Groen praktijkonderzoek krijgt impuls

Nieuws | de redactie
23 januari 2019 | Wat in 2016 startte als Ontwikkelagenda Groen onderwijs krijgt een volgende impuls bij de presentatie van Groenpact 2. In 2019 wordt er €4 miljoen vrijgemaakt voor duurzame veehouderij, duurzaam bodembeheer en duurzame (glas)tuinbouw.
Vertical Farming – Foto: Michael Rivera

Nu het groene onderwijs verhuist naar het ministerie van OCW verlegt LNV haar aandacht binnen de sector naar het groene onderzoek. Afgelopen woensdag presenteerde minister Carola Schouten (ChristenUnie) het Groenpact als vervolg op de Ontwikkelagenda groen onderwijs die in 2016 van start ging.

Tekorten in groene sector

Momenteel staan er rond de 81.000 leerlingen en studenten ingeschreven in het groene onderwijs. Een aanzienlijk deel daarvan studeert in het hoger agrarisch onderwijs (12.000) verdeeld over vier hogescholen Dit zijn Aeres, Inholland, de HAS en Van Hall Larenstein. of aan de Wageningse universiteit (11.000). De sector verwacht dat dit in aantal tot 2020 toe zal nemen tot 100.000 maar desalniettemin lopen de tekorten in de sector, mede door de vergrijzing op.

De Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016 – 2025 beoogt dan ook om dit aantal op de krikken, mede door een aantrekkelijker onderwijsaanbod. Door middel van het Groenpact, een doorstart in de vorm van een nieuwe samenwerking tussen veertig partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid, moet het groene onderzoek sterker worden verankerd in het onderwijs. Om dit te realiseren steken de partijen samen €0,6 miljoen in een landelijk Center of Expertise Groen.

Duurzamere groene sector

De andere €3,4 miljoen zal worden verdeeld in een aantal thematische calls waarin de maatschappelijke opgave centraal staat. Enerzijds wordt er geïnvesteerd in de transitie naar kringlooplandbouw, waarin (afval)producten uit de ene sector worden gebruikt als grondstof voor een anderen. Een ander deel komt ten gunste van onderzoek naar de klimaatopgaven in de brede zin zoals preventieve gezondheid, biodiversiteit en de circulaire economie.

Op de site van Regieorgaan SIA valt te lezen dat het de intentie is om van dit thematische deel een meerjarig programma te maken waarin ook andere thema’s aan bod kunnen komen. Betrokken hogescholen en andere kennisinstituten, het bedrijfsleven en partners van de overheid ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de startbijeenkomsten over de thematische calls.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK