens het ministerie is het belangrijk dat onderwijsbesturen beleidsrijk gaan begroten. “Onderwijsbesturen zullen een betere verbinding moeten leggen tussen de inzet van financiële middelen uit de lumpsum en de daarmee te bereiken doelen. Beleidsrijk begroten is daarom belangrijk, ook als het gaat om de meerjarenbegrotingen. Wij gaan met onderwijsbesturen en hun sectorraden op korte termijn in gesprek over de wijze waarop zij hier vorm aan geven.”

De RvT moet houvast krijgen

De benchmark moet input leveren voor het gesprek tussen medezeggenschap en de Raad van Toezicht. “De hierboven genoemde benchmarks en een meer beleidsrijke begroting, geven de medezeggenschapsraden en raden van toezicht meer houvast om het goede gesprek met school, instelling of bestuur aan te gaan.”

In de brief aan de Kamer laten de beide ministers van onderwijs ook weten dat er een cultuurverandering moet komen. “Dit zal voor een deel van de onderwijsbesturen ook een cultuurverandering vragen. Alle onderwijsbesturen zullen nu ook de wil moeten hebben het gesprek over te maken keuzes met de direct belanghebbenden te voeren. Wij ondersteunen dit waar nodig met maatregelen, ook in de structuur van medezeggenschap en intern toezicht rond besturen om die cultuurverandering te ondersteunen.”

De NVAO krijgt meer slagkracht

Om de handhaving op de uitgaven beter te controleren wil de minister ook dat de NVAO meer slagkracht krijgt. “Die is volgens de raad nodig om de nieuwe taak van beoordeling van de plannen voor de inzet van de studievoorschotmiddelen en beoordeling van de realisatie van die plannen, goed vorm te kunnen geven.

De Onderwijsraad stelde ook al vast dat de NVAO onvoldoende toegerust is om de kwaliteitsafspraken te monitoren. Deze conclusie wordt gedeeld door het kabinet. “Ik deel deze conclusie van de raad en heb reeds met de NVAO afspraken gemaakt over uitbreiding van de capaciteit. Afgesproken is ook dat de NVAO-panels die de beoordelingen voor de kwaliteitsafspraken zullen doen specifiek voor deze taak worden getraind.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK