Nieuwe taaleis van NVAO wordt binnen anderhalf jaar geëvalueerd

Nieuws | door Frans van Heest
30 november 2018 | De minister bevestigt dat de NVAO een accreditatie kan intrekken als een opleiding onvoldoende motiveert waarom men een Engelstalige opleidingsnaam hanteert of de opleiding in het Engels aanbiedt. De minister zegt de Kamer toe dat de nieuwe taaleis binnen anderhalf jaar wordt geëvalueerd.
Woordenboek, foto: PDPics

Na veel debat en maatschappelijke discussies over verengelsing van het hoger onderwijs heeft de minister onlangs besloten om de NVAO een rol te geven in de verengelsing van het hoger onderwijs. Dit is ook een onderwerp dat het christendemocratisch smaldeel in de coalitie zeer aan het hart gaat. Daarom wordt vanaf februari volgend jaar een taaleis opgenomen in het nieuwe accreditatiekader van de NVAO. In het kader wordt opgenomen dat visitatiepanels moeten beoordelen of opleidingen voldoende kunnen beargumenteren waarom de voertaal Engels is of waarom de opleidingsnaam in het Engels is. Het gaat daarbij om opleidingsnamen zoals Social Work, Design, of Finance & Control in het hbo.

Engelse titel vereist een goede onderbouwing

Onlangs waarschuwde de NVAO bij een drukbezochte informatiebijeenkomst een groep van kwaliteitszorgmedewerkers van universiteiten en hogescholen om hier niet te lichtzinnig over te denken. Opleidingen moeten met een goede motivatie komen waarom een opleiding in het Engels wordt verzorgd. Wanneer er vrijwel alleen maar Nederlandse studenten in de opleiding zitten en er voornamelijk opgeleid wordt voor de Nederlandse arbeidsmarkt, dan moet men daar wel een heel goed verhaal bij hebben.

Het CDA en de SGP hebben vragen gesteld naar aanleiding van het nieuwe wetsvoorstel van de minister. Zij willen weten hoe streng die norm in de praktijk wordt gehandhaafd.

De SGP wil van de minister weten of er niet alleen getoetst wordt of er inhoudelijke motieven zijn om anderstalig onderwijs aan te bieden, maar of de NVAO ook zal toetsen of de argumenten overtuigend zijn. De minister kan bevestigend antwoorden op deze vraag. “Niet enkel zal worden getoetst op de aanwezigheid van een inhoudelijke redenering voor de taalkeuze. Het panel wordt geacht vast te stellen of er naar zijn oordeel sprake is van een deugdelijke onderbouwing. Er kunnen legitieme en minder legitieme argumenten zijn om voor een andere taal dan het Nederlands te kiezen.”

Toch vindt de SGP dat wel wat meer in het kader had kunnen worden opgenomen, hoe de NVAO deze nieuwe eis in het beoordelingskader gaat toetsen. De minister geeft aan dat hier vanaf is gezien om de panels vanuit vertrouwen het werk te laten doen. “De NVAO heeft ervoor gekozen om dit specifieke voorschrift in het accreditatiekader niet verder uit te werken. Daar sta ik achter, omdat ik er vertrouwen in heb dat de peers en de NVAO op dit punt een goede beoordelingspraktijk zullen ontwikkelen, zoals dit ook het geval is bij de beoordeling van andere kwaliteitsaspecten. Dit betekent onder meer dat het panel vertrekt vanuit vertrouwen en de uitgangspunten van de opleiding, een open dialoog met de opleiding voert, en recht doet aan de verschillende perspectieven op kwaliteit.”

Tekortkoming kan reden zijn accreditatie in te trekken

Het CDA had met name vragen over de onderwijstaal in het nieuwe kader. Zij wilde weten hoe zwaar de onderwijstaal zal meewegen in de uiteindelijke beoordeling van een opleiding. De minister laat desgevraagd weten dat tekortkomingen bij een opleidingstaal reden kan zijn om een accreditatie in te trekken. “Indien zich tekortkomingen voordoen ten aanzien van de motivatie van anderstalig onderwijs en/of de taalvaardigheid van docenten kan dit een reden voor de NVAO zijn om accreditatie onder voorwaarden te verlenen dan wel de accreditatie in te trekken.”

Als een opleiding een accreditatie onder voorwaarden krijgt vanwege de taal, dan kan en moet dit voor de opleiding een aanleiding zijn om de taalkeuze in overweging te nemen. “Indien accreditatie onder voorwaarden om die reden wordt verleend wordt de instelling ertoe aangezet om de taalkeuze ernstig te heroverwegen of te werken aan verbetering van de taalvaardigheid van de docenten.”

De minister geeft tegenover beide partijen wel aan dat al vrij snel na de introductie van deze maatregel ook een evaluatie zal plaatsvinden. In die evaluatie wil OCW gaan kijken hoe panels en opleidingen omgaan met de nieuwe taaleis in het accreditatiekader van de NVAO.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK